UTJECAJ KULTURE I RELIGIJE NA  DRUŠTVENI POLOŽAJ ŽENA
UTJECAJ KULTURE I RELIGIJE NA DRUŠTVENI POLOŽAJ ŽENA

UTJECAJ KULTURE I RELIGIJE NA DRUŠTVENI POLOŽAJ ŽENA

Položaj žena, u različitim kulturama, kroz različita historijska razdoblja je savremenim historičarima, sociolozima, antropolozima, etnolozima i različitim teoretičarima društvenih prilika izrazito zanimljiva tema.

Sasvim je razumljivo da se položaj žena, kroz vrijeme i sve druge civilizacijske promjene mijenjao i još uvijek se mijenja. Moglo bi se reći, da je položaj žena u jednom društvu najočitiji pokazatelj sveukupnih društvenih promjena unutar jedne  zajednice.

S druge strane, prilično je teško u potpunosti imati uvid u položaj žena. Naime, položaj žena se razlikuje, ne samo od društva  do društva već od porodice do porodice. Praktični porodični život i opće funkcioniranje društvenih zajednica vrlo su često uvjetovane kulturnim identitetom, religijom, odgojem i mnogim drugim faktorima. U savremenom društvu se sa pravom ponekad može postaviti pitanje zbog čega se stalno govori o položaju žena? Zašto je to toliko važno, zar ne  postoje druge teme koje su jednako tako važne a o kojima se malo ili nikako ne govori. Razlog zašto govorimo o položaju žena  je  taj što od položaja žena  u društvu i stepena  uvažavanja njihovih uloga zavisi i položaj djece, mladih djevojaka, starijih žena ali i odgoj muškaraca, mladića koje treba  naučiti da se žene, djevojke, djevojčice i starije žene  trebaju i moraju poštovati. Ne zato što su one naprosto po datosti žene, slabije, krhkije, emotivnije. Žene  nisu predmet sažaljenja niti su kao takve nedostatne bilo kom smislu. Ipak, u mnogim kulturama širom svijeta čak i mentalitetu nekih savremenih društava  koji sebe  smatraju emancipiranim društvima, vlada uvjerenje da su žene  slabija, nepouzdana, emotivno i duhovno nestabilna bića. Dječake, maldiće, zrele muškarce treba podučiti da se žene moraju poštovati jer to vodi zdravom razvoju pojedinca, porodice i na kraju uspostavi zdravog društva.

