Kultura ponašanja prilikom pozdrava
Kultura ponašanja prilikom pozdrava

Kultura ponašanja prilikom pozdrava

Autor: prof. dr. Šefik Kurdić

Islam je regulirao sve detalje u ljudskom životu. Svemu je dao potrebnu puninu, važnost i značaj. Islam je čak i pozdravu odredio odgovarajuće mjesto i dao mu konkretnu formu kojom će se ljudi na Zemlji pozdravljati do Sudnjega dana!

Nazivanje selama prije bilo kakvog drugog razgovora

Ukoliko se sretnu dvije osobe među njima neće biti nikakvog razgovora prije selama. Džabir b. Abdullah, r.a, prenosi predaju kojoj Poslanik, s.a.v.s, ističe: Selam ide prije razgovora! S ovim lancem prenosilaca navodi se predaja u kojoj se kaže: Nikoga ne pozivajte na jelo, sve dok selam ne nazove!

U predaji  Abdullaha b. Omera, r.a, Vjerovjesnik, s.a.v.s, kaže: Ko počne govoriti prije nazivanja selama, nemojte mu odgovarati!
Zanimljiva je predaja Ebu Hurejre, r.a, u kojoj on kaže: Ukoliko vam neko bude tražio dopuštenje da uđe, a ne bude nazvao selam, recite mu: „Ne možeš ući, dok ne doneseš ključ, a on je selam!“

Čitajući hadise o traženju dozvole jasno se primjećuje da su ashabi prvo nazivali selam, a onda tražili dozovolu za ulazak u kuću.
Iz prakse naših muslimana da se primijetiti da se nekada dobrano napričaju prije nego selam jedan drugom nazovu. Dakle, bliže je sunnetu prvo selam nazvati a onda početi s pitanjem ili pričom, pa će selam biti uvod za govor, kako primjećuje ‘Ali el-Kari, kao što je tehijjetu-l-mesdžid jedna vrsta uvoda za namaz i boravak u džamiji.

Selam treba nazvati i pri dolasku i pri odlasku

Selam je potrebno nazvati i prilikom dolaska i prilikom odlaska. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: Kada neko od vas prispije na neko sijelo, neka nazove selam, a kada bude htio da ga napusti, neka opet selam nazove, jer prvi nije preči od posljednjeg!

Na našim prostorima donedavno je, nažalost, ovaj sunnet bio zapostavljan. Naime, selam prilikom dolaska bio je poprilično prakticiran, ali nazivanje selama prilikom odlaska sa sijela, kako primjećuje rahm. Mehmed-ef. Handžić, bio je potpuno zabačen u našoj zemlji.
Koliko je ovaj sunnet bio zapostavljen najbolje je potvrđivalo čuđenje Bošnjaka kada bi im neko nazvao selam i prilikom napuštanja sijela. Međutim, u posljednje vrijeme, hvala Allahu Plemenitom, ovaj sunnet uveliko se oživljava i sve je više Bošnjaka koji selam nazivaju i prilikom dolaska i prilikom odlaska sa sijela.

Nazivanje selama ukućanima

Praksa mnogih ljudi bila je da nazovu selam drugima, ali su to izostavljali kada uđu u svoju kuću. Međutim, preporuka Poslanika, s.a.v.s, je da se selam naziva i svojim ukućanima, što će uveliko povećati bereket u kući. Tako Vjerovjesnik, s.a.v.s, savjetujući Enesa b. Malika, r.a, kaže: Sinčiću, kada uđeš svojoj porodici, nazovi im selam, jer je u tome berićet i za tebe i za tvoju porodicu!

Nazivanje selama sami sebi

Ako osoba uđe u kuću ili prostoriju u kojoj nema nikoga, onda će selam uputiti samoj sebi i dobrim Allahovim robovima. To se temelji na predaji Abdullaha b. Omera, r.a, koji je rekao: Ko uđe u prostoriju u kojoj nema nikoga, neka kaže: „Es-Selamu ‘alejna ve ‘ala ‘ibadillahi-s-salihin / Selam neka je na nas i na dobre Allahove robove!

