Fadileti salavata Allahovom Poslaniku, s.a.v.s.
Fadileti salavata Allahovom Poslaniku, s.a.v.s.

Fadileti salavata Allahovom Poslaniku, s.a.v.s.

Autor: Ebu Hamid el-Gazali

Uzvišeni Allah kaže:

Allah i meleci Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu selam![1]

Prenosi se da je jednoga dana Allahov Poslanik, s.a.v.s., došao raspoložen i na licu mu se vidjela radost. Rekao je:

Došao mi je Džibril, a.s., i rekao: „Muhammede! Jesi li zadovoljan time da svakom tvom sljedbeniku koji ti donese jedan salavat, ti doneseš deset; svakom tvom sljedbeniku koji ti pošalje jedan selam, ti njemu pošalješ deset.“[2]

Ko meni salavat donese, meleki će njemu salavat donositi sve dotle dok on meni salavat donosi. Zato, učite salavat, bilo malo, bilo mnogo.[3]

Najpreči su mi ljudi oni koji mi najviše salavat donose.[4]

Dovoljno je vjerniku škrtosti da u njegovoj prisutnosti budem spomenut, a on mi ne donese salavat.[5]

Mnogo mi salavat donosite petkom.[6]

Onome ko mi od mojih sljedbenika donese salavat bit će upisano deset hasenata i izbrisano deset loših djela.[7]

Ko, kada čuje ezan i ikamet, prouči: „Allahume rabbi hazihid-da'vetit-tammeti ves-salatil-ka-imeti salli ala Muhammedin abdike ve resulike ve a'tihil-vesilete vel-fadilete ved-deredžeter-refi'ate veš-šefa'ate jevmel-kijameti“ (Gospodaru moj, Gospodaru ovoga potpunog poziva i namaza nastupajućeg, podari Muhammedu posebno mjesto u Džennetu, svako dobro, visok i častan položaj i šefaat na Sudnjem danu) imat će pravo na moje zauzimanje za njega (šefaat).[8]

Ko mi u knjizi napiše salavat, meleki će za njega tražiti oprost sve dok se moje ime nalazi u toj knjizi.[9]

Zaista postoje meleci koji kruže po Zemlji i prenose mi selame od moga ummeta.[10]

Ko god mi selam donese, Uzvišeni Allah mi povrati dušu kako bih mu mogao uzvratiti selam.[11]

Upitali su Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: „O Allahov Poslaniče! Kako ćemo ti salavat donositi?“ Odgovorio je:

Recite: „Allahu naš! Blagoslovi Muhammeda, Tvoga roba, njegovu porodicu, njegove žene, njegovo potomstvo, kao što si blagoslovio Ibrahima, Ibrahimovu porodicu! Obaspi[1] El-Azhab, 56.

[2] Hadis: Došao mi je Džibril, a.s., i rekao: „Muhammede! Jesi li zadovoljan time da svakom tvom sljedbeniku koji ti donese jedan salavat, ti doneseš deset; svakom tvom sljedbeniku koji ti pošalje jedan selam, ti njemu pošalješ deset“ bilježe en-Nesai i Ibn Hibban u predaji Ebu Talhe s pouzdanim nizom prenosilaca.

[3] Hadis: Ko meni salavat donese, meleki će njemu salavat donositi sve dotle dok on meni salavat donosi. Zato, neka rob uči salavat: bilo malo, bilo mnogo bilježe Ibn Madže, u predaji Amira ibn Rebia sa slabim nizom prenosilaca, i et-Taberani u el-Evsatu s pouzdanim nizom prenosilaca.

[4] Hadis: Najpreči su mi ljudi oni koji mi najviše salavat donose bilježi et-Tirmizi u predaji Ibn Mesuda i kaže da je hasen-garib, a bilježi ga i Ibn Hibban.

[5] Hadis: Dovoljno je čovjeku škrtosti da u njegovoj prisutnosti budem spomenut, a on mi ne donese salavat u ovom obliku bilježi Kasim ibn Asbeg u predaji Hasana ibn Alija. Bilježe ga i en-Nesai i Ibn Hibban u predaji Husejna ibn Alija: Škrtica je onaj u čijoj prisutnosti budem spomenut, a on mi ne donese salavat, a bilježi ga i et-Tirmizi u predaji Husejna, a on od svoga oca, i kaže da je hasen-sahih.

