Zadovoljstvo onim što je Allah raspodijelio
Zadovoljstvo onim što je Allah raspodijelio

Zadovoljstvo onim što je Allah raspodijelio

Imam Sadik, mir s njim, je rekao:

“Rekao je Iblis: ‘U vezi sa pet odlika ja nemam mogućnost spletkarenja, a ostale ljude imam u šaci.’”

Peta od njih je: “…i ko je zadovoljan onim što mu je Allah dodijelio i ne brine se za svoju opskrbu.”[1]

Imam Sadik, mir s njim, je rekao:

“Ko bude zadovoljan odredbom, doći će mu ono što je određeno i imat će nagradu, a ko se srdi na odredbu, doći će mu određeno i Allah će mu poništiti nagradu.”[2]

Rekao je Zapovjednik pravovjernih, mir s njim:

“Onom ko je zadovoljan onim što mu je Allah dodijelio, tijelo je odmorno.”[3]

Rekao je Imam Sadik, mir s njim:

“Najveća pokornost Allahu je zadovoljstvo onim što je On učinio, volio to rob ili ne volio. Allah sa robom ne učini ništa, a da to nije dobro po njega.”[4]

Rekao je Imam Sadik, mir s njim:

“Zadovoljstvo neugodnom odredbom znak je jednog od najviših stepena čvrstog uvjerenja.”[5]

Prenosi Imam Sadik, mir s njim, da je Imam Ali, mir s njim, rekao:

“Ne bih volio da mi se umjesto zadovoljstva odredbom daju čak ni crvene deve.”[6]

Prenosi se da je Imam Sadik, mir s njim, rekao:

“Sreo je Hasan ibn Ali Abdullaha ibn Džafera, mir s njima, pa mu je rekao: “O Abdullah, kako da vjernik bude vjernikom, a negoduje zbog onoga što mu je dodijelio Allah i prezire svoj položaj, iako je Allah Taj Koji određuje. Ja jamčim da će onaj u čijem srcu ne bude ničega osim zadovoljstva moliti Allaha i da će mu se On odazivati.”[7]

Imam Sedždžad, mir s njim, je rekao:

“Strpljivost i zadovoljstvo Allahom najviša su razina pokornosti Njemu. Ko se strpi i bude zadovoljan Allahovom odredbom, u onome što mu je drago ili neprijatno, Allah će mu u onome što mu odredi, bilo da mu je to drago ili ne, dati samo ono što je dobro za njega.”[8]

Ušao je jedan ashab kod Imama Sadika, mir s njim, dok je Imam bolovao od bolesti od koje će i preseliti na Ahiret. Imam se bio sav osušio i od njega je ostala samo glava, pa je ovaj zaplakao. Imam ga upita: “Zbog čega plačeš?” Ashab reče: “Da ne plačem, a vidim te u ovakvom stanju?” Imam Sadik, mir s njim, reče:

“Nemoj, zaista vjernik želi svako dobro. Ako mu dijelovi tijela budu sječeni, to je dobro za njega, a i ako bude posjedovao sve od istoka do zapada, opet je to dobro za njega.”[9]

Rekao je Imam Sadik, mir s njim:

“Ko bude zadovoljan Allahom i ako mu da malu opskrbu, Allah će biti njime zadovoljan i ako bude imao malo djela.”[10]

 

Izvor: Ali Se‘adet Perver, Tajne s Miradža, svezak 1, s arapskog preveli: Ensar Karaman i Akbaš Lutfi, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012, str. 54–57.

 [1] Biharu-l-envar, sv. 68, str. 134, predaja 18.

[2] Isto, str. 139, predaja 26.

[3] Isto, predaja 27.

[4] Isto, predaja 28.

[5] Isto, str. 152, predaja 60. 

[6] Isto, sv. 68, str. 154, predaja 65.

[7] Isto, str. 159, predaja 75.

[8] Isto.

[9] Isto.

[10] Isto, sv. 66, str. 406, predaja 114.