Primjer tumačenja Kur'ana Kur'anom
Primjer tumačenja Kur'ana Kur'anom

Primjer tumačenja Kur'ana Kur'anom

Allame Tabatabai


Allah, dž.š., kaže:

“Allah je Stvoritelj svega!” (Zumer, 62)

Sadržaj ovoga časnoga ajeta ponavlja se na četiri mjesta u Kur'anu. Prema tom sadržaju sva stvorenja koja postoje u svemiru jesu Allahova stvorenja i Njegovo djelo.

Ne treba da nam promakne ova činjenica da je u stotinama ajeta potvrđena i osvjedočena tema o uzroku i uzrokovanom i da se u njoj svako djelo pripisuje onome ko ga je izvršio. Razmatrana su i djela koja je čovjek sam uradio svojom voljom odabiranja skladno se povezuju djelovatelji i ono na čemu se djelovanje odvija, kao što je npr. to da vatra sagorijeva, da biljke zahvaljuju svoje postojanje zemlji, kiša nebu itd.

Rezultat toga je sljedeći: činiocu svake stvari i njenom agensu, pripisuje se njegov čin i djelo koje je uradio, ali onaj ko je dao da se cijeli Bitak pojavi i ko je Istinski Postojitelj i Proizvoditelj svakog djela je Allah, dž.š., i niko drugi osim Njega.

Odavde mi shvaćamo uopštenost koju nalazimo u Allahovim riječima:

“Allah je Onaj koji savršeno sve stvara…” (Sedžda, 7)

Pa ako se ovaj ajet saobrazi sa prethodnim ajetom vidjećemo da savršenstvo i stvaranje idu jedno s drugim. Naime, sva stvorenja koja nalazimo u Allahovu stvaranju okarakterisana su ljepotom.
Trebalo bi također da nam ne promakne ni jedna druga činjenica, a ta je, naime, da Kur'an u mnogim svojim ajetima određuje i definira dobro naspram zla, korisno naspram štetnog, lijepo naspram ružnog, ljepotu naspram ruznoće. Kur'an također eksplicitno naglašava da su ljudska djela, riječi i misli dobri ili loši, međutim ta zla djela, ružni i ogavni čini postaju jasni i razgovjetni ako se kompariraju sa onim djelima i činima koji su im oprečni. Njihovo postojanje je relativno, a ne bitno!

Na primjer, zmija i škorpija su dva bića koja su štetna. Međutim, one su samo štetne u odnosu na čovjeka i one životinje koje osjećaju bol od njihova otrova, ali ne i u odnosu na kamen, zemlju.
Također, nešto što je gorkog okusa i ružnog mirisa jeste odvratno, ali samo u odnosu na čovjekov okus i miris, a ne i u odnosu na okus i čulo mirisa ostalih životinja. Nadalje, neki postupci i riječi nekad se čine pogrešnim, ali samo u odnosu na sredinu u kojoj živi čovjek, ne i u odnosu na sve sredine.

Dakle, ukoliko ne uočimo relacijsku povezanost i analogiju, i ako gledamo na stvari jednim apsolutnim pogledom, vidjećemo ih sve da su na krajnjem stupnju ljepote i zapazit ćemo da je Bitak privlačan, plijeni pogled. Ne može se ni opisati ljepota njegova niti divota njegova, jer i samo opisivanje usljeđuje od strane stvorenja koje je lijepo i koje je i samo, sa svoje strane, potrebno opisa.

Naprijed spomenuti ajet želi da odvrati poglede od posmatranja oblika ljepote i ružnoće po ukusima relativnog, analogijskog i uobičajenog da bi poglede upravio ka Apsolutnoj ljepoti i kako bi pripremio ljudski razum i razboritost da spozna Cijelo, Opće, a ono je i najvažnije.
Ako bismo došli do ovako objašnjenih postavki u stotinama kur'anskih ajeta koji opisuju svijet Bitka – sve dio po dio, pa potom skupinu po skupinu i sa različitim njegovim sistemima, univerzalnim i partikulamim – vidjeli bismo da je Bitak najbolji dokaz za monoteizam i da je najveći vodič ka spoznaji Allaha, dž.š., Njegovom savršenstvu i moći.

Ako bismo razmislili o dva naprijed spomenuta ajeta i ako bismo se pronicljivo usredsredili i na ono što smo prethodno rekli, znali bismo da je ova zadivljujuća ljepota, koja je ispunila cijeli svijet Bitka, samo jedan sjaj Božanske ljepote do koje mi stižemo posredstvom znakova nebeskih i znakova zemaljskih. Svaki dio svijeta je niša kroz koju gledamo na beskrajnu moć! A gledamo da bismo znali da u ovim djelićima svijeta ne postoji ništa od moći, a da ona ne proističe od Allaha.

Stoga i primjećujemo u mnogim kur'anskim ajetima pripisivanje različitih vrsta ljepote i savršenstva Allahu, dž.š.

U jednom ajetu se veli: “On je Živi. Nema boga osim Njega!” (Gafir, 65)

Zatim: “Svu moć samo Allah ima!” (Bekare, 165)

“Sva snaga pripada Allahu!” (Nisa, 139)

“On sve zna i može!” (Rum, 54)

“On sve čuje i sve vidi!” (Isra, 1)

“Allah drugog boga osim Njega, najljepša imena ima.” (Ta Ha, 8)

Prema ovim ajetima, sva ljepota i savršenstvo koje vidimo u svijetu Bitka jesu, u biti, od Allaha, Uzvišenog, a drugom ne pripadaju osim metaforično i u nestvarnom smislu.

