Fruits  – Voće
Fruits – Voće

Fruits – Voće

Govorni engleski – lekcija 7.

Naučimo govoriti engleski jezik uz pomoć simpatičnog crtanog lika po imenu Gogo!

What are they?

Šta je to?*

They're oranges.

To su narandže.

They're bananas.

To su banane.

These are bananas.

Ovo su banane.

These are oranges.

Ovo su narandže.

These are pears.

Ovo su kruške.

*Doslovan prevod za ovu rečenicu bi glasio – Šta su oni? Međutim, s obzirom na okolnosti u video prilogu u kojoj je ovaj izraz upotrebljen, prikladniji prevod bi bio – Šta je to? – ali u kontekstu kada pitamo za nešto što je u množini. U ovom slučaju zamjenica they je upotrebljena kao pokazna zamjenica (those). Drugi način da postavimo ovo pitanje je – What are those?

Are they apples?

Yes, they are.

No, they aren't. They're pears.

Da li su to jabuke?

Da, jesu.

Ne, nisu. To su kruške.

Are they bananas?

No, they aren't. They're oranges.

That's right. They're bananas.

Da li su to banane?

Ne, nisu. To su narandže.

Tako je. To su banane.

 

That's a banana.

They're bananas.

To je banana.

To su banane.

That's an orange.

They're oranges.

To je narandža.

To su narandže.

That's an apple.

They're apples.

To je jabuka.

To su jabuke.

Ispred imenica u jednini se često upotrebljeva neodređeni član – a i an. Pravilo je da a ide ispred imenica koje počinju sa suglasnikom, a an ispred imenica koje počinju sa samoglasnikom. Više o ovome možete pročitati u našem odjeljku Gramatika. U istom odjeljku možete pronaći više informacija i o množini imenica, o čemu zapravo govore ova tri posljednja primjera.

Napomena: Fruit je imenica koja ima dvojaku množinu – fruit i fruits. Naime, ukoliko mislimo općenito na voće, ne razmišljajući o njegovim vrstama, tada ćemo upotrijebiti i u jednini i u množini isti oblik – fruit. Međutim, ukoliko govorimo o pojedinim vrstama voća tada je pravilnije upotrijebiti oblik fruits. Evo i konkretnog primjera:

Fruit is good for your health. – Voće je dobro za tvoje zdravlje.

We have a wide selection of fruits on the menu – apples, bananas, grapes, melons … – Imamo širok izbor voća na meniju – jabuke, banane, grožđe, dinje…