Suprostavi se ogovaranju (gibetu)!
Suprostavi se ogovaranju (gibetu)!

Suprostavi se ogovaranju (gibetu)!

Ebū Hamid El-Ġazālī je rekao: „Jedno od prava bratstva je da insan čuva čast svoga brata i samoga sebe i svoga imetka od zuluma nekoga drugoga, koliko god može, te da odbije zulum i bori se za brata te da ga pomogne.“

Ebū Ed-Derdā’ je prenio da je jedan čovjek napao čast drugog čovjeka pred Allahovim Poslanikom, s.a.v.a., pa ga je treći čovjek branio, zatim je Allahov Poslanik, s.a.v.a., rekao: „Ko brani čast svoga brata, ona mu bude zastor od džehennemske vatre.”[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., rekao: „Nema nijednog muslimana koji je branio čast svoga brata, a da neće biti na Allahu obaveza da ga sačuva od džehennemske vatre na Kijametskom danu.”[2]

Od Allahovog Poslanika, s.a.v.a., je preneseno da je rekao: „Nema nijednog čovjeka pred kojim je spomenut njegov brat musliman (na ružan način), a on bude u prilici stati u njegovu odbranu, makar sa jednom riječju, a to ne učini, da ga Allah, ‘azze we dželle, neće poniziti njome na dunjaluku i na ahiretu. Ko pomogne svoga brata pri njegovom ružnom pomenu, toga će Allah, te‘ālā, pomoći na dunjaluku i na ahiretu.”[3]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., rekao je: „Ko bude štitio čast svoga brata muslimana na dunjaluku, Allah će mu poslati meleka koji će ga štititi na Kijametskom danu od džehennemske vatre.”[4]

Džābir i Ebū Ṭalḥa su rekli: „Čuli smo Allahovog Poslanika, s.a.v.a., da govori:  – Nema nijednog čovjeka koji pomogne muslimana u situaciji u kojoj mu se napada na njegovu čast i skrnavi njegova svetinja, a da ga Allah neće pomoći u situaciju u kojoj voli da ga On pomogne. Nema nijednog čovjeka koji izda muslimana u situaciji u kojoj mu se skrnavi i napada njegova čast i svetinja, a da ga Allah neće napustiti u situaciji u kojoj će voljeti da ga On pomogne.”[5]

‘Allāme El-Kāšānī je rekao: „Iz naših izvora je i ono šta je prenio Eṣ-Ṣadūq od Allahovog Vjerovjesnika, s.a.v.a.: – Ko čuje o svom odsutnom bratu loš govor na sijelu, pa prekine taj govor (i zaštiti svoga brata), Allah će zatvoriti za njega hiljadu vrata zla na dunjaluku i na ahiretu; a ko to ne učini, a bude u mogućnosti, onda je na njemu breme teže sedamdeset puta od bremena onoga koji ogovara njegova brata.”[6]

Od imama Bakira, mir neka  je nad njim, preneseno je: „Onog koji pomogne i zaštiti svoga odsutnog brata mu'mina od ogovaranja (gibećenja), toga Allah pomogne na dunjaluku i na ahiretu. A ko ne pomogne svoga brata mu'mina i ne stane u njegovu odbranu i zaštitu, a bude to u mogućnosti, toga Allah spusti i ponizi na dunjaluku i ahiretu.”[7]

 

Izvor: Allāme El-Kāšānī, Svijetli put, 3. dio, str. 393-394.

Prevod: Aldin Mustafić[1]Ovaj hadis je zabilježio Et-Tirmiẕī: 8. dio, str. 118., sa minimalnom  razlikom u izrazu, i rekao je: „Ovaj hadis je hasen (dobar).”

[2]Ovaj hadis je zabilježio El-Harā'itī u knjizi Mekārimul-ahlāqi i zabilježio ga je Et-Taberānī, takođe, kao što je to zabilježeno u knjizi El-Muġnī.

[3]Ovaj hadis je zabilježio Ibn ebī Ed-Dunjā u Eamtu u skraćenoj verziji sa da‘īf  (slabim) senedom kao što je to zabilježeno u knjizi El-Muġnī.

[4]Ovaj hadis je zabilježio Ebū Dāwūd: 2. dio, str. 569.

[5]Ovaj hadis je zabilježio Ebū Dāwūd: 2. dio, str. 569., sa jednim dijelom spomenutim prije, a drugim poslije te sa razlikom u izrazu.

[6]Ovaj hadis je zabilježio Eṣ-Ṣadūq u knjizi Sewābul-e'māli  we ‘iqābul-e'māli, str. 142.

[7]Isto,  str. 240.