Bolesniku se brišu grijesi
Bolesniku se brišu grijesi

Bolesniku se brišu grijesi


Uistinu je divno biti vjernik. Čak i bolest koja vjernika zadesi nije za njega nesreća, već dobro i blagodat. Ako vjernik pravilno razumije Allahov raspored i njegovu sudbinu, on će i bolest smatrati Allahovim određenjem i bit će njom zadovoljan, znajući da će ga ona kutarisati nekih kazni onoga svijeta ili ga, pak, očistiti od grijeha. Ohrabrujuće djeluje predaja Ebu Se'ida i Ebu Hurejrea, r.a., u kojoj Allahov Poslanik, s.a.v.s., obećava: „Muslimana ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, tuga ili žalost, niti kakva nezgoda, pa čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga ne budu oprošteni (neki) grijesi!“[1]

Allah Uzvišeni, upravo putem različitih životnih iskušenja i raznih bolesti, čisti vjernike od svih taloga i naslaga grijeha, negativnosti i nepravilnosti. Problem je kako to ispravno shvatiti i razumjeti i dostojanstveno to podnijeti, nadajući se Allahovoj, dž.š., nagradi. Nadamo se da će nam sljedeća predaja u tome itekako pomoći. Prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Vjernika i vjernicu ne prestaju pogađati razna iskušenja u njima samima, njihovoj djeci ili imetku, sve dok im se ne izbrišu svi njihovi grijesi, tako da Allaha susretnu bez ijednog grijeha.“[2]

 

Izvor: Šefik Kurdić, Islamski bonton, Islamska pedagoška akademija, Zenica, 2005, str. 307.

[1] Hadis bilježe Buhari u Sahihu: 75 – Kitabu-l-merda, 1 – Babun ma džae fi keffareti-l-merdi, hadis br. 5641 i 5642 i Muslim u Sahihu: 45 – Kitabu-l-birri ve-s-sileti ve-l-adabi, hadis br. 2573.

[2] Hadis bilježe Tirmizi u Sunenu: 37 – Kitab-z-zuhd, 56 – Babun ma džae fi-s-sabri ‘ale-l-belai, hadis br. 2399 i ocjenjuje ga kao hasenun-sahihun i Buhari u El-Edebu-l-mufredu, 226 – Babu keffareti-l-meridi, hadis br. 494.