Volim – أحب
Volim – أحب

Volim – أحب

هذا مركب

هذا مركبى

Ovo je brod.

Ovo je moj brod.

هذه لعبة

هذه لعبتى

Ovo je igračka.

Ovo je moja igračka.

هو أخي

أحب أخي

هذه لعبتى

لعبتى أحب

On je moj brat.

Volim svoga brata.

Ovo je moja igračka.

Volim svoju igračku.

أحب أختي

و أحب مركبي

Volim svoju sestru.

I volim svoj brod.