Nazivanje selama poznatim i nepoznatim

Selam nije privilegija samo onih koje poznajemo, već smo dužni nazivati ih i onima koje ne poznajemo. Abdullah b. ‘Amr, r.a, prenosi da je neki čovjek upitao Allahovog Poslanika, s.a.v.s: Koji je islam najbolji? On mu je odgovorio: Da nahraniš gladnoga i da nazivaš selam onome koga poznaješ i onome koga ne poznaješ!

Ibn Hadžer el-Askalani navodi neke predaje u kojima se kaže da će jedan od predznaka Sudnjeg dana biti da će čovjek prolaziti kroz džamiju, a u njoj neće klanjati i da će selamiti samo poznate osobe!

Naravno, postavlja se pitanje kako nazvati selam osobi za koju ne znamo da li je uopće musliman, kada se zna da se nemuslimanu ne upućuje selam. Za to je potrebno imati neko islamsko obilježje koje će nas identificirati kao muslimane. Međutim, ako pretpostavljamo da je neka osoba musliman, mi ćemo mu, kako smatraju brojni učenjaci, nazvati selam.

Nazivanje selama ženama

Utemeljeno je nazivanje selama ženama i obrnuto. To vidimo na temelju predaje Ummihane, r.a, koja je nazvala selam Poslaniku, s.a.v.s, što smo već vidjeli u dijelu koji govori o utemeljnosti merhaba. Takođe, Hasan el-Basri kaže: Žene su selamile ljude!

Esma bint Jezid, r.a, kaže: Allahov Poslanik, s.a.v.s, je prošao pored nas žena i nazvao nam selam!

Nazivanje selama ženama i obrnuto dovodi se samo u pitanje ukoliko postoji mogućnost fitneta i izazivanja bilo čega što bi moglo biti posljedica nekog nemoralnog čina. Tako El-Halimi potcrtava: Vjerovjesnik, s.a.v.s, bio je neporočan i sačuvan od svake vrste fitneta, pa ko je siguran u sebe neka selam naziva ženama, a ko nije onda je bolje ne nazivati im selam!
Dakle, radi se o sasijecanju zla u korijenu, pa ako će odgovor na selam osobe suprotnog spola razbuktati ljudske strasti i asocirati osobu na nešto negativno, onda i to postaje pokuđen čin koji treba izbjegavati.

Nazivanje selama djeci

Allahov Poslanik, s.a.v.s, prakticirao je nazivati selam i djeci. Sabit el-Bunnani, iz druge generacije muslimana, prenosi da je Enes b. Malik, r.a, prošao pored djece i nazvao im selam, a onda rekao: Ovako je činio Vjerovjesnik, s.a.v.s.

Ibn Bettal tvrdi da je nazivanje selama preporučljivo stoga što se na taj način djeca privikavaju na islamsku kulturu ponašanja i što se tim činom neutralizira oholost odraslih i manifestira njihova skromnost.

Kako nazvati selam skupu kojem prisustvuju i muslimani i nemuslimani?

Ukoliko na nekom skupu ili sijelu ima i muslimana i nemuslimana, onda će se selam nazvati, a time će se podrazumijevati muslimani, s obzirom da se nemuslimanu selam ne naziva. To se temelji na predaji Usame b. Zejda, r.a, u kojoj se kaže da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, prošao pored skupine u kojoj su bili muslimani, idolopoklonici i židovi i selam im nazvao!

Kako pozdraviti nemuslimana?

Vjerovjesnik, s.a.v.s, je, obraćajući se vladarima, u svojim pismima pozdravljao ih na sljedeći način: Es-Selamu ‘ala menittebe’a-l-huda / Neka je selam na onoga koji slijedi Uputu!
 Poznati muhaddis Abdurrezzak prenosi predaju Katade u kojoj on kaže: Kada ulazite židovima i kršćanima pozdravite ih na sljedeći način: „Es-Selamu ‘ala menittebe’a-l-huda!“ Slična je i predaja Ibn ebi Šejbe od Muhammeda b. Sirina.

Svakako, treba izbjegavati pozdrave koji nas poistovjećuju s nevjernicima. Nažalost, selam koji u sebi nosi i zikr, i dovu, i mir, i spas i svako dobro, zamijenjen je ispraznim pozdravima koji ništa ne znače: kao dobar dan ili zdravo.

Kako nemuslimanu odvratiti na selam?

