The Future Continuous Tense (Buduće trajno vrijeme)
The Future Continuous Tense (Buduće trajno vrijeme)

The Future Continuous Tense (Buduće trajno vrijeme)

The Future Continuous Tense se koristi:

– da se izrazi radnja koja će započeti i određeno vrijeme trajati u budućnosti, npr.

My friend will be waiting for me at the airport.

– da se nagovijeste budući planovi, npr.

They will be staying with us again this year.

– da bi se izrazila nagađanja ili predviđanja nekog budućeg događaja, npr.

I guess he will be coming to the meeting.

U upitnom obliku ovo vrijeme se može koristiti kako bi na uljudan način zatražili neke informacije koje se tiču budućnosti, npr.

Will your parents be coming with us?

Ukoliko se ovo vrijeme upotrijebi uz prilog still tada će ukazivati na radnju koja već traje i za koju se očekuje da će izvjesno vrijeme potrajati u budućnosti, npr.

Unfortunately, sea levels will still be rising in 20 years.

Tvorba

The Future Continuous Tense se tvori od pomoćnog glagola be u budućem obliku te glavnog glagola na koji se doda nastavak –ing (present participle).

will be + present participle

Upitan oblik se dobija zamjenom mjesta will i subjekta, a odričan dodavanjem rječce not na will.

Primjeri:

Her cousin will be going to Rome next week.

Will her cousin be going to Rome next week?

Her cousin will not be going to Rome next week.

She‘ll be staying with you tomorrow.

Will she be staying with you tomorrow?

She won't be staying with you tomorrow.

 

Praktične i korisne vježbe za The Future Continuous Tense potražite klikom na sljedeći link http://www.agendaweb.org/verbs/future-continuous-exercises.html