Bitno je naglasiti da se kroz tradiciju i kulturu i brojne religije odnos prema ženama  drugačije percipira. Vrlo često se nad ženama provode različite nerazumne prakse opravdavajući se religijom  iako te prakse i svirep odnos prema  ženama nemaju nikakve veze sa religijom s kojom se poistovjećuju. Važno je napraviti distinkciju između religijskih praksi i praksi proisteklih iz tradicije. Tradicija odnosno običajna  praksa je dogovoreni oblik ponašanja koji članovi jedne  zajednice  konsenzusom uspostave kao važeće. Religijski postulati su transcedentni principi koje Bog naređuje ljudima. Pravila  koja prihvatamo kao prioritet te prema  njima  formiramo sistem vrijednosti zavisi od odgoja, okruženja u kojem živimo ali i od karaktera pojedinca. Neosporno je pravo izbora, svakog pojedinca, po kojem sistemu vrijednosti će ravnati  svoje djelovanje. Da li će biti religiozan ili ne. Ipak kada se govori o koliziji religije, tradicije i laičkog zakona, u savremenim društvima, uz uvažavanje grupnih, etničkih, religijskih i drugih  specifičnosti ipak posebno mjesto zauzima obaveza poštivanja laičkog zakona. Zbog toga se pokreću rasprave  unutar naučnih krugova savremenih mislilaca multikulturalista i feminista koji nastoje pomiriti međusobme  razlike kroz različit niz rasprava koje se bave  pitanjem  korisnosti odnosno štetnosti multikulturalizma  za ostvarivanje ženskih prava  i obrnuto. Ova   tema je izuzetno obimna te zahtjeva detaljne analize sveukupnog društvenog stanja Ako bismo se na  kratko vratili na društveni aspekt odnosa prema  ženama moralo bi se reći da kao društvo imamo vrlo malo ili ni malo informacija kako su zaista živjele žene u prošlosti? Čime su se bavile? Da li su zaista imale pravo glasa? U savremenom dobu veoma često pribjegavamo predrasudama o životu ljudi u prošlosti, koje nemaju nikakvih temelja niti u literaturi niti praksi. Mora se naglasiti da su odnosi prema ženama, djeci, starijima i različitim drugim marginaliziranim grupama  različiti širom svijeta. Nije bio isti odnos prema ženama u antičkoj Grčkoj i u starom Rimu. Nije bio isti odnos u srednjem vijeku i u modernom dobu. Glavno pitanje je kakav je danas odnos prem ženama? Je li bolji ili lošiji? Kakav je status žena u 21. stoljeću? S jedne strane, želimo vjerovati da je položaj neuporedivo bolji a ipak se suočavamo sa činjenicom da je femicid sasvim normalna  pojava, iako ovu pojavu uglavnom vezujemo za neka davno prošla  vremena. Istina je da žene  danas imaju pravo oblačiti odjeću koju žele, imaju pravo na  nasljedstvo, privatnu svojinu, pravo na zaposlenje i sopstvenu zaradu. Ipak postoji i jedna  ne baš svijetla strana ravnopravnosti polova  a to je da su žene  sve manje zaštićene kao bića kao konstitutivni, neizostavni dio društva. Nisu zaštićene niti u svojim kućama od strane  svojih muževa, očeva, braće ili sinova. Otuda upravo fenomen femicida koji je danas  čini  se, izuzetno raširen. Vrlo često se još uvijek smatra da bi žena  trebala da bude u kući bez mogućnosti na  rad i obrazovanje. Mnogi očevi još uvijek nevoljko šalju svoje kćerke na školovanje, ne dopušta im se osamostaljenje dok se ne udaju. Udaja predstavlja novi oblik „zaštite“ žena jer će suprug preuzeti brigu o njima. Ovdje treba  naglasiti da je neosporno pravo izbora žene da bude domaćica, majka, nezaposlena koja isključivo vodi računa o djeci i domaćinstvu, dok je suprug odnosno muškarac glavni priskrbitelj ekonomske sigurnosti. Također bismo mogli navesti stav profesora Shiraza Dosse koji u kontekstu kritike  feminizma, tvrdi da ukoliko žene žele biti „konzervativne“ bez obzira da li to podrazumjevalo nošenje, hidžaba, bivanje domaćicom i majkom bez zaposlenja, ako  žele biti dio svojih etničkih zajednica, za koje liberalni feministi tvrde da suopresivne  sredine, to pravo im se mora priznati. Borci za ženska prava   poput zagovornika radikalnog feminizma trebaju imati na  umu da  svaka žena  ne  mora nužno podržavati ideologiju feminizma. Pravo na  lični izbor bi trebao biti fundamentalni postulat demokratije i borbe  za ljudska prava. Zbog sveprisutnog radikalnog feminizma i svojevrsne  diktature određenih ideologija u savremenom društvu suočavamo se sa drugačijim ekstremom u kojem žena mora sama brinuti o porodici vrlo često je ona ta koja je defakto samohrani roditelj iako je u braku. Ovakav tretman se često opravdava tvrdnjom da su žene  tražile ravnopravnost te da bi trebale snositi posljedice svoje borbe.