Ako nemusliman muslimanu nazove selam, odvratiće mu se samo sa ‘Alejkum ili Ve ‘alejkum, na temelju predaje Enesa b. Malika, r.a, u kojoj je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: Ako vam selam nazovu kršćani i židovi, odgovorite im: „Ve ‘alejkum!”

Očito da je tako postupao Allahov Poslanik, s.a.v.s, nakon događaja koji se zbio sa židovima. Naime, Aiša, r.a, prenosi predaju u kojoj kaže: „Jedna grupa židova tražila je dopuštenje da uđu Poslaniku, s.a.v.s. Kada su ušli, rekli su: Es-Sammu ‘alejkum / Smrt vama!, na što je Aiša, r.a., uzviknula: „Naprotiv, neka je na vas smrt i prokletstvo!” Vjerovjesnik, s.a.v.s, se, tada, obratio Aiši, r.a: „Aiša, Allah, uistinu, voli blagost u svakoj stvari!” Ona ga je upitala: „A zar nisi čuo šta su oni rekli?!“Vjerovjesnik, s.a.v.s, je rekao: Već sam im odgovorio: „Ve ‘alejkum / I vama!”

Dakle, njima se neće odvraćati kompletnim selamom, zato što su skloni varanju, pa će nam, ukoliko nemamo izoštreno uho, poželjeti smrt, a mi njima spas. Otuda, iz mjera predostrožnosti, samo će se odvratiti sa: ‘Alejkum ili Ve ‘alejkum!

Kako uputiti selam preko druge osobe i kako uzvratiti?

Selam se nekome može uputiti i preko druge osobe, što je, uveliko, praksa i naših muslimana. Obično se kaže: Poselami tu i tu osobu! Ili: Prenesi joj selam! i slično. Dakle, selam se može uputiti na razne načine.

Više je predaja koje govore o prenošenju selama preko druge osobe. Aiša, r.a, prenosi da joj je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: Džibril ti, uistinu, upućuje selam! Ona je odgovorila: Alejhi-s-selamu ve rahmetullah! / Neka je na njega Allahov selam i Njegova milost!

Osoba koja prenosi selam treba znati da je dostavljanje selama obaveza. Komentirajući spomenuti hadis Imam Nevevi je rekao: – U ovome hadisu ozakonjeno je slanje selama. Obaveza je onome koji bude zadužen da prenese selam jer je to jedna vrsta emaneta!
Pravilo je odmah odvratiti na selam osobi koja je uputila selam, kao što je to učinila Aiša, r.a, na Džibrilov selam. Međutim, lijepo je, uz odvraćanje na selam osobi koja nam ga je uputila, to isto učiniti i osobi koja nam je selam prenijela. Tako se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, odgovorio osobi koja mu je prenijela selam od svog oca: “Ve ‘alejke ve ‘ala ebike-s-selamu! / I neka je i na tebe i na tvoga oca selam!“

U hadisu u kojem je Džibril uputio selam Hatidži, r.a, preko Poslanika, s.a.v.s, ona je odgovorila: Innellahe Huve-s-Selamu, ve Minhu-s-selamu, ve ‘alejke ve ‘ala Džibrile-s-selamu! / Allah je, zaista, Selam, od Njega je selam, i neka je na tebe i na Džibrila selam!”

Kako odvratiti na selam u pismu?

Ako nam neko uputi selam u pismu dužni smo mu, uz selam na koji ćemo mu uzvratiti u našem pismu, uzvratiti odmah dok budemo čitali pismo. Imam Nevevi kaže: “Ako selam dobijemo preko nekog posrednika ili putem pisma, dužni smo istog momenta na selam uzvratiti!”

Da li se selam može nazivati išaretom ruke ili glave?

Selam se može nazvati ili uzvratiti išaretom ruke ili glave kada za to postoji opravdani razlog, kao npr. kada čovjek klanja, a neko mu naziva selam, uzvratiće na njega išaretom ili ako se nazove selam gluhonijemom čovjeku, takođe će uzvratiti samo išaretom i sl.

Poslanik, s.a.v.s, zabranio je da se selami išaretom, kako se ne bismo poistovjetili sa židovima i kršćanima. Tirmizi navodi, doduše slabu predaju, u kojoj Vjerovjesnik, s.a.v.s, kaže: Nije naš ko se poistovjećuje s drugima. Nemojte se identificirati sa židovima i kršćanima. Židovski pozdrav je išaret prstima, a kršćanski pozdrav je išaret dlanovima / šakama!

