Islam i nauka
Islam i nauka

Islam i nauka


Zapadna misao je danas u sred ljute bitke između vjere i nauke.  Skoro je nemoguće za savremenog zapadnog mislioca prihvatiti činjenicu da postoji mogućnost da religija i nauka imaju nešto zajedničko. Biblija, u koju vjeruju kršćani, kaže da je drvo čiji su plodovi bili zabranjeni vjerovjesniku Ademu, a.s., bilo drvo znanja, te je on, nakon što je pojeo nešto s tog drveta, dobio određeno znanje koje ranije nije posjedovao.

Iz ovog razloga je Evropa provela dva stoljeća raspravljajući na temu da li ili ne prihvatiti naučna saznanja koja su dolazila od muslimana.

Crkva je donijela stav da je težnja ka takvom naučnon znanju uzrok originalnog grijeha (kršćansto propovijeda da se čovijek rađa sa urođenim ‘originalnim grijehom’ op.p).  Biskupi su potporu svom stavu našli u Starom Zavjetu gdje se spominje da Allah, s.v.t., nije bio zadovoljan Ademom, a.s., kada je ovaj pojeo plod s drveta i ovladao određenim znanjem, te mu je zbog toga bila uskraćena Allahova milost.  Naučno znanje je stoga bilo potpuno odbačeno od strane crkve kao nešto o čemu je zabranjeno diskutovati. 

Kada su slobodni mislioci i naučnici konačno bili u stanju nadvladati moć ckrve, krenuli su u osvetu time što su zauzeli kontra stav i gušili svaki utjecaj religije. Ponijeli su se veoma ekstremno, a sve u cilju savladavanja moći crkve i svođenja njenog utjecaja na usko i ograničeno područje. 

Dakle, ako sa zapadnjakom uđete u diskusiju oko religije i nauke, on se odmah nađe potpuno zaprepašten.  Međutim, oni ne poznaju Islam.  Oni ne znaju da Islam daje vrlo visok status znanju i znanstvenicima, te ih, pored meleka, smatra svjedocima da nema drugog boga osim Allaha, kao što nam je i sam Allah, s.v.t., rekao u Kur'anu:

Allah svjedoči da nema drugog boga osim Njega – a i meleki i učeni…
(Ali Imran : 18)

Allah, slavljen i hvaljen neka je On, nam je također rekao:

Znaj da nema boga osim Allaha…
(Muhammed : 19)

Iz Kur'ana nam je poznato da je Ademu, a.s., data prednost nad melekima zbog posjedovanja znanja koje mu je Allah, s.v.t., podario…

Prema Kur'anu, činjenica da je Adamu, a.s., podareno znanje je znak počasti, a ne uzrok izgona iz Dženneta.  Dakle, kada čovjek uđe u razgovor o Islamu i nauci s misliocima sa zapada, oni očekuju argumente slične onima na koje nailze u svojoj religiji i kulturi.  Iz tog razloga reaguju s iznenađenjem kada im se predstave kristalno jasne činjenice iz Kur'ana i Sunneta. 

Među onima koji su se našli iznenađeni je i Dr. Joe Leigh Simpson, šef katedre za akušerstvo i ginekologiju, i ujedno profesor molekularne i ljudske genetike na Medicinskom Fakultetu Baylor u Houstonu (Texas, USA).  Kada smo se prvi puta susreli s njim, profesor Simpson je insistirao na provjeravanju istinitosti navoda u Kur'anu i Sunnetu.  Mi smo, međutim, uspjeli otkloniti njegovu sumnju. Prezentovali smo mu tekst koji nactrno opisuje razvoj embrija. Pokazali smo mu da nas Kur'an informiše o tome da nasljedne i hromosomske karakteristike novog bića nastaju tek nakon uspješnog spajanja spermatozoida i jajne ćelije.  Kao što znamo, ovi hromosomi sadrže sve buduće karakteristike novog ljudskog bića kao što su boja očiju, kože, kose itd.

Dakle, mnogi detalji čovjekovog oblikovanja su određeni u njegovim hromosomima.  Ovi hromosomi se počnu formirati u ranoj nutfa fazi razvoja embriona (više o terminu nutfa u narednom poglavlju op.p).  Drugim riječima, karakteristike novog ljudskog bića su određene još na samom početku nutfa faze.  Uzvišeni Allah u Kur'anu ističe ovu činjenicu:

Smrt čovjeku! Koliko je on samo nezahvalan!  Od čega ga On stvara? Od kapi sjemena ga stvori pa mu odgovarajuće karakteristike odredi.
(Abese : 17-19)

U toku prvih 40 dana trudnoće, jedan za drugim, svi organi i dijelovi tijela se u potpunosti formiraju.  Na slici 2.1. možemo primijetiti da organi počinju da se oblikuju i zauzimaju svoja mjesta, i zametak se čini uvijenim.  Vjerovjesnik Muhammed, s.a.v.a., nas je u jednom hadisu informisao:

“U svakom od vas, svi dijelovi vašeg bića su sakupljeni u utrobama vaših majki u roku od 40 dana.”(Hadis prenose Buhari i Muslim)

 

U drugom hadisu vjerovjesnika Muhammeda, s.a.v.a., stoji:

