Važnost učenja Kur'ana
Važnost učenja Kur'ana

Važnost učenja Kur'ana

Autor: hfz. K. M.

Kur'an je knjiga čiji je autor Allah Uzvišeni. Objavljena je radi upute i sreće ljudskog roda časnom poslaniku Muhammedu, s.a.v.a. U njenu autentičnost nema sumnje jer je sačuvana od svake promjene do Sudnjeg dana. Kur'an je poput sunca koje grije i osvjetljava one koji se nalaze u njegovoj blizini.

Postoji jedna duhovna elita ljudi koji Kur'an manifestiraju svojom pojavom, svojim ponašanjem, bivstvovanjem, svojom ćutnjom, riječju i djelom. Na čelu ove elite je poslanik Muhammed, s.a.v.a., i njegova časna porodica. Oni danas nisu među nama, ali iza njih je ostalo jedno bogato duhovno naslijeđe koje trebamo prigrliti svim srcem, ukoliko želimo biti istinski sljedbenici Časnog Kur'ana. U čuvenom hadisu Poslanik, s.a.v.a., oporučuje svome ummetu da slijede Kur'an i Ehli-bejt, jer onaj koji srce bude vezao za ove dvije dragocjenosti, nikada neće zalutati. Jednom prilikom Allahov Poslanik je usporedio svoju porodicu sa Nuhovom lađom koja u moru beznađa nudi sigurnost i spas.

Kur'ani-Kerim je božansko uže koje treba čvrsto prihvatiti i držati da bi se bilo na Pravom putu. Jedan od načina je i samo učenje, recitiranje Kur'ana. Učač Kur'ana je u ibadetu, blagoslovljen druženjem sa Božijom riječju i neprocjenjivo vrijednim uputama koje ga usmjeravaju i bogate mu život na mnogo načina.    

Uzvišeni Stvoritelj je Kur'an opisao kao lijek i milost za vjernike, a izvorom propasti nasilnicima (17:82).

Ovom prilikom ćemo navesti neke od mnogobrojnih koristi učenja Kur'ana:

  • Učenje i promišljanje o njegovim ajetima predstavlja ispunjenje vjerske dužnosti.
  • Časni Kur'an će biti jedan dokaz u našu korist na Sudnjem danu.
  • Kur'an će se zauzimati za nas na Sudnjem danu.
  • Ugled učača Kur'ana se uvećava već na ovom svijetu.
  • Učač koji nastoji živjeti kur'anske upute uvrštava se među najbolje ljude.
  • Svaki proučeni harf (slovo) iz Kur'ana nagrađuje se sa deset dobrih djela.
  • Učač Kur'ana će biti u društvu časnih meleka.
  • Čovjekov položaj u budućem životu je određen brojem kur'anskih ajeta koje je naučio napamet u ovom životu.
  • Časni Kur'an vodi čovjeka u Džennet.

Iz navedenog se vidi nužnost prisnosti sa Kur'anom. Bez drugovanja sa Kur'anom čovječija nadanja u pitanju vječite sreće su slabašna.

Kur'an je vrsta zikra čijim učenjem čovjek priskrbljuje Božije blagoslove. Brojne su predaje koje govore o vrijednosti učenja određenih sura, a namaz bez poznavanja i učenja određenih sura nije moguće ni obaviti. Učenje Kur'ana je Allah učinio lahkim. Pravo i istinsko učenje Kur'ana podrazumijeva srčanu i umnu prisutnost, premda i samo učenje, bez razumijevanja proučenog, ostavlja pozitivne tragove na ljudskom srcu. Ajeti u kojima je sadržana opomena dopiru do istinskog učača pa on traži od Allaha zaštitu od onih strašnih, žestokih prijetnji od kojih ga strah obuzima. Međutim, on se ujedno nada nagradama koje su obećane pravovjernima. Srcem i djelom nastoji zadobiti časne vrline kojima su opisani vjernici te se osloboditi lošeg ahlaka (morala) i grijeha. Istinski učač Kur'ana svoju pažnju usmjerava na njegove naredbe i zabrane.

Kur'an polira ljudske duše i omogućava im da zasijaju potpunim sjajem i ljepotom, dok srce bez Kur'ana nalikuje ruševnom kaburu. Kur'an poziva takvaluku, svijesti o stalnoj Božijoj prisutnosti i podsjeća na odgovornost pred Allahom te upozorava na opasnosti koje proističu iz nemara i odavanja griješenju. Na budućem svijetu, kada će se različite stvari manifestirati u različitim oblicima, Kur'an će biti izvorom sreće i spokoja svom vjernom saputniku, kako to saznajemo iz predaja časnog Vjerovjesnika.

Uzmimo za primjer jednu predaju koja nas obavještava da će tokom dženaze, kada rodbina preminulog čovjeka bude zauzeta oko ukopa, iznad glave preminulog stajati jedna veoma lijepa ljudska pojava. Nakon ukopa, kada se bližnji umrlog udalje od njegovog kabura, dva meleka Munkir i Nekir dolaze u kabur i nastoje odvojiti ovog čovjeka od preminulog, kako bi ga na miru ispitali o njegovoj vjeri. Međutim, ovaj čovjek lijepog izgleda obratit će im se riječima: „On je moj prijatelj. Neću ga ostaviti samog. Određeni ste za ispitivanje pa radite svoj posao. Ja se, pak, od njega neću odvajati sve dok ne bude uveden u Džennet.“  Potom se okreće preminulom i poručuje: „Ja sam časni Kur'an kojeg si običavao učiti, nekada podignutim, a nekada prigušenim glasom. Budi bez brige! Nakon propitivanja Munkira i Nekira za tebe tuge više neće biti.“ Nakon toga ovaj dragocjeni prijatelj uređuje preminulom postelju od kadife i miska koju meleki donose iz Dženneta.

Allahov Poslanik, s.a.v.a., kaže da na Sudnjem danu nijedan zagovornik, čak ni poslanik ni melek, neće imati pred Allahom veći položaj od Časnog Kur'ana.

Molim Allaha da nam pomogne ojačati našu svijest o Kur'anu kako bismo se čvrsto vezali uz njega i bili njegovi istinski učači. Želimo li da nam Kur'an bude prijatelj i saputnik na Sudnjem danu, obavljajmo svoje dužnosti iskreno, svjesno i savjesno! Učinimo Kur'an izvorom naše sreće i spasa, a ne naše nesreće i propasti!

Literatura:

Kur'an, preveo na bosanski jezik Mustafa Mlivo, http://majkaidijete.ba/religija/kuran

Religios stories: Noble Quran; Companion in grave, www.ezsoftech.com

Izvor: magazin Ask, broj 18, Dobra knjiga, Sarajevo, septembar 2017, str. 8-9.