Pijte vodu na prazan želudac
Pijte vodu na prazan želudac

Pijte vodu na prazan želudac


U Ja­pa­nu je na­vi­ka pi­ti vo­du od­mah na­kon bu­đe­nja. I ­znan­stve­ni te­sto­vi su ta­ko­đer uvi­dje­li pred­no­sti te teh­ni­ke. Li­je­če­nje vo­dom da­je re­zul­ta­te za “sta­re” i oz­bilj­ne bo­le­sti kao i za “no­va ” mo­der­na obo­lje­nja – priz­na­to je kao 100%-tno efi­kas­no za li­je­če­nje sli­je­de­ćih bo­le­sti:

gla­vo­bo­lja, bo­lo­vi u ti­je­lu, srča­ni sus­tav, ar­tri­tis, br­zi ot­ku­ca­ju sr­ca, epi­lep­si­ja, mas­no­ća u kr­vi, bron­hi­tis, ast­ma, TB, me­nin­gi­tis, bo­le­sti bu­bre­ga i mo­kra­ćnih or­ga­na, po­vra­ća­nje, ga­stri­tis, di­ja­re­ja, he­me­roi­di, di­ja­be­tes, za­tvor, sve bo­le­sti oči­ju, bo­le­sti ma­ter­ni­ce, rak i men­strua­la­ni po­re­me­ća­ji, bo­le­sti uha, gr­la i no­sa.

 METODA LIJEČENJA 

 1. čim se pro­bu­di­te uju­tro, pri­je ne­go ope­re­te zu­be, po­pij­te 4 x 160 ml (640ml) ča­še vo­de
 2. ope­ri­te zu­be i us­nu šu­plji­nu i ne­moj­te je­sti ni pi­ti ni­šta na­red­nih 45 mi­nu­ta
 3. na­kon 45 min. mo­že­te mor­mal­no je­sti i pi­ti
 4. na­kon 15 min. (ko­li­ko je tra­jao vaš do­ru­čak/ru­čak/ve­če­ra) ne­moj­te je­sti ili pi­ti ni­šta na­red­nih 2 sa­ta.
 5. oni ko­ji su sta­ri ili bo­les­ni i ne mo­gu po­pi­ti 4 ča­še vo­de od­mah na po­čet­ku (dok se ne pri­vik­nu) mo­gu po­če­ti ta­ko da po­pi­ju od­jed­nom ko­li­ko mo­gu a on­da sva­kim da­nom po­ve­ća­va­ti ko­li­či­nu vo­de dok ne do­seg­nu te 4 ča­še vo­de.
 6. ova me­to­da iz­li­je­čit će bo­les­ne i a zdra­vi će uži­va­ti još ve­će zdra­vlje

 

KOLIKO JE DANA POTREBNO DA SE IZLIJEČE SLIJEDEĆE BOLESTI?

 1. vi­so­ki krv­ni tlak – 30 da­na
 2. ga­stri­tis – 10 da­na
 3. di­ja­be­tes – 30 da­na
 4. za­tvor – 10 da­na
 5. rak – 180 da­na
 6. TB – 90 da­na
 7. oni ko­ji ima­ju ar­tri­tis, ovu me­to­du li­je­če­nja mo­gu pro­vo­di­ti sa­mo 3 da­na u pr­vom tjed­nu, a od dru­gog tjed­na na­da­lje ­dnev­no.

 
Ovo li­je­če­nje ne­ma pop­rat­nih efe­ka­ta, osim što će­te če­šće ići mo­kri­ti.

Dob­ro bi bi­lo da ovo uz­me­mo za ­dnev­nu prak­su to­kom ci­je­log ži­vo­ta, a ne sa­mo dok li­je­či­mo bo­lest. Pi­je­te vo­du i osta­ni­te ak­tiv­ni.

Ima smis­la. Ki­ne­zi i Ja­pan­ci pi­ju vruć čaj ti­je­kom je­la … ne hlad­nu vo­du. Mo­žda je vri­je­me da us­vo­ji­mo nji­ho­ve na­vi­ke pi­je­nja (u ma­lim gu­tlja­ji­ma) ti­je­kom je­la.
Ovaj čla­nak je ko­ris­tan za one ko­ji pi­ju hlad­nu vo­du.

Li­je­po je po­pi­ti ne­ko hlad­no pi­će na­kon ob­ro­ka, ali hlad­na vo­da će zbi­ti mas­no­će ko­je ste upra­vo kon­zu­mi­ra­li  us­po­riti pro­ba­vu . Ka­da tak­ve tvo­re­vi­ne rea­gi­ra­ju s ki­se­li­nom, slo­me se i cri­je­va ih ap­sor­bi­ra­ju brže ne­go kru­tu hra­nu. To će iz­braz­da­ti cri­je­va (ošte­ti­ti cri­jev­ne re­si­ce) i us­ko­ro će uz­ro­ko­va­ti de­blji­nu i vo­di­ti do ra­ka. Za­to je bo­lje pi­ti top­lu ju­hu ili top­lu vo­du na­kon je­la.

Va­žna na­po­me­na o srča­nom uda­ru: mo­ra­te ­zna­ti da ni­su uvi­jek is­ti sim­pto­mi pri­je srča­nog uda­ra bol u li­je­voj ru­ci. Bu­di­te svjes­ni in­ten­ziv­ne bo­li u če­ljus­ti (vi­li­ci). Mu­čni­na i in­ten­ziv­no zno­je­nje ta­ko­đer su uo­bi­ča­je­ni sim­pto­mi. 60% lju­di ko­ji su ima­li srča­ni udar ti­je­kom sna, ni­su se vi­še pro­bu­di­li. Bol u če­ljus­ti mo­že vas pro­bu­di­ti iz čvr­stog sna. Bu­di­te pa­žlji­vi i svjes­ni to­ga. Što vi­še ­zna­mo, ima­mo vi­še šan­si za pre­ži­vlja­va­nje…