1. sura – El-Fātiha
1. sura – El-Fātiha

1. sura – El-Fātiha

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! (1)

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo, (2)

Milostivog, Samilosnog, (3)

Vladara Dana sudnjeg, (4)

Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo! (5)

Uputi nas na Pravi put, (6)

na Put onih kojima si milost Svoju darovao,

a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali,

niti onih koji su zalutali! (7)