Vrijednosti pojedinih kur'anskih sura
Vrijednosti pojedinih kur'anskih sura

Vrijednosti pojedinih kur'anskih sura

Prva kur'anska sura El-Fatiha je najveličanstvenija sura Kur'ana. (Buharija)

El-Fatiha je najbolja dova. (Tirmizi, Ibn Madždže)

Ko prouči suru Ihlas (Kul huvallahu ehad), kao da je proučio trećinu Kur'ana. (Ahmed, Nesai)

Ko nauči (napamet) deset ajeta sure El-Kehf sa početka ili sa kraja sure, biće sačuvan od Dedždžala. (Muslim)

Ko petkom bude učio suru El-Kehf obasjavaće ga nur – svjetlo od zemlje do nebesa, svijetliće mu na Sudnjem danu i biće mu oprošteni (mali) grijesi između dva petka. (lbnu Merdevejh)

Ko svake noći uči suru El-Vakia’ neće ga zadesiti siromaštvo. (Ibn Suni, Bejheki, Ebu Ja’ la)

Onome ko uči suru Ja-sin, tražeći Allahovo zadovoljstvo, biće oprošteni raniji grijesi. Zato učite Ja-sin, naročito kod osoba na samrti. (Bejheki)

U Kur'anu ima jedna sura od trideset ajeta koja će se zauzimati za onoga ko je bude učio, dok mu ne bude oprošteno, ta sura je Tebarekellezi bi jedihil-mulku …(El-Mulk).  (Ebu Davud i Tirmizi)

Sura El-Mulk štiti i spašava od azaba (patnje) u kaburu. (Tirmizi)

Volio bih da sura El-Mulk bude u srcu svakog muslimana. (Hakim)

 

Izvor: Ishak Sedić, Svakodnevni zikr i dove, Islamska pedagoška akademija Bihać, Bihać, 2001., str 14-15.