U potvrdu ovoga što je spomenuto, Kur'an časni objašnjava na jedan drugačiji način da su ljepota i savršenstvo koji su uspostavljeni u stvorenjima svijeta zapravo ograničeni i konačni. A kod Allaha ljepota i savršenstvo su neograničeni, i njima nema nikakva kraja. Allah, dž.š., kaže:

“Mi sve s mjerom stvaramo!” (Kamer, 49)

Allah, dž.š., još kaže: “I ne postoji ništa što Mi nismo kadri stvoriti, a od toga Mi dajemo samo onoliko koliko je potrebno!” (Hidžr, 21)

Kad se čovjek susretne sa ovom kur'anskom istinom sebe vidi pred ljepotom i savršenstvom beskrajnim. Ona ga okružuje sa svake strane i on u Kur'anu ne vidi nikakva nesavršenstva. On zaboravi svaku ljepotu i savršenstvo u svijetu, čak i sebe osobno zaboravi, a i sam je od tih znakova koje zaboravlja. Čitalac Kur'ana bude po svemu privučen svome Stvoritelju, Stvoritelju ljepote i savršenstva.

Allah dž.š. kaže: “Pravi vjernici Allaha najviše vole!” (Bekare, 165)

Tada Allahov štovatelj svoju volju i neovisnost prepušta Allahu, Uzvišenom, jer Allah je “predmet” ljubavi i potpune odanosti i štovanja. Allahov štovatelj se sklanja pod zastavu Istine i ulazi u njeno okrilje, kao što i kaže Allah, dž.š.:

“Allah je zaštitnik vjernika?” (Ali Imran, 68)

“Allah je zaštitnik vjernika, On ih izvodi iz tmina na svjetlost!” (Bekare, 252)

Tada Allahov štovatelj nađe drugi duh, i on počinje da živi drugi život, a u njegovom srcu počinje sijati svjetlo Istine i ono mu otvori puteve sreće kako bi i on sam trasirao svoj plemeniti put u društvu ljudskom! Allah, dž.š., kaže:

“Zar je onaj koji je bio mrtav (tj. u zabludi), a kome smo Mi dali život i svjetlo pomoću kojeg se među ljudima kreće…” (En'am, 122)

“Allah je njima u srca njihova vjerovanje usadio i svjetlom svojim ih osnažio!”  (Mudžadele, 22)

U jednom drugom ajetu Allah, dž.š., govori o načinu kako se dolazi do ovoga svjetla, pa kaže:

“O vi koji vjerujete, Allaha se bojte i u Poslanika njegova vjerujte, On će vam dvostruku milost svoju darovati i daće vam svjetlo pomoću kog ćete ići…!” (Hadid, 28)

Allah, dž.š., je objasnio vjerovanje u svoga Poslanika, s.a.v.a., u jednom drugom ajetu tako što se treba Poslaniku pokoriti i slijediti ga, pa kaže:

“Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti…” (Ali Imran, 31)

Slijeđenje i pokoravanje objasnio je u drugom ajetu i rekao:

“Onima koji će slijediti Poslanika, vjerovjesnika, koji neće znati ni da čita ni da piše, kojeg oni kod sebe, u Tevratu i Indžilu, zapisana nalaze, koji će od njih tražiti da čine dobra djela i od odvratnih odvraćati ih, koji će im lijepa jela dozvoliti a ružna im zabraniti, koji će ih tereta i teškoća koje su oni imali osloboditi…” (Araf, 157)

Još jasnije, u jednom drugom ajetu također nalazimo značenje pokornosti i slijeđenja gdje Allah, dž.š., kaže:

“Ti upravi lice svoje vjeri, kao pravi vjernik, vjeri, djelu Allahovu, prema kojoj je On ljude načinio, ne treba da se mijenja Allahova vjera, jer, to je prava vjera…” (Rum, 30)

Prema ovom časnom ajetu, savršeni islamski obrazac života jesu zahtjevi koji se traže od onoga ko živi u Svemiru. Pod tim se misli na zakone i propise na koje i ukazuje ljudska priroda kao i sretan život koji živi ispravan čovjek, kao što i kaže Allah, dž.š.:

“Tako Mi duše i onoga koji je stvori, pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini, uspjet će samo onaj ko dušu očisti, a biće izgubljen onaj ko je na stranputicu odvede!” (Šems, 7-10)

Časni Kur'an je jedina knjiga koja uravnotežuje ljudski sretni život i čistu ljudsku prirodu, a to je oprečno svim drugim svetim knjigama i svim drugim putevima i načinima života, bili oni vjerski ili neki drugi. Kur'an ima svoj nazor o pojedincu i o društvu. Kur'an ima o svemu svoju riječ. Njegov ustav gleda na nepromjenljive istine (spoznaja Uzvišenog Allaha – zatim cjelovit nazor o Univerzumu) najdubljim pogledom.

Kur'an opisuje Allahove ugodnike i evlije, Njegove štovatelje odane mnogim karakteristikama, mnogim vidljivim i apstraktnim osobinama posredstvom kojih oni postižu vrhunski ishod u svome čistom vjerovanju i čvrstom imanu. Žao nam je, da je ova rasprava kratka i da nema prostora da te njihove karakteristike detaljno navedemo.

 

www.bastina objave.com