Značaj sedžde
Značaj sedžde

Značaj sedžde

Božiji Poslanik, s.a.v.s., kaže[1]:

Ničim vrjednijim se čovjek ne približava Allahu, dž.š., od sedžde u privatnosti obavljanje.

Također je Božiji Poslanik, s.a.v.s., rekao[2]:

Svakom muslimanu koji sedždu Allahu čini, Allah mu zbog nje deredžu podigne i zbog nje mu grijeh skine.

Prenosi se da je neki čovjek zamolio Božijeg Poslanika, s.a.v.s., riječima[3]: „Moli Allaha da me učini od onih na koje će se odnositi tvoje zanimanje i da me obdari tvojim društvom u Džennetu“, na što mu Božiji Poslanik, s.a.v.s., reče:

Pomozi mi čestim činjenjem sedžde!

Rečeno je također[4]:

Čovjek je najbliži Allahu, dž.š., kada je na sedždi! To je značenje riječi Allaha Uzvišenog:

…već sedždu obavljaj i nastoj da se Gospodaru svome približiš![5]

Allah, dž.š., kaže:

…na licima su im znaci, tragovi sedžde.[6]

Kažu da se to odnosi na ono što im na licima ostane od zemlje nakon sedžde. Drugi kažu da je to nur skrušenosti, jer on iznutra obasjava vanjštinu, što je najbliže istini. Neki kažu da su to biljezi koje će imati na Sudnjem danu na svojim licima kao tragove abdesta.

Božiji Poslanik, s.a.v.s., kaže[7]:

Kada ademović prouči ajet sa sedždom pa sedždu i obavi, šejtan se povuče plačući i govoreći: „Teško meni, ovome je naređena sedžda, pa ju je učinio i njemu pripada Džennet. Meni je također naređena sedžda, ali nisam pokoran bio i meni pripada Džehennem“.

 

Izvor:  Ebu Hamid el-Gazali, Ihjau ulumid-din – Oživljavanje vjerskih znanosti, Knjiga I, Bookline d.o.o., Sarajevo, 2004., str. 463-464.[1] Hadis bilježi Ibnul-Mubarek u Ez-Zuhdu od Damre ibn Habiba kao odaslanu (mursel) predaju.

[2] Hadis prenosi Ubade ibn es-Samit vjerodostojnim nizom prenosilaca. Sličan se hadis u predaji Sevbana i Ebud-Derdaa nalazi kod Muslima.

[3] Predaju u kojoj stoji da je neki čovjek zamolio Božijeg Poslanika, s.a.v.s., riječima: „Moli Allaha da me učini od onih na koje će se odnositi tvoje zauzimanje i da me obdari tvojim društvom u Džennetu“ prenosi Rebia ibn Ka'b el-Eslemi na sličan način i on je ta osoba koja je molila Poslanika , s.a.v.s.

[4] Hadis prenosi Muslim.

[5] El-‘Alek, 19.

[6] El-Feth, 29.

[7] Hadis prenosi Muslim.