Podsticaj na spuštanje pogleda
Podsticaj na spuštanje pogleda

Podsticaj na spuštanje pogleda

Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade. A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta, osim onoga što je spoljašnje.[1]

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Za svaki organ čovjekovog tijela postoji udio u bludu, a blud oka je gledanje.”[2]

“Obarajte poglede, vidjet ćete čuda.”[3]

“Ko napuni oko haramom, napunit će mu ga Allah na Sudnjem danu vatrom, osim ako se pokaje i uzdrži.”[4]

“Velika je srdžba Božija prema udatoj ženi koja svoj pogled puni drugim muškarcima ili onima koji joj nisu dopušteni.”[5]

Imam Ali, mir s njim, je rekao:

“Ko spusti pogled, rastereti srce.”[6]

Imam Sadik, mir s njim, je rekao:

“Pogled je strelica od otrovnih strelica Iblisovih, ko ga ostavi zarad Allaha, dž.š., a ne radi nekog drugog, Allah će mu dati vjerovanje čiju će slast iskusiti.”[7]

Imam Rida, mir s njim, između ostalog, napisao je u odgovoru Muhammedu ibn Sinanu: “Zabranjeno je gledanje u kosu udatih i neudatih žena zato što uzbuđuje muškarce, što okončava smutnjom i vršenjem bludnih djela. Isto je i po pitanju ostalih dijelova ženskoga tijela koja predstavljaju izazov kao kosa, osim onoga za šta je Allah, dž.š., rekao: A starim ženama…, pa nema smetnje gledati u kosu ovih žena.”[8]

Prvi pogled je nehotičan, drugi namjeran

Poslanik, s.a.v.a., je rekao Aliju, mir s njim: “O Ali, prvi pogled je u tvoju korist, a drugi je protiv tebe, a ne za tebe.”[9]

Imam Sadik, mir s njim, je rekao:

“Prvi pogled je u tvoju korist, drugi je protiv tebe, a u trećem je propast.”[10]

“Pogled nakon pogleda budi u srcu strasti, a to je dovoljno za smutnju čovjeka.”[11]

 

Izvor: Muhamedi Rey Šehri, Mjera mudrosti, Izbor iz zbirke hadisa, svezak 4, (s arapskog preveo Ertan Basarik), Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2012, str. 142.

 [1] En-Nur, 30-31.

[2] Džami‘u-l-ahbar, 408/1129.

[3] El-Bihar, 104/41/52.

[4] Isto, 76/334/1.

[5] Sevabu-l-a‘mal, 338/1.

[6] Gureru-l-hikem, 9122.

[7] El-Fekih, 4/18/4969.

[8] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, 2/97.

[9] El-Fekih, 4/19/4971.

[10] Isto, 3/474/4658.

[11] Isto, 4/18/4970.