Zračni polutanti
Zračni polutanti

Zračni polutanti

Zrak je naziv za mješavinu gasova koji tvore Zemljinu atmosferu te je jedan od osnovnih životnih uvjeta, potreban prije svega za disanje i fotosintezu.

Suhi zrak sadrži 78,08% azota (N2), 20,95% kisika (O2), 0,93% argona (Ar) i ostalih gasova u manjim količinama, kao što su staklenički gasovi, od kojih su najznačajniji vodena para (H2O), ugljikov dioksid (CO2), metan (CH4), azotni oksidi (N2O i NO2) i ozon (O3).

Zrak takođe sadrži i neke štetne supstance u vidu prirodnih materija koje ga zagađuju, kao što su prašina i vulkanski pepeo, a postoje i polutanti koji su posljedica ljudskih aktivnosti.

Polutant je hemijski spoj u zraku koji može naškoditi ljudima ili okolini. Polutanti mogu biti u čvrstom, tekućem ili gasovitom stanju. Mogu biti primarni ili sekundardni

Primarni polutanti su spojevi koji su direktno emitirani tokom nekog procesa (npr. pepeo iz vulkanskih erupcija). Sekundardni polutanti nisu direktno emitirani već nastaju kada primarni polutanti reagiraju (npr. troposferski ozon je sekundardni polutant). Kada se pojavljuju u neprirodno visokim koncentracijama imaju potencijalno štetan utjecaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Najveći zagađivači zraka su: sumpor-dioksid, azotni oksidi, ugljen-monoksid, olovo, čestične materije i isparljivi organski spojevi.

Naročito opasni i štetni zagađivači zraka su:

–  metali i metaloidi, kao što su kadmijum, živa i arsenik;

–  mineralna vlakna koja mogu dospjeti u respiratorni sistem kao što su azbest i mikro-fiberi stakla;

–  neorganski plinovi kao što su fluoridi, hlor, cijanid i fozgen;

–  i organski spojevi kao što su aldehidi, aromatični ili poluciklični aromatični hidrougljenici, dioksini itd.

Najveći uzročnici zagađenja zraka su:

–  saobraćaj,

–  energetika i industrija,

–  pojedinačna ložišta.

Štetne posljedice zagađenja zraka na životnu okolinu su:

–  efekat staklene bašte,

–  pojava kiselih kiša,

–  smanjenje ozonskog omotača (ozonska rupa).

Zagađen zrak je opasan za ljude, posebno za djecu, starije i bolesne osobe. Izaziva mnoge bolesti i zagađuje hranu.

Štetan utjecaj nekih zračnih polutanata

Ozon (O3) izaziva glavobolje i plućne bolesti, kao i iritaciju nosa i grla.

Fine čestice i teški metali mogu imati mutagene i kancerogene osobine, te izazivati iritaciju i oštećenje respiratornih funkcija.

Štetni utjecaji isparljivih organskih spojeva su širokog spektra, od iritacija organa čula mirisa do mutagenih i kancerogenih efekata (naročito kod benzena).

Ugljen-dioksid izaziva oksigenizaciju tkiva.

Azotni oksidi izazivaju kisele kiše, usporavaju razvoj biljaka i imaju štetne efekte po respiratorni sistem.

Sumpor-dioksid izaziva kisele kiše i pogoršava respiratornu patologiju.

Izloženost dioksinima uvećava rizik od raka, a vjeruje se da ometaju imuni sistem i mijenjaju koncentraciju reproduktivnih hormona.