[6] Hadis: Mnogo mi salavat donosite petkom bilježe Ebu Davud, en-Nesai, Ibn Madže, Ibn Hibban i el-Hakim, koji kaže da ispunjava uvjete el-Buharija u predaji Evsa ibn Evsa. Spominje ga i Ibn Ebu Hatim u el-Ilelu i prenosi od svoga oca da je ovo munker-hadis.

[7] Hadis: Onome ko mi od mojih sljedbenika donese salavat bit će upisano deset hasenata i izbrisano deset loših djela bilježi en-Nesai u djelu el-Jevm vel-lejle u predaji Amra ibn Dinara s ovim dodatkom: Onome ko mi iskreno od srca donese salavat, Uzvišeni Allah će njemu donijeti deset salavata i njime će ga uzdići za deset deredža. On ga bilježi u es-Sijer-u, a bilježi ga i i Ibn Hibban u predaji Enesa ne spominjući riječi: …iskreno iz srca i bez: …brisanja loših djela, a Ibn Hibban ne spominje ni: …njime će ga uzdići za deset deredža.

[8] Hadis: Ko, kada čuje ezan i ikamet, prouči: „Allahumme rabbi hazihid-da'vetit-tammeti ves-salatil-kaimeti salli ala Muhammedin abdike ve resulike ve a'tihil- vesilete vel-fadilete veš-šefaate jevmel-kijameti“ (Gospodaru moj, Gospodaru ovoga potpunog poziva i namaza nastupajućeg, podari Muhammedu posebno mjesto u Džennetu, svako dobro i šefaat na Sudnjem danu“) imat će pravo na moje zauzimanje za njega (šefaat) bilježi el-Buhari u predaji Džabira ne spominjući ikamet, šefaat i salavat Poslaniku, s.a.v.s. U djelu ed-Da'vat Mustagfiri bilježi: Ko čuje poziv na namaz, a Ibn Vehb dodaje: …salavat i šefaat, ali njegov je niz prenosilaca slab. Hasan ibn Ali el-Mameri, prema djelu el-Jevm vel-lejle, u predaji Ebu Derdaa, dodaje salavat. Ibn Vehb i Mustagfiri u djelu ed-Da'vat bilježe predaju Ebu Rafia: Kada bi Allahov Poslanik, s.a.v.s., saslušao ezan… navodeći citirani hadis u kojem još stoji: …a kada čuje: „Kad kametis-salatu“, kaže: „Allahume rabbi hazihid-da'vetit-tammeti…“, dodajući na kraju: Bit će primljen šefaat Poslanika njegovom ummetu. Međutim, ova predaja Ebu Rafia ima slab niz prenosilaca. Navedeni hadis bilježi i Muslim u predaji Abdullaha ibn Amra: Kiada slušate mujezina (da uči ezan), ponavljajte za njim, a zatim, donesite mi salavat i zatražite mi od Allaha, dž.š., posebno mjesto u Džennetu (el-vesile). U istom hadisu stoji i ovo: Ko bude tražio el-vesile, obuhvatit će ga šefaat.

[9] Hadis: Ko mi u knjizi napiše salavat („Allahume salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed – op. prev.), meleki će za njega tražiti oprost sve dok se moje ime nalazi u toj knjizi bilježe et-Taberani, u el-Evsatu, Ebu eš-Šejh, u es-Sevabu, Mustagfiri, u ed-Da'vatu u predaji Ebu Hurejre, ali sa slabim nizom prenosilaca.

[10] Hadis: Zaista postoje meleci koji kruže po Zemlji i prenose mi selame od moga ummeta naveli smo na kraju Knjige o hadžu.

[11] Hadis: Ko god mi selam donese, Uzvišeni Allah mi povrati dušu kako bih mu mogao uzvratiti selam bilježi Ebu Davud u predaji Ebu Hurejre s pouzdanim nizom prenosilaca.