Medicina sa stanovišta islama
Medicina sa stanovišta islama

Medicina sa stanovišta islama


Značaj medicine kao nauke

Na području ljudskih znanosti medicina zauzima istaknuto prvo mjesto zahvaljujući činjenici da je smisao svih ostalih znanosti da osiguraju čovjekukorištenje dobrima, a to nije moguće ostvariti bez zdravog tijela.

O značaju medicine je rečeno:

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.:

Dvije su vrste nauke: nauka o vjeri i nauka o tijelu. [1]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.:

Nauke su četiri: fikh (jurisprudencija) za vjeru, medicina za tijelo, gramatika za jezik i zvjezdoznanstvo za poznavanje vremena. [2]

3. Imām Ali, neka je mir na njega:

Nauke su tri: fikh za vjeru, medicina za tijelo, i gramatika za jezik. [3]

4. Imām Bāqir, neka je mir na njega, – iz njegovih savjeta Džābiru El-Dža‘fijju:

Znaj da doista nema nauke kao što je traženje zdravlja, a niti zdravlja kao što je zdravlje srca. [4]

5. Imām Sādiq, neka je mir na njega:

Nemoguće je da stanovnici bilo kojeg mjesta žive bez tri čovjeka kojima se obraćaju u svojim dunjālučkim i ahiretskim potrebama, pa ako ih ne budu

imali postanu varvari.  To su: učen i pobožan fakih (šerijatski pravnik), dobar vođa kojem su poslušni, i viđen i povjerljiv ljekar. [5]

 

Izvor: Enciklopedija islamskih predaja iz medicine, sakupio: Muhammed Muhammedī Rejšahrī, svezak 1., Fondacija “Baština duhovnosti”, Mostar, 2013., str. 22., s arapskog preveo: Aldin Mustafić

[1]Kenzul-fewā‘idi, sv. 2., str. 107.; Ma‘denul-džewāhiri, str. 25.; Er-Rewā'ihus-semāwijje, str. 202.; Bihārul-enwāri, sv. 1., str. 220., hadis 52.

[2]Ma‘denul-džewāhiri, str. 40.; Kenzul-fewā'idi, sv. 2., str. 109.; E‘lāmud-dīni, str. 83.;Tibbul-E'immeti od Ibnejil-Bestāma, str. 3., a sve ove predaje su od Imama Alijja; Bihārul-enwāri, sv. 1., str. 218., hadis 42.

[3]Tuhaful-‘uqūli, str. 208.

[4]Tuhaful-‘uqūli, str. 286., prenesen od Džābira bin Jezīda El-Dža‘fijja; Bihārul-enwāri, sv. 78., str. 164., hadis 1.

[5]Tuhaful-‘uqūli, str. 321.;Bihārul-enwāri, sv. 78., str. 235., hadis 9.