Posebne