Sagovornik
Sagovornik

Sagovornik

Lukman, mir neka je na nj, je rekao: „O sinak, sjedi sa učenjacima, svoja koljena prisloni na njihova. Zaista Allah, dž.š., oživljava srca svjetlošću mudrosti, kao što oživljava zemlju pljuskom iz neba.“[1]

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

„Havarijjuni Isaa rekli su: ‘O Ruhullah, s kim da sjedimo” On reče: ‘Sa onim čije gledanje potiče na sjećanje na Allaha, čiji govor vam uvećava znanje i čije djelo rađa u vama želju za Onim svijetom.'“[2]

„Ne sjedite osim sa učenjacima koji vas pozivaju od pet stvari ka drugih pet: od sumnje ka uvjerenju, od dvoličnosti  ka iskrenosti, od žudnje za Ovim svijetom ka strahu od njega, od oholosti ka poniznosti, od prevare ka dobročinstvu.“[3]

„Budi ponizan i voli siromahe, sjedaj sa njima i pomaži ih! Izbjegavaj sjedenja sa imućnima, smiluj im se i suzdrži se od njihova imetka.“[4]

Imam Ali, mir neka je na nj, je rekao: „Sjedi sa učenjacima da bi ti se uvećalo znanje, uljepšalo ponašanje (edeb) i očistila duša.“[5]

„Sjedi sa mudracima da bi ti se razum usvršio, duša oplemenila i neznanje nestalo.“[6]

„Sjedi sa siromasima da bi  ti se uvećala zahvala.“[7]

Imam Zejnul-Abidin, mir neka je na nj, je rekao: „Skupovi časnih i kreposnih ljudi pozivaju ka čestitosti.“[8]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti, svezak 1, preveo s perzijskog i arapskog: Amar Imamović, Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2007, str. 97.[1] El-Bihar, 1/204/22.

[2] Tuhafl-‘ukul,44.

[3] El-Bihar, 74/188/18.

[4] Tenbihul-havtir, 2/120.

[5] Gurerul-hikem, 4786.

[6] Isto, 4787.

[7] Isto, 4723.

[8] El-Bihar, 78/141/35.