Vrijednost petka
Vrijednost petka

Vrijednost petka

Autor: Sejjid Muhammed Alevi el-Haseni


Vrijednost salavata i selama na Vjerovjesnika, a.s., se petkom povećava i nagrada za njih biva veća. Evs ibn Evs, r.a., prenosi da je Resulullah, a.s., rekao: Od vaših najvrjednijih dana je petak. U njemu je stvoren Adem i u njemu je umro. U njemu će biti puhnuto u rog i u njemu će svi pomrijeti, pa u njemu mnogo salavata donosite na mene. Vaši salavati se meni petkom izlažu. Prisutni su upitali: “Kako se naši salavati tebi izlažu a ti ćeš istruhnuti?” – To jest, nakon smrti. Poslanik, a.s., odgovori: “Zaista je uzvišeni Allah zabranio zemlji da jede tijela vjerovjesnikā.” (Ebu Davud, en-Nesai, Ibn Madže, Ibn Hibban u svome djelu Sahih i Ahmed)

Bejheki i drugi bilježe od Ibn Abbasa, r.a., da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: Mnogo donosite salavata na mene u svijetloj noći i blistavom danu, noći uoči petka i petkom. Neki arifi su rekli: “Najmanja granica mnoštva (velikog broja salavata) je tri stotine ili četiri stotine.”

Jevmu’l-Mezid

Petak je Jevmu’l-Mezid, što znači “Dan uvećanja nagrada”, u kome će se Gospodar općenito otkrivati dženetlijama, pa će Ga oni gledati. Uzvišeni Allah kaže: U njemu (Džennetu) će imati sve što hoće, a u Nas ima još i više. (Kaf, 35)

El-Bezzar i drugi od Enesa, r.a., bilježe da je Vjerovjesnik, a.s., za riječi: “a u Nas ima još i više” rekao: “Pojavit će im se Gospodar uzvišeni svakog petka.”

Kupanje petkom

Pohvaljeno je petkom se okupati zbog hadisa kojeg bilježe Buharija i Muslim od Ibn Omera, r.a. El-Hakim od Ebu Umame, r.a., bilježi da je Poslanik, a.s., rekao: Kupanje petkom potpuno sapire grijehe, čak i ispod korijena dlačica.

Pohvaljeno je petkom upotrijebiti miris, ulje i misvak, te odstraniti dlačice i odsjeći nokte. Buharija od Selmana, r.a., bilježi da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: Ko se petkom okupa i očisti što može bolje, upotrijebi ulje (kreme) i miris iz svoje kuće, potom izađe i ne rastavi dvojicu, te klanja ono što mu je propisano, i šuti dok imam bude govorio, bit će mu oprošteno do sljedeće džume.

Et-Taberani u el-Evsatu bilježi od Aiše, r.a., da je Resulullah, a.s., rekao: “Ko petkom odreže nokte bit će sačuvan zla do sljedećeg petka.”

Najljepša odjeća

Pohvaljeno je petkom obući najljepšu odjeću. Ahmed, Ebu Davud i Hakim od Ebu Seida i Ebu Hurejre, r.a., bilježe da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: Ko se petkom okupa, upotrijebi misvak i miris ako bude imao, i obuče jednu od svoje najljepše odjeće, to će mu biti otkup (za grijehe) između te i naredne džume.

Ko umre petkom ili uoči petka bit će sačuvan kaburske kazne (‘azab). Ebu Ja‘la od Enesa, r.a., bilježi da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: Ko umre petkom bit će sačuvan kaburske kazne. Bejheki u djelu Azabu’l-Kabr od Ikrime ibn Halida el-Mahzumija bilježi: “Ko umre petkom ili uoči petka bit će zapečaćen pečatom imana i bit će sačuvan kaburske kazne.”

 

Izvor: Semerkand, porodični magazin, god. II, br. 16, Sarajevo, april 2010, str. 19.