Gospodaru moj!
Gospodaru moj!

Gospodaru moj!

Ja ću sigurno oprostiti onome koji se pokaje i uzvjeruje i dobra djela čini, i koji zatim na Pravome putu istraje.  (Kur'an, Tā-Hā:82.)