Zadovoljstvo
Zadovoljstvo

Zadovoljstvo

Mudri savjet kaže da nije bogat onaj koji ima, nego je bogat onaj ko je zadovoljan onim što mu je Allah, dž.š., dao.

Da je ovo velika istina, svjedoci smo da među bogatim ljudima ima veliki broj onih koji su nezadovoljni, nesretni, gladni i pohlepni, a da među siromašnima ima dosta onih koji su zadovoljni, sretni i darežljivi.

Najveća je sreća biti zadovoljan onim što je Allah, dž.š., dao. Jer je najveća blagodat zadovoljstvo srca i duše.

Pravi musliman je svjestan da sve što ima i posjeduje, posjeduje Allahovom voljom i odredbom.

Allah, dž.š., kaže:

Reci: „Nas će zadesiti samo ono što nam je Allah odredio. On je naš prijatelj.“ Neka se vjernici na Allaha oslanjaju. (Et-Tevbe, 51)

Muhammed, a.s., je rekao: Nije bogat onaj ko ima mnoštvo imetka, bogat jer onaj čija je duša bogata.

 

Izvor: Bilal Hasanović, Ilmud-din, udžbenik za vjeronauku odraslih, I izdanje, Starješinstvo Islamske zajednice BiH, Hrvatske i Slovenije, Sarajevo, 1987, str. 139.