Uzdizanje u džennetskim stepenima
Uzdizanje u džennetskim stepenima

Uzdizanje u džennetskim stepenima

Od Abdullaha ibn Amra, radijallahu ‘anhu, prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: „Učaču Kur'ana će se reći: ‘Uči Kur'an i uzdiži se! Uči ga po tertilu (polahko i razgovijetno), kao što si ga učio dok si bio na dunjaluku, jer – tvoje boravište je kod onog posljednjeg ajeta kojeg proučiš!'“[1]

Učač Kur'ana neprestano se druži sa Kur'anom učeći ga, pamteći ga, razmišljajući i postupajući po njemu. On je taj koji će nastaniti boravište u Džennetu shodno ajetima iz Kur'ana koje je ispravno naučio napamet, proučio ih i ustrajao na njihovoj uputi. Majka vjernika, Aiša, radijallahu ‘anha, kazala je: „Broj džennetskih stepeni jednak je broju kur'anskih ajeta. Nema nikog iznad učača Kur'ana koji je ušao u Džennet.“

Ovo je radosna vijest za učača Kur'ana, tj. on će biti s Allahovim dopuštenjem, sa vjerovjesnicima, iskrenima i dobrim Allahovim robovima u najvišim stepenima Dženneta.

 

Izvor: Enes Ahmed Kerzun, Pristup Kur'anu, priručnik za kiraet, El-Kalem, Sarajevo, 2010, str. 16.[1] Muslim, „Babu fadli kiraeti-l-Kur'an“, br. hadisa 804.