Muhammed b. Isma'il Ibrahim el-Buhari
Muhammed b. Isma'il Ibrahim el-Buhari

Muhammed b. Isma'il Ibrahim el-Buhari

Ovaj istaknuti poznavalac hadiske nauke rođen je u Buhari, na krajnjem sjeveroistoku tadašnje islamske države, godine 194. po Hidžri, a umro je 256. godine po Hidžri (810-870). Smatra se jednim od najpriznatijih autoriteta u hadisu. Njegovo najpoznatije djelo je El-džamiu-s-sahih, poznato i kao Sahihu-l-Buhari. Hadis je počeo učiti u dvanaestoj godini, u šesnaestoj je već bio stručnjak iz hadiske oblasti, a u osamnaestoj je napisao svoja prva djela Et-tarihu-l-kebir i Kadaja-s-sahabeti ve-t-tabi'in. Proputovao je mnoge islamske krajeve radi sticanja znanja i produbljivanja već postojeće nauke koju je posjedovao zadržavajući se u svakom mjestu onoliko koliko je osjećao da treba i koliko je uviđao da može nešto čuti i naučiti, brižljivo zapisujući hadise. Boravio je u Mekki, Medini, Horosanu, Egiptu, Siriji, Iraku, pri tome učeći, prema nekim podacima, od 1080 stručnjaka pred kojima je slušao hadise koje prenose samo pouzdani prenosioci, a zatim sastavio svoj Sahih pridržavajući se svog poznatog kriterija, najpriznatijeg u hadiskoj nauci. Naime, Buhari je tražio, da bi hadis prihvatio kao vjerodostajan (sahih), viđenje ravija (prenosilaca) dotičnog hadisa, a ne samo njihovo življenje u istom vremenu u tom mjestu, čime se, npr. zadovoljavao imam Muslim. U svoj Sahih uvrstio je 7397 hadisa, od kojih je 4000 onih koji se ne ponavljaju. Kako sam navodi, radio je na pisanju ovog djela šesnaest godina, i pri tome nije upisao nijedan hadis, a da se prije toga nije abdestio i klanjao dva rekata nafile-namaza. Svi hadisi iz njegove zbirke Džamiu-s-sahih pouzdani su i vjerodostojni (sahih).

Ovo djelo je doživjelo mnoga izdanja i mnogo je puta  komentarisano. Najpoznatiji komentari Buharijevog Sahiha su Fethu-l-Bari od Ibn Hadžera el-Askalanija, Umdetu-l-kari od El-‘Ajnija i Iršadu-s-sari od El-Kaštebanija.

Imam Buhari je bio na stanovištu da za naukom treba tragati, a ne čekati da sama dođe na noge. Kada ga je tadašnji namjesnik pozvao da u njegovoj porodičnoj kući drži predavanja iz hadisa za njegovog sina, Buharija je to odbio, što je bio direktan povod da ga namjesnik protjera. Ubrzo nakon ovog događaja umro je u svojoj šezdesetoj godini.

 

Izvor: Abdulganijj el-Maqdisi, Ruža iz bašče Resulullaha, prijevod, komentar i bilješke: Sanin Musa, El-Kelimeh, Novi Pazar, 2004, str. 9-10.