Prisnost
Prisnost

Prisnost

Imam Ali, mir neka je na nj, je rekao: „Ne budi prisan ni sa čim osim sa istinom, i ne bježi ni od čega osim od nepravde!“[1]

Imam Sadik, mir neka je na nj, je rekao: „Prisnost je sa troje: poslušnom ženom, čestitim djetetom i srdačnim prijateljem.“[2]

Imam Rida, mir neka je na nj, je rekao: „Pretjerivanje u prisnosti i bliskosti uklanja strahopoštovanje i ugled.“[3]

Prisnost sa Allahom

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ko napusti niskost griješenja i utekne časnoj pokornosti, Allah, dž.š., će ga i ako nema prisnoga, učiniti prisnim i ako je bez imetka, pomoći će ga.“[4]

Imam Ali, mir neka je na nj, je rekao: „Ko se odvoji od ljudi u osamu, postao je prisan sa Allahom Uzvišenim.“[5]

Imam Sadik, mir neka je na nj, je rekao: „Nema nijednog vjernika, a da ga Allah, dž.š., nije podario imanom, prisnošću nastanjenom, tolikom da neće biti usamljen čak ni na vrhu planine.“[6]

Imam Askeri, mir neka je na nj, je rekao: „Ko postane prisan sa Allahom, odvaja se od ljudi.“[7]

 

Izvor: Muhamedi Rey Šehri, Mjera mudrosti, svezak 1, preveo s perzijskog i arapskog: Amar Imamović, Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2007, str. 49.[1] Gurerul-hikem, 10303.

[2] El-Bihar, 78/231/25.

[3] A'lamud-din, 307.

[4] El-Bihar, 75/359/73.

[5] Gurerul-hikem, 8644.

[6] El-Bihar, 70/111/14.

[7] Ed-Durretul-bahire, 43.