Princess and the dragon – Princeza i zmaj
Princess and the dragon – Princeza i zmaj

Princess and the dragon – Princeza i zmaj

Učimo engleski kroz bajke!

Princess and the dragon – Princeza i zmaj

Once upon a time there was a king and queen who lived in golden castle with their beautiful daughter.

Jednom davno bio jedan kralj i kraljica koji su živjeli u zlatnom dvorcu sa svojom prekrasnom kćeri.

One night an ugly ogre captured the beautiful princess and locked her up in his tall, dark tower.

Jedne noći strašni ogar (svirepo čudovište) zarobio je prekrasnu princezu i zaključao ju je u svojoj visokoj i mračnoj kuli.

Help me!

Pomozite mi!

The king and queen were very sad. They promised to give a bag of gold to the knight that rescued the princess.

Kralj i kraljica su bili vrlo tužni. Obećali su dati vreću zlata onom vitezu koji spasi princezu.

Please save our princess!

Molim vas spasite našu princezu!

We'll save the princess!

Mi ćemo spasiti princezu!

All the knights in the land wanted to rescue the princess. They rode to the tower as fast as they could.

Svi vitezovi u zemlji željeli su spasiti princezu. Pojahali su prema kuli što su brže mogli.

Help me!

Pomozite mi!

The ugly ogre roared with anger when he saw the knights. His roar was so scary that they rode away as fast as they could.

Strašni ogar zaurlao je bijesno kada je ugledao vitezove. Njegov urlik je bio tako strašan da su oni odjahali što su brže mogli.

One day a friendly dragon was flying over the ogre's tower when he heard the princess cry for help.

Jednog dana prijateljski zmaj letio je iznad ogrove kule kada je začuo princezin poziv u pomoć.

Help me!

Pomozite mi!

The dragon flew down to the tower, took a big fiery breath and blew the ogre far away over the mountains and into the ocean.

Zmaj se spustio do tornja, uzeo veliki, vatreni dah i oduvao ogra daleko preko planina pa u okean.

Come with me, princess, don't be scared!

Pođi sa mnom, princezo, ne plaši se!

Thank you for saving me!

Hvala ti što si me spasio!

My pleasure, princess!

Zadovoljstvo mi je, princezo!

The dragon rescued the princess from the tower and gently put her on his strong back. They flew high in the sky.

Zmaj je izbavio princezu iz kule i nježno je stavio na svoja snažna leđa. Poletili su visoko u nebo.

They flew over the tower and the castle, over the mountains and caves, and out towards the deep blue ocean.

Letjeli su preko kule i dvorca, preko planina i pećina, i izašli na duboki, plavi okean.

Whee! I can fly!

Jupi! Ja mogu letjeti!

The dragon and the princess flew to the castle. The king and the queen were so happy to see the princess that they gave the dragon the bag of gold. They all lived happily ever after.

Zmaj i princeza su doletjeli u dvorac. Kralj i kraljica su bili tako sretni što vide princezu da su dali zmaju vreću zlata. Svi su živjeli sretno zauvijek.

Thank you for saving our princess!

Hvala ti što si spasio našu princezu!

My pleasure!

Bilo mi je zadovoljstvo!