Vaga
Vaga

Vaga

Autor: Sejjid Husein Nasr


Prije okretanja eshatološkim zbiljnostima (svršetku vremena) i Sudnjem danu prema islamskim učenjima, moramo nešto kazati o ključnom kur'anskom simbolu koji je povezan sa

Pravdom i Božijim konačnim suđenjem nama. Taj simbol je vaga (al-mizan), spomenut nekoliko puta u Kur'anu i ponavljan u mnogim kontekstima u različitim klasičnim tekstovima koji se bave etikom i drugim pitanjima.

Bog je stvorio sve stvari u pravilnoj proporciji i harmoniji, a svijetom vlada ova jedinstvena harmonija, koja je trag jedinstva na području multipliciteta. Kur'an kaže:

I Zemlju smo rasprostrli, brda na njoj usadili, i učinili da po njoj sve sa ravnomjerjem raste. (Kur’an, XV:19)

Ravnoteža se primjenjuje na svaku razinu zbiljnosti, od fizičke do alhemijske, psihološke i duhovne. Postoji ravnoteža elemenata unutar zdravog tijela i naše psihe, jer ako je tijelo zdravo, ono je uravnoteženo. A za duhovnost dobro izobraženog muslimana postoji ravnoteža izmedu duha, duše i tijela te zadovoljenja njihovih pojedinih zahtjeva.

Da bismo dali svakoj stvari njeno pravo (haqq) u skladu sa njenom naravi kako ju je Bog stvorio moramo živjeti u ravnoteži i shvatiti ravnotežu stvari te prema tome moramo živjeti u pravednosti. Ravnoteža također uključuje ljudsko djelovanje. Kur'anski izričiti nalog: … i pravedno na litru i na kantaru mjerite… (Kur’an, VI:152), primjenjuje se na poštenu prodaju stvari na pijaci, kao i pravedno djelovanje na svakom životnom primjeru. Naša se djela zapravo općenito “važu” od strane Boga na “vagi” i bit ćemo suđeni prema tome na Danu obračuna, jer: I vagu pravde Mi ćemo na Danu sudnjem postaviti. (Kur’an, XXI:47)

Ravnoteža kao vidljiv simbol pravde, kao harmonija i ekvilibrij u kozmosu jeste toliko značajna da Kur'an tvrdi:

A mi smo Naše poslanike s jasnim dokazima slali, i s njima smo Knjige slali i Mjerilo, da bi svijet postupao po pravdi. (Kur’an, LVII:25)

Držati se ravnoteže u svim stvarima jeste živjeti po pravdi. U tradicionaloj islamskoj umjetnosti nema skulpture, međutim zapadnjačku statuu figure zavezanih očiju koja drži vagu, pronalazimo na toliko puno trgova i dvorana pravde i ona je ovdje od pomoći. Mogli bismo kazati da ravnoteža simbolizira islamsku ideju pravde, a da figura zavezanih očiju odražava jednakost pred Božanskim Zakonom.

Muslimani se čak podsjećaju onog: … i pravo mjeru napunite i na teraziji ne zakidajte. (Kur’an, LV:9), budući da će se jednog dana suočiti sa vrhovnom vagom pred Sucem, Čija je pravda beskrajna a presuda savršena, premda su Njegova Milost i Samilost jednako tako neizmjerni.

 

 

Izvor: Sejjid Husein Nasr, Tradicionalni islam – savremene kušnje, hrestomatija tekstova, eseja i intervjua, priređivač elektronskog izdanja: bosnamuslimmedia.com, 2009, str. 54-55.