The Indefinite Article (Neodređeni član – a/an)
The Indefinite Article (Neodređeni član – a/an)

The Indefinite Article (Neodređeni član – a/an)

Neodređeni član se koristi samo ispred brojive imenice u jednini.

Može glasiti a (ə) ili an (ən ili æn) zavisno od toga kojim glasom započinje imenica ispred koje stoji. Ukoliko se radi o imenicama koje počinju samoglasnikom tada koristimo neodređeni član an, a ako počinje suglasnikom onda je to član a.

Primjer:

 • a boy
 • an apple
 • a car
 • an orange
 • a house
 • an opera

Međutim i ovo pravilo ima svojih izuzetaka. Član an se koristi i prije imenica koje počinju sa bezvučnim suglasnikom h, kao na primjer kod riječi:

 •  an hour
 •  an honour
 •  an honest man.

A član a se koristi ispred imenica koje počinju sa u i eu, kada taj početak pri izgovoru zvuči kao „ju“ kao na primjer kod riječi:

 •  a European
 •  a University
 •  a unit.

Neodređeni član se koristi:

– kada se po prvi put govori o nečemu, npr.

I live in a house. The house is quite old and has four bedrooms.

I ate in a Chinese restaurant. The restaurant was very good.

– ispred imenice sa značenjem jedan, neki, nije bitno koji, npr. 

I have a sister and two brothers.

A triangle has three sides.

– u nekim izrazima za mjeru, npr. 

He drove the car at ninety miles an hour.

He earns $1,000 a year.

– ispred riječi dozen, hundred, thousand, million, npr. 

A hundred sheep were in the field.

There are a dozen eggs here. 

– ispred riječi koje označavaju profesiju, vjeroispovjest, klasu, npr. 

Her father is an officer in the Navy.

He was a Muslim not a Christian.

The King made him a lord. 

Ali ako imenica označava položaj koji može obavljati samo jedna osoba u određenom vremenskom periodu, tada se ne koristi neodređeni član. Na primjer: 

They made him King. (not: a King) 

Takođe se neće koristiti iza glagola turn u značenju become – postati, npr. 

He used to be a teacher till he turned writer

– ispred imena neke osobe koju znamo samo po imenu i o kojoj ne znamo ništa drugo, npr. 

A Mr. Johnson called to see you when you were out.

– ispred imenice koja stoji u apoziciji kada nam je stvar ili osoba o kojoj se govori nepoznata, npr. 

Blake, an English poet

Lowton, a small town in Lancashire

– u uzvičnim rečenicama koje počinju sa what, npr.

What a pretty girl!

What a day! 

– u konstrukcijama kao što su: such a, quite a, many a, rather a

He is rather a fool.

She's such a beautiful girl. 

– kao i u mnogobrojnim frazama, npr. 

A short time ago

It's a shame

On an average

To be in a hurry

To have a headache

To have a chance

To make a fool of oneself

Praktične i korisne vježbe za The Indefinite Article možete naći klikom na sljedeći link. Podsjećamo da na kraju svake vježbe kliknete na Check kako bi provjerili koliko tačno ste uradili vježbu i ukoliko ste negdje pogriješili da vidite kako ste datu vježbu trebali odraditi. Sretno!

http://www.agendaweb.org/grammar/articles-exercises.html