Napravimo samo kratak osvrt na  odnos islama prema ženama. Muhammed mir s njim  je dokinuo nerazumnu praksu zakopavanja žive ženske djece. Sinovo pravo nasljeđivanja žena svog preminulog oca. Pravo muškaraca da žene  neograničen broj žena. Ženama  je dato pravo na nasljedstvo. Pravo na  zaradu i zadržavanje ličnih prihoda te slobodu raspolaganja sa zarađenim prihodima. Ono što bi u bilo veoma zanimljivo spomenuti a direktno je vezano za razbijanje stereotipa o muško ženskim odnosima je način na koji je poslanik Muhammed mir s njim upoznao svoju suprugu hazreti Hatidžu. Hazreti Hatidža je bila veoma uticajna žena svog vremena koja je prva ponudila brak poslaniku Muhammedu mir s  njim. Njihov brak ali i brak hazreti Alije i hazreti Fatime su zaista najbolji primjer supružnicima ali i mladim naraštajima kako bi trebalo tretirati svog partnera ali i općenito kako se uspostavljaju i održavaju muško ženski odnosi. Kada je Muhammed alejhi selam oporučio ljudima na  Oprosnom Hadždžu da je najbolji među njima onaj koji se najbolje odnosi prema svojim ženama želio je skrenuti pažnju na važnost poštovanja ličnog integriteta žene. Poštovanja njene datosti ne sa pretenzijom da se ona „štiti“ i „čuva“ kao da je nedostatna. Naprotiv, poenta poruke Muhammeda mir s  njim  je da žena nije manje vrijedna  zato što je žena po datosti, fizičkoj konstituciji ili mentalnim odlikama. Žena je sa aspekta islama, jednakopravno Božje stvorenje koje čini skoro polovinu čovječanstva. Iako postoji niz rasprava  na   akademskom nivou, o odnosu religije, tradicije i feminizma  kao pokreta koji zagovara ostvarenje prava  žena u svim segmentima   društva, ipak sve  rasprave  se  manje više svode na analizu islamskog stava o položaju žena. Vrlo često zapadni mislioci  sebi daju za pravo da se smatraju  kulturološki superiornijim u odnosu na  pripadnike drugih kultura, u prvom redu islamske kulture. Ovdje bi bilo prikladno navesti još jedan stav profesora Shiraza Dosse koji se kritički odnosi prema  stavovima  jedne  od najpoznatijih američkih feministica  Susan Moller Okin te tvrdi da ona ali i niz drugih zagovornika  ideologije feminizma imaju malo ili nimalo znanja o stvarnom statusu žena  u islamu Stoga  iz perspektive slabih pretpostavki formiraju čitave  znanstvene teorije o tome kako  žene iz istočnih kulturnih krugova po svaku cijenu trebaju biti „spašene“ jer su zajednice  u kojima one žive apriori opresivne. Profesor Dossa svoj kritički stav prema  feminizmu nastavlja jednom vrlo zdravorazumskom tvrdnjom, da nisu svi muškarci isključivo neprijatelji žena. Razlike u stavovima feminista i multikulturalista koje smo samo površno predstavili kroz kritički osvrt i stavove profesora Shiraza  Dosse su društvena činjenica.

U tom kontekstu razlike ne bi trebale biti razlog razdora i tenzija već se moraju prihvatiti kao potpuno prirodna činjenica koju je nemoguće iskorijeniti. Prvi korak ka izgradnji pravednog stabilnog društva je uspostava ravnoteže i razumjevanje razlika koje se ne mogu niti ih treba niti pretjerano isticati niti nastojati obrisati.

Za ovakvo shvatanje međuljudskih i međurodnih odnosa potreban je visok stupanj etičke ali i političke osvještenosti. Etičke vrijednosti prenosimo na mlađe naraštaje, najprije u porodici ali i to je sveukupna  društvena odgovornost medija i školstva.  Djecu učimo o moralu i važnosti poštivanja roditelja, starijih, drugačijih  koji imaju jednaka prava kao i oni sami kroz literaturu, trendove, muziku i uopće način života.

IZVORI: „Uloga žene u obitelji: Nekad i sad“ izvorni naučni rad;

Bukal Ana; Sveučilište u Zagrebu; Fakultet za hrvatske studije; Odsjek Sociologija;  2022.  godina.

„Feminističko gledište o multikulturalizmu“ Pregledni rad;

Memić Amina; „Socijalne teme“ Izdavač; NVO „Poticaj“ Zagreb, Hrvatska;  2021. godina