Ručno vađenje kvadratnog korijena
Ručno vađenje kvadratnog korijena

Ručno vađenje kvadratnog korijena

Zadatak
Izračunati   .

Rješenje
– Broj pod korijenom podijeli se u grupe od po dvije cifre, počinjući od decimalnog zareza, i idući na obje strane. Ukoliko broj nema decimalnog zareza, krećemo zdesna na lijevo (dakle od kraja broja).

Naš broj podijeljen u grupe izgleda ovako,  .

– Počinjemo sa prvom grupom koja može imati jednu ili dvije cifre. Sada tražimo najveći broj čiji kvadrat daje broj koji je manji ili jednak tom broju (prvoj grupi).

U našem slučaju, to je 2, jer je   , a   , dakle vidimo zašto 2,  i to je prva cifra rezultata.

U rezultat upišemo dobiveni broj 2, a njegov kvadrat ispod prve grupe. Podvučemo i oduzmemo. Potpisuje se ovako:

 

– Spustimo sljedeću grupu ispod podvučene linije, a pored izračunate razlike. Tako ispod linije dobivamo broj 232. Nakon toga imamo sljedeću situaciju:

  

Ovdje je 4 dobiveno kao 2 puta trenutni rezultat, a to je  .

Vrijednost x se određuje iz pitanja: koja je najveća cifra takva da kada se stavi na mjesto x i dobiveni brojevi (4x i x) pomnože, daje broj manji ili jednak 232.

U ovom slučaju odgovor je 5 jer je  .

Vrijednost x tj. 5 dopisujemo u rezultat.

Sada vrijednost  pišemo ispod 232, podvučemo i oduzmemo. Pored dobivene razlike spuštamo sljedeću grupu.

  

Ovdje je 50 dobiveno kao 2 puta trenutni rezultat, a to je   .

Vrijednost x se određuje iz pitanja: koja je najveća cifra takva da kada se stavi na mjesto x i dobiveni brojevi (50x i x) pomnože, daje broj manji ili jednak 717.

U ovom slučaju odgovor je 1 jer je  .

Vrijednost 1 dopisujemo u rezultat.

Sada vrijednost 501 pišemo ispod 717, podvučemo i oduzmemo. Pored dobivene razlike spuštamo sljedeću grupu.

  

Sljedeća grupa je 00, jer naš broj se može zapisati kao 63217,000000… U rezultatu stavljamo zarez, jer smo došli do zareza.

 

Ovaj postupak se nastavlja dalje dodavajući po dvije nule, zavisno od toga koliko nam cifara treba u rezultatu.

 

Izvor: bosnjacimuslimani.com / Sektor za edukaciju Udruženja “Prosvjetitelj”