Božiji poslanici spomenuti u Kur'anu
Božiji poslanici spomenuti u Kur'anu

Božiji poslanici spomenuti u Kur'anu

U Kur'anu je spomenuto dvadeset i pet Božijih poslanika i to: Adem, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Ishak, Ismail, Lut, Jakub, Jusuf, Ejjub, Šuajb, Musa, Harun, Zulkifl, Davud, Sulejman, Iljas, Eljese, Junus, Zekerijja, Jahja, Isa i Muhammed, a.s.

Osim spomenutih bilo je i drugih poslanika, koje Kur'an ne spominje imenom i o kojima znamo samo da su postojali.

I prije tebe smo poslanike slali, o nekima od njih smo ti kazivali, a o nekima ti nismo kazivali. (Kur'an, XL:78)