Moral, stid i čuvanje avreta
Moral, stid i čuvanje avreta

Moral, stid i čuvanje avreta

Hvala Allahu, Gospodaru svega stvorenog na beskrajnoj milosti kojom obasipa sljedbenike svoje, na posljednjoj objavi, Kur'anu u kojem se nalaze svi odgovori za kojima čovjek traga kako bi postigao Allahovo zadovoljstvo i sreću i uspjeh na oba svijeta

Neka je salavat i selam na Njegovog posljednjeg poslanika, najodabranijeg među ljudima i Allahovog miljenika, Muhameda s.a.v.s. koji je ljudima došao da im upotpuni i usavrši moral i svojim primjerom i sunetom pokaže kako postići najviše moralne vrijednosti. Bez Kur'ana i suneta ljudi nemaju pravu viziju niti znaju šta je moralno a šta ne, šta se kosi sa ljudskom prirodom i gdje prestaje humanost i ljudskost, dobrota i ljubav, a počinje sve ono što čovjeka više ne čini čovjekom. Ako tražite rješenja za bilo koju moralnu krizu, za sve nemoralne pojave koje se strahovito brzo šire u današnjem vaktu kako kod nas tako i u svijetu, ne udaljavajte se od Kur'ana i suneta, jer tu su jedini pravi odgovori, jedina moguća rješenja za svaku moralnu krizu. Zato je neshvatljivo vidjeti muslimane kako lutaju, udaljuju se od islama, padaju u raznorazne moralne krize, dive se drugima i gledaju ih očima punih poštovanja. Tužno je vidjeti muslimansku omladinu kako se stidi svoje vjere i roditelja, smatraju islam nazadnim i staromodnim, traže uzore i ideale negdje drugdje, prihvataju bez razmišljanja šta god im se servira, samo da je u skladu sa vremenom u kojem žive. Ne vide i ne žele vidjeti da u današnjem vremenu čovjek sve manje biva čovjekom a sve više postaje nešto drugo. Zbog svojih prohtjeva i strasti spušta se na nivo životinje, čak i gore. Ne stidi se raditi bilo šta. A kada nestane stida, moralni sunovrat je neizbježan. Nije li nas Poslanik s.a.v.s. hadisom upozorio: “Sine Ademov (čovječe), ako se ne stidiš, radi što hoćeš!” (Buharija). Stid zauzima posebno mjesto u islamu. Veliki broj hadisa naglaša važnost prisustva stida kod vjernika. On je neodvojivi dio imana, tako da kada nestane stida nestane i imana i obrnuto. O tome nam i Poslanik s.a.v.s. govori u hadisu: ”Stid i iman su nerazdvojni, kada nestane jednog nestane i drugog.” (Bilježi Hakim i kaže da je sahih po šartovima Buharije i Muslima)

Stid je moralna snaga mu'mina, nevidljiva brana ka svemu onome što ne valja. Vjernik se stidi raditi tajno ono što je zabranjeno da se radi javno jer zna da ga Uzvišeni Stvoritelj u svakome momentu gleda. Nemoral, grijesi i razvrat pojavljuju se tek nakon što u ljudskim srcima nestane stida. Na žalost, naše društvo je izloženo velikom nemoralu što je direktna posljedica nestanka stida i udaljavanja muslimana od islama. Primjera je mnogo, današnjom hutbom ćemo se dotaći samo jednog koji je iz godine u godinu sveprisutniji u našem društvu, u našim gradovima i mahalama. To je problem golotinje. Čim otopli, naše sestre muslimanke hite da, u skladu sa modnim trendovima i zapadnim vrijednostima obuku odjeću koja više otkriva nego što skriva i da se takve pojave u javnosti među ljudima. Njih nije stid niti ljudi, niti roditelja a kamoli Allaha dž.š. da se tako oblače.  Allah dž.š. je muškarcima i ženama propisao kako trebaju da se nose i objasnio koja su to stidna mjesta, avreti i u muškarca i u žene koja trebaju pokrivati odjećom. Kod žene je avret sve osim lica i šaka, a kod muškarca je avret od pojasa do ispod koljena. Čuvanje i skrivanje avreta je u cilju očuvanja moralne čistoće i čednosti pojedinaca, porodice i društva. Pristojno odijevanje i pokrivanje žena je ujedno i zaštita ženine časti i poštenja. Kaže Allah, dželle še'nuhu, u 26. ajetu Sure Al-A'raf: ”Sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću koja će pokrivati stidna mjesta vaša, a i raskošna odijela, ali odjeća bogobojaznosti je najbolja. To su Allahovi ajeti, kako bi oni bili opomenuti”. (Suretu Al-A'raf, 26) A, u 59. ajetu Sure Al-Ahzab, stoji: “O Vjerovjesniče, reci svojim suprugama i kćerima svojim i ženama vjernika da spuste haljine svoje niza se! Tako će se najlakše prepoznati, pa neće napastvovane biti. A Allah prašta i samilostan je.”  (Suretu Al-Ahzab, 59).

i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte…” (El-Ahzab, 33) Razgolićavanje muškaraca i žena u društvu i na javnim mjestima predstavlja vraćanje u pagansko, predcivilizacijsko doba, vrijeme u kojem su ljudi moralno bili na razini životinja, bez ikakvog osjećaja stida i srama.

Za sve one razumom obdarene bit će dovoljno da čuju hadis poslanikov kojim je upoznavao ashabe sa malim predznacima Sudjega dana. Prenosi Ebu Hurejre, r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Dvije vrste ljudi su stanovnici džehennema, a ja ih još nisam vidio: silnici, u čijim su rukama bičevi debljine kravljih repova, kojima tuku svijet i žene koje nose prozirnu odjeću kao da su gole, koje okreću lice od Allahovih naredbi i sklone su zlim djelima, a glave njihove su im kao grbe deva. Takve žene neće ući u džennet, niti će osjetiti njegov miris, a njegov miris se daleko širi na sve strane.” (Muslim).  Zar ne živimo u vremenu u kojem mnogi nasilnici čine zulum ljudima, kao i u vremenu u kojem se žene, kako to i hadis opisuje, nemoralno i razvratno oblače i glave od islama okreću. Ono što još više zabrinjava je da su to naše kćerke, sestre, majke, žene, bližnja rodbina, neko koga znamo. Zar ćemo nijemo posmatrati kako one srljaju u džehenem, kako ovaj kratki život zamjenjuju vječnom patnjom?? Ne smijemo zaboraviti da ćemo biti pitani i odgovorni za sve što smo mogli učiniti a nismo. Na svakome od nas ponaosob je dužnost da druge poziva na dobro a odvraća od zla, da drugima ukazuje, nakon što ih sam lično spozna, na islamske moralne vrijednosti i puteve uspjeha i sreće na oba svijeta.

Izvor: https://www.preporod.com/index.php/duhovnost/tradicija/item/3576-moral-stid-i-cuvanje-avreta