Nesai, pak, navodi dobru merfu’– predaju od Džabira, r.a, u kojoj se kaže: “Nemojte se pozdravljati židovskim pozdravom. Njihov pozdrav je išaret glavama i rukama!”

Zna se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, nazivao ženama selam, kako bilježe u svojim zbirkama Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madže i Darimi, išaretom ruke, ali se pod tim podrazumijeva da je, kako primjećuje Mubarekfuri, napravio sintezu izgovaranja riječima i činjenja išareta rukom! Naime, predaja koju prenosi Esma bint Jezid, r.a, govori o tome da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, naišao u džamiji pored žena i nazvao im selam pokretom ruke, što jasno upućuje da nije želio dekoncentrirati one koji su klanjali ili Kur’an učili, a u sebi je selam nazivao kako žene ne bi glasno uzvraćale na njega i tako, eventualno, izazvale loše misli u glavama muškaraca.
Dakle, nema nikakve smetnje ako se selam nazove riječima i još se to učini pokretom ruke ili glave. Nije dozvoljeno pozdravljati osobu samo pokretom ruke ili glave, kao što su radili židovi i kršćani, bez izgovaranja selama riječima.

Abdullah b. Omer, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, u džamiji u Kubau odvraćao na selam ensarijama i pokretom ruke.

Treba napomenuti da će čovjek nazvati selam pokretom ruke ili glave iz veće udaljenosti, kao npr. kada se vozi u autobusu ili ide drugom stranom ulice i slično. On neće, tada, vikati kako bi selam nazvao, nego će selam nazvati tiho ili u sebi, a rukom naišaretiti u znak nazivanja selama. Ovdje je bitno izgovoriti riječi selama, kako bi se Allahovo ime spomenulo i dova učinila jer sam išaret to neće moći ispuniti, a uz to bi se još poistovjetili sa nevjernicima.

Da li se treba rukovati, zagrliti ili poljubiti prilikom nazivanja selama?

Rukovanje je islamski običaj prilikom nazivanja selama. To je Allahov Poslanik, s.a.v.s, preporučio u hadisu koji prenosi Enes b. Malik, r.a, a u kojem se kaže da se jedan čovjek obratio Allahovom Poslaniku, s.a.v.s, pitanjem: Allahov Poslaniče, kada jedan od nas sretne svoga brata i prijatelja, hoće li mu se nakloniti? Ne!, Poslanik, s.a.v.s, je odgovorio. Čovjek je ponovo upitao: Hoće li ga zagrliti i poljubiti? Vjerovjesnik, s.a.v.s, je odgovorio: Ne! Tada je spomenuti čovjek ponovo zapitao: Hoće li ga uzeti za ruku i s njim se rukovati? Poslanik, s.a.v.s, mu je odgovorio: Da!

Rukovanje prilikom selama bila je praksa ashaba. Buharija bilježi da je Katade pitao Enesa, r.a: Je li rukovanje bilo uobičajeno kod ashaba? Odgovorio je: Da!

Treba napomenuti da će rukovanje rezultirati oprostom grijeha za koje nije potrebno posebno pokajanje. El-Bera’ b. ‘Azib, r.a, prenosi predaju u kojoj Vjerovjesnik, s.a.v.s, kaže: Neće se dvojica muslimana sresti i rukovati, a da im se ne oprosti prije nego što se rastanu!
Postoji i druga predaja od El-Bera’ b. ‘Aziba, r.a, u kojoj se veli da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: Kada se sretnu dvojica muslimana, pa se tom prilikom rukuju, zahvale Allahu i istigfar donesu, Allah će im oprostiti!

Dakle, iz citiranih hadisa da se zaključiti da je rukovanje prilikom selama preporučeno čak se u nekim predajama, koje navode Buhari i Tirmizi, smatra upotpunjenjem našeg pozdrava.
Što se tiče grljenja i ljubljenja ono nije uobičajeno i svakodnevno, ali se dopušta, na temelju nekih predaja koje to navode. Mehmed-ef. Handžić, govoreći o ovoj temi kaže: Grljenje islam dozvoljava pri povratku s puta, a ljubljenje ruke iz poštovanja prema starijim, takođe, ponekad dozovoljava!

Aiša, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., zagrlio i poljubio Zejda b. Harisea, r.a, kada se vratio u Medinu. Očito je da se ovdje radi o dolasku s puta Zejda, r.a, kojeg Poslanik islama, s.a.v.s, nije dugo vidio. El-Mubarekfuri, komentirajući ovaj hadis, kaže da se njime utemeljuje dozvola grljenja kada se dolazi s puta.

Običaj je kod nekih naših muslimana da uče salavat prilikom grljenja. To se temelji, doduše, na slabom hadisu od Enesa, r.a., koji bilježi hafiz Ibnu-s-Sunni u svojoj zbirci hadisa.
Što se tiče ljubljenja ruku to nije bila česta pojava, ali se, ipak, navodi da se iz poštovanja prema starijem i učenijem to činilo. Ibn Omer, r.a, prenosi da su ashabi ljubili ruku Poslanika, s.a.v.s., a Safvan b. ‘Assal, r.a, prenosi da su mu židovi ljubili i ruku i nogu.

Hafiz Ibn Hadžer navodi više autentičnih predaja o ljubljenju Poslanikove, s.a.v.s., ruke od strane ashaba i tvrdi da je Imam Malik to smatrao pokuđenim dok su ostali učenjaci to dozvoljavali, pod uvjetom da ljubljenje ruke bude, kako to smatra imam Nevevi, iz poštovanja prema vjeri jednog čovjeka, njegovoj pobožnosti, znanju i časti, a ne prema njegovom bogatstvu i dunjalučkim osobinama. Ako je to ljubljenje potaknuto njegovim bogatstvom ili dunjalučkim prestižom onda Nevevi to apsolutno zabranjuje.

Dakle, da zaključimo: Stalna praksa Allahovog Poslanika, s.a.v.s., bila je nazivanje selama riječima i rukovanje s onim s kim se selamimo. Što se tiče ljubljenja i grljenja, odnosno ljubljenja ruke, to je prakticirano samo u izuzetnim situacijama.

Zabranjeno je rukovanje sa osobom drugog spola

Treba naglasiti da se rukovanje prilikom susreta i nazivanja selama odnosi isključivo na osobe istoga spola. Zabranjeno je rukovanje muškarca i žene koji nisu mahrem jedno drugom. To jasno potcrtavaju hafiz Ibn Hadžer i El-Mubarekfuri kada komentiraju hadis o rukovanju među muslimanima naglašavajući da su od ovog propisa izuzete ženske osobe koje nam nisu u prisnoj rodbinskoj vezi i prelijepi dječaci.

Naravno, sve to ima za cilj udaljavanje od svake vrste iskušenja. Budući da islam želi sasjeći svako zlo u samom začetku, onda se taj propis doima sasvim prirodno i razumljivo.
Nažalost, kod nas je bila praksa da se rukuju muškarci i žene. Hvala Allahu, u posljednje vrijeme toga je sve manje. Na tom kursu treba ustrajati i upozoravati jedni druge na to, kako ne bi bespotrebno zapadali u grijehe. Dakle, nema rukovanja ni među rođacima, čak ni među amidžićima ako su suprotnog spola, jer ne spadaju u mahrem osobe.

Zaključak

Dovoljno je napomenuti da je selam pozdrav koji datira od prvog čovjeka na Zemlji i da će biti prakticiran sve do Sudnjeg dana. Ako se uzme u obzir da će jedini pozdrav stanovnika dženneta biti isključivo selam, onda treba da budemo ponosni što se već na ovom svijetu pozdravljamo džennetskim pozdravom.

Uz to, treba naglasiti da je Poslanik islama, s.a.v.s, dovodio u vezu selam sa ulaskom u džennet. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Nećete ući u džennet dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati dok se ne budete međusobno voljeli. Hoćete li da vas uputim na nešto, ukoliko ga budete činili, međusobno ćete se zavoljeti? Širite selam među sobom!

Abdullah b. Selam, r.a, kaže: Čuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s, da kaže: „Ljudi širite selam, nahranite gladne, pomažite i pazite rodbinu i klanjajte dok svijet spava, ući ćete u džennet spašeni!“

Izvor: Kultura ponašanja prilikom pozdrava, časopis Novi horizonti, br. 40, decembar 2002., str. 38-43.