Sura El-Felek  (Svitanje)
Sura El-Felek (Svitanje)

Sura El-Felek (Svitanje)

Sura El-Felek je 113. kur'anska sura. Ima pet ajeta i objavljena je u Mekki. Naziv je dobila po riječi „feleq“ koja znači „zora“ ili „svitanje“, a koja se pominje u njenom prvom ajetu. 

Milostivi Bog kroz ovu suru podučava one koji Ga vjeruju kako da od Njega traže zaštitu od zla i nevolja prisutnih u ovom prolaznom svijetu. Jedna od njih koja vrlo često sa sobom nosi teške posljedice je zavist.

Prenosi se od Allahovog Poslanika, s.a.v.a., da je rekao:

Čuvajte se zavisti, jer zaista zavist jede dobra djela kao što vatra jede drva.

Učenjem ove sure, mi tražimo utočište u Božijoj moći protiv bilo kakve nevolje koja bi nam mogla naškoditi, uključujući i zlo koje nam može doći od vračara i zavidnika.

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Reci: “Tražim zaštitu Gospodara svitanja, od zla onog šta stvara, i od zla tame kad zamrači, i od zla onih koje pušu u čvorove, i od zla zavidnika kad zavidi!”

Ukoliko još uvijek niste naučili ovu suru napamet nudimo vam malu pomoć putem sljedećeg video zapisa. Bilo bi lijepo da ovu suru zajedno sa surom En-Nas učite svakodnevno, ujutro kada se probudite i uveče kada krenete na spavanje, jer ove dvije sure su najbolji način traženja zaštite od zla i nevolja prisutnih oko nas. Imajte na umu da se obraćate Onom koji ima moć nad svim!