Vahdenijjet – Allah je Jedan
Vahdenijjet – Allah je Jedan

Vahdenijjet – Allah je Jedan

Izgovaranjem šehadeta musliman svjedoči da je samo Allah Bog i da je Muhammed, a.s. Njegov rob i poslanik. Allah, dž.š., kaže u Kur'anu:

Reci: „On je Allah – Jedan!“ (El-Ihlas, 1)

Allah je Jedan, drugog Boga, osim Njega nema. (El-Bekare, 255)

Svi Allahovi poslanici, od Adema do Muhammeda, a.s., poučavali su ljude vjeri u Jednog Boga. Kroz dugu povijest ljudskog roda zabilježeni su česti slučajevi da su ljudi obožavali više božanstava i klanjali se kipovima koje su sami pravili i proglašavali ih svojim božanstvima. Zbog toga je osnovna zadaća Božijih poslanika i vjerovjesnika bila da ljude pozovu vjeri u Jednog Bpoga. Allah, dž.š., Jedan je i Jedini Bog. On je sve stvorio i svim upravlja.

U 22. ajetu kur'anske sure El-Enbija’ Uzvišeni Allah, dž.š., kaže:

Kada bi bilo više bogova – propali bi i nebesa i zemlja.

Dakle, postojanje više bogova značilo bi i postojanje više volja i utjecaja, što bi dovelo do poremećaja reda u kosmosu. Međutim, mi vidimo da se život u prirodi i u cijelom kosmosu odvija skladno i harmonično. Jasno je da taj sklad i harmonija dolaze po volji i odredbi samo Jednog Svemoćnog Bića Koje nema potrebu za bilo kakvom nadopunom. Allah, dž.š., za Sebe kaže: „On je Prvi i Posljednji…“

Mi vjerujemo i svjedočimo da je samo Allah, dž.š., Bog. Kur'anski izraz za vjerovanje u više bogova glasi širk, dok se za one koji vjeruju u postojanje više bogova ili božanstava kaže da su mušrici. Vjerovanje u više bogova (tj. širk, idolopoklonstvo, politeizam) je najteži grijeh koji nikome neće biti oprošten na Sudnjem danu.

 

Izvor: Nedim Begović, Nizama Begović i Sifet Suljić, Ilmihal 6, udžbenik za mektebe, El-Kalem, 2015, str. 11.