O Kur'anu (3)
O Kur'anu (3)

O Kur'anu (3)

Šta je sedždei-tilavet?

Sedždei-tilavet je ona sedžda koja se učini kada se prouči određeni ajet iz Kur'an uz koji je naglašena obaveza činjenja sedžde.

Sedždei-tilavet je obaveza kako za onoga koji prouči, tako i za onoga koji sluša učenje određenih ajeta u Kur'anu. Ona se sastoji od jedne sedžde, a za njenu ispravnost uvjetuje se čistoća tijela, odijela i mjesta, abdest, propisno odijevanje, okretanje prema Kibli i nijjet (namjera u srcu). Znači, sve isto kao i za namaz.

Koliko ima sedždi u Kur'anu?

U Kur'anu ima 14 sedždi.

Međutim, ukoliko budete istraživali ovaj podatak, možete naići na izvjesnu razliku u broju sedždi, i to zavisno od toga da li posjedujete Kuran turskog ili arapskog izdanja. U štampanim primjercima Kur'ana arapskog izdanja, kojih je sve više među nama, naići ćete na 15 sedždi. Razlika u broju proizlazi iz različitosti mišljenja islamskih pravnih škola.

Na koji način započinjemo sa učenjem Kur'ana?

Prije nego što počnemo učiti Kur'an proučimo Euzu i Bismilu.

Euza i Bismila:                                                                     

Euzu bi-llahi mine-š-šejtani-r-radžim. Bismi-llahi-r-rahmani-r-rahim.

Prevod:

Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.

O tome nam govori i Kur'an:

Kada hoćeš da učiš Kur'an, zatraži od Allaha zaštitu od šejtana prokletog. (Nahl, 98.)

Da li sve sure u Kur'anu počinju sa Bismilom?

Ne. Sura Tevba (Pokajanje) ne počinje bismilom.

Pa, ipak, u Kur'anu se nalazi 114 bismila. Kako? U suri Neml u 30. ajetu, navedena je bismila kao početak pisma koje je poslanik Sulejman, a.s., uputio vladarici Sabe.

  “O velikaši” – reče ona – “meni je dostavljeno jedno poštovanja vrijedno pismo od Sulejmana i glasi: ‘U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!…“ (Neml, 29 – 30.)

Kojom surom započinje Kur'an, a kojom se završava?

Kur'an započinje Fatihom, a završava surom Nas.

Fatiha je sura koju poznaje gotovo svaki musliman napamet. Oni koji praktikuju vjerske propise uče je svakodnevno na namazu. Suru Nas zajedno sa surom Felk, koja joj prethodi, lijepo je učiti za zaštitu od svakog zla.