Razgovor između stanovnika Dženneta i Džehennema
Razgovor između stanovnika Dženneta i Džehennema

Razgovor između stanovnika Dženneta i Džehennema

I stanovnici Dženneta će stanovnike vatre dozivati:

„Mi smo našli da je istinito ono što nam je Gospodar naš obećao, da li ste i vi našli da je istinito ono čime vam je Gospodar vaš prijetio?“

„Jesmo!“ odgovorit će.

A onda će jedan glasnik među njima, da ga i jedni i drugi čuju, viknuti:

„Neka Allahovo prokletstvo ostane nad onima koji su se prema sebi ogriješili, koji su od Allahova puta odvraćali i nastojali ga iskriviti, i koji u onaj svijet nisu vjerovali!“ 

Između njih bit će bedem, a na vrhovima ljudi koji će svakoga po obilježju njegovome poznati. I oni će stanovnicima Dženneta viknuti: „Mir vama!“ – dok još ne uđu u nj, a jedva će čekati. 

A kada im pogledi skrenu prema stanovnicima Džehennema, uzviknut će:

„Gospodaru naš, ne daj nam da budemo s narodom grješnim!“

Oni koji će po vrhovima bedema biti zovnut će neke ljude, koje će po obilježju njihovom poznati, i reći će: „Šta vam koristi ono što ste zgrtali i to što ste se oholo držali?  Zar nisu ovo oni za koje ste se zaklinjali da ih Allahova milost neće stići?”“ – a Allah im je rekao: „Uđite u Džennet, nikakva straha za vas neće biti, i ni za čim vi nećete tugovati!“ 

I stanovnici vatre dozivat će stanovnike Dženneta:

„Prolijte na nas vode ili nešto od onoga čime vas je Allah obdario!“

A oni će reći: „Allah je to dvoje nevjernicima zabranio, kojima je vjera njihova bila igra i zabava i koje je život na Zemlji bio obmanuo.“

Sada ćemo Mi njih zaboraviti, zato što su zaboravljali da će na ovaj Dan pred Nama stajati i zato što su dokaze Naše poricali.

(Kur'an, VII:44-51)