“Nakon što nad zametkom (nutfa) prođu 42 noći, Allah pošalje meleka koji novom biću da oblik i napravi mu uši, oči, kožu, meso i kosti.  Potom melek upita: ‘Gospodaru, je li muško ili žensko?’ i tvoj Gospodar odluči kako želi.”  (Hadis prenosi Muslim)

Profesor Simpson je detaljno studirao ova dva hadisa i zapazio da prvih 40 dana čini jasno uočljivu zasebnu fazu u formiranju zametka.  Naročito je bio impresioniran apsolutnom preciznošću i tačnošću ta dva hadisa.  Nakon toga, profesor Simpson je prilikom prisustvovanja na jednoj konferenciji izrazio sljedece mišljenje: “… tako da nam pomenuti hadisi daju specifičan vremenski okvir za osnovni razvoj zametka u prvih 40 dana.  Još jednom ću ponoviti ono što je nekoliko izlagača jutros već naglasilo, a to je da se do spomentuih hadisa nije moglo doći na osnovu naučnih saznanja koja su bila dostupna u vrijeme zabilježavanja tih hadisa.” 

Profesor Simpson dalje kaže da religija može biti uspiješan vodič u sticanju znanja.  Zapad je, kao što smo već rekli, odbio ovu tvrdnju.  Međutim, sada imamo američkog naučnika koji kaže da religija, konkretno Islam, to može s uspjehom postići. Analogno ovome, ako odete u fabriku i sa sobom imate priručnik o radu fabričkog pogona, zahvaljujući tom priručniku sastavljenom od strane dizajnera i graditelja biti ćete u stanju s lahkoćom saznati koje se operacije tamo vrše. Ako pak ne posjedujete ovaj priručnik, sanse za razumijevanje brojnih procesa koje se u fabrici odvijaju su puno manje.

Profesor Simpson je također izjavio: “Po mom mišljenju, iz ovoga proizilazi da ne samo da ne postoji nesuglasje između genetike i religije, nego religija u stvari može predvoditi nauku dodajući objavu nekim tradicionalnim naučnim pristupima.  U Kur'anu postoje tvrdnje za koje je nauka pokazala da su tačne, što potvrđuje da su kur'anska saznanja došla od Allaha.” 

Ovo je istina. Muslimani, zaista, mogu biti predvodnici u sticanju znanja i otkrivanju činjenica o svijetu oko nas.  Oni, također, znaju kako iskoristiti to znanje kao dokaz postojanja Allaha, uzvišen i slavljen neka je On, i kao potvrdu poslanstva Muhammeda, s.a.v.a. Allah, s.v.t., u Kur'anu kaže:

Mi ćemo im pružati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur'an istina.

A zar nije dovoljno to što je Gospodar tvoj o svemu obaviješten?
(Fusilet : 53)

Nakon što smo upoznati s primjerima zapanjujućih naučnih činjenica spomenutih u Kur'anu, i nakon što smo čuli komentare objektivnih naučnika o ovim činjenicama, postavimo sebi sledeća pitanja:

a.)  Da li je moguće da je samo slučajnost to što su sva ova novootkrivena naučna saznanja iz raznih oblasti nauke spomenuta u Kur'anu koji je objavljen prije 14 stoljeća?

b.)  Da li je moguće da je Muhammed, s.a.v.a., ili neko drugo ljudsko biće autor Kur'ana?

Jedini mogući odgovor jeste da Kur'an mora biti doslovna riječ Boga (Allaha) objavljena od Njega. Kur'an i jeste doslovna Allahova riječ, koju je On objavio Svom vjerovjesniku Muhammedu, s.a.v.a., preko meleka Džibrila. Muhammed, s.a.v.a., je memorisao Kur'an, te ga zatim diktirao svojim ashabima. Oni su ga također memorisali, a zatim zapisali da bi vjerovjesnik Muhammed, s.a.v.a., potom potvrdio tačnost njegovih citata.

Pored ovoga, vjerovjesnik Muhammed, s.a.v.a., je zajedno sa melekom Džibrilom jedanput u toku svakog mjeseca Ramazana ponovno provjeravao Kur'an, a u posljednjoj godini svoga života je to učinio dva puta.  Od samog objavljivanja Kur'ana pa do današnjeg dana, uvijek je postojao ogroman broj muslimana koji su doslovno znali čitav Kur'an napamet. Neki su od njih čak uspijevali memorizirati Kur'an do svoje 10. godine života.  Stoga, nije iznenađenje da ni jedno slovo u Kur'anu nije promjenjeno u proteklim vijekovima. 

Kur'an koji je objavljen prije 14 stoljeća spominje činjenice koje su tek nedavno otkrivene od strane dokazanih naučnika. Ovo bez sumnje potvđuje da Kur'an mora biti doslovna riječ Allaha, objavljena od Njega Muhammedu, s.a.v.a., te dokazuje da je Muhammed, s.a.v.a., zaista poslanik i vjerovjesnik poslan od Allaha. Nemoguće je zamisliti da je bilo ko prije 1400 godina mogao imati znanje o činjenicama otkrivenim ili dokazanim tek nedavno i to uz pomoć savremene opreme i složenih naučnih metoda.

 

 IZVOR: http://quran.al-shia.org/bos/