Miradž
Miradž

Miradž

Autor: Safvet-beg Bašagić


Mi slavimo Boga, Koji je Svog roba

Muhammeda pozvo u najljepše doba,

jedne ljetne noći, na nebesa gori,

da s njim kô sa Svojim miljenikom zbori. 

  

Te mubareć-noći, noći odabrane,

Bio je u dvoru žene Ummihane.        

Klanj'o je i dugo molio se Bogu,

da uništi mržnju i posije slogu,

među zavađenu braću i plemena,

od Iraka pa sve doli do Jemena!

Da arapski narod, kao jedna duša,

njegovu nauku i zapov'jed sluša,

da trijebi korov po bijelu svijetu

i propovijeda islam, vjeru svetu,

koja čovječanstvo kao sunce grije

i božansku ljubav među ljude sije.  

  

Misleći o Bogu, diveć se miloti,

prirode zemaljske i njenoj ljepoti,

pred kojom najveći veleumi stoje

i ko djeca glede u šarene boje –         

i on stoji, gleda, pa poviknu: “Bože,

Tvoju Sveumjetnost ko pojmiti može?”   

     

Da dalje razmišlja, u nikab se zavi,

dok hazreti Džibril pred njim se pojavi

i svečanim glasom ovako mu veli:    

“Muhammede, tebi pokazati želi

Svemogući Svoga Sveum'jeća djela,

do kojih ti mašta nije doletjela.

Ti ćeš vidjet što još niko viđo nije,

ti ćeš vidjet šta se iza perde krije.

Hajde eno Burak čeka da te nosi

tamo, gdje se milost dijeli i prosi,

tamo, gdje Svemoćni samostalno vlada,       

tamo, gdje je izvor i sliv ljudskih nada!”  

     

Hazreti Muhammed na noge ustade

i s tekbirom počast pozivu odade,

pa onda s Džibrilom izađe na vrata

i Buraku savi ruke oko vrata,

koji se na krilim’ pod oblake diže

i u Aksa-mesdžid za tili čas stiže,

gdje više safova Božjih poslanika,

čeka da upozna Bož'jeg miljenika,

da klanja za njime kao za imamom,

koji obradova svijet sa islamom.       

 

Kad se namaz svrši do Buraka dođe,

pa odatle pravo u nebesa pođe

i odleće brzo kroz nebeske sfere,

na krilima svoje uzvišene vjere,

pun više snage, duha i poleta,

gledajuć’ divote vasionog sv'jeta.

      

Svjetlo rajsko, kroz nebesa plava,

staze i bogaze njemu obasjava.       

  

I leti, leti brzo na Buraku,

kô rujna zora na sunčanu traku,

jer mora stići do Arši Rahmana

i vratit’ se prije narednoga dana.        

 

Šta je sve vidio – i kuda je proš'o,

dok je do Sidre-i-Munteha-a doš'o –  

prama tome moja nemoćna je mašta;

prošao je Svemir i vidio svašta.        

 

U pjesmi se sve to opjevati ne dâ,

Enes-ibni-Malik šta nam pripov'jeda.

Tu je “Ve ma minna…” Objava mu stigla,

koja ga je izvan poimanja digla,

gdje Istina Vječna od iskona vlada,

gdje caruje simbol ljepote i sklada.

Tude Burak stane na svojoj zvijezdi,

jer odatle dalje ne smije da jezdi.  

    

Refref da Buraka zamijeni stiže,

pa odatle Bož'jeg poslanika diže –     

i odnese dalje, gdje su zadnji niti

ljudskog uma gustom koprenom prekriti.     

 

Do granice svoje i Refref kad dođe,

stade; a odatle sâm Muhammed pođe

prama Svjetlu Koje svemu život daje,

gdje ništ’ ne postoji, ništa ne postaje,

gdje nema zvijezda, ne ima nebesa,

gdje nema vremena, prostora, tjelesa,

gdje nema početka, gdje ne ima kraja,

gdje se Beskonačnost sa Vječnosti spaja.     

 

Tu je “Kabi Kavsejn”. Iza njeg se stere

Harmonija Vječna – izvor naše vjere.

 

Tude je Muhammed izvan sebe stao –           

i Bogu na sedždu u zanosu pao,

i dušom slušao riječi bez glasa,

i dušom gledao u ideal spasa.

 

Tude je razgovor bez riječi tek'o:      

i mnogo je čuo, i mnogo je rek'o.      

S molbom za šefa'at govor je počeo, 

s vječnim obećanjem govor se dočeo.     

      

Kada mu je i ta uslišana želja,

“Ja Hu!” reče, pa pun sreće i veselja,

kroz pučinu svjetla, tekbireći pođe

i kao svjetlica do Refrefa dođe.     

    

A odatle s njime do Buraka stiže,

koji ga ponese sve niže i niže.

Miljarda meleća s tekbirom ga prati –

i tako se u dvor Ummihane vrati.      

(Tekbir)

Ko obično – prije nego zora rana

navijesti osvit narednoga dana –        

diže nikab s lica, pa na noge skoči,

sve mu kô na javi leti ispred oči,

svakoga prizora još se živo sjeća,

kao divne slike Bož'jeg Sveum'jeća. 

 

Šta je na nebesim’ vidio i rek'o,

od dohvata našeg uma je daleko.

Najveći geniji nisu mogli dati

odgovor na pitanje: Može li se znati,

šta se iza perde “Kabi Kevsejn” krije,

ni s Miradžom za nas riješeno nije.   

 

To je sve do sada ostalo kô tajna

s upitnikom, ali tajna veličajna!

Ko zna zadnji čovjek hoće l’ moći znati

o toj tajni kakvo razjašnjenje dati?    

 

Belegal -‘ula bikemalihi

Kešefed-dudža bi džemalihi

Hasunet džemî'u hisalihi

Sallu ‘allejhi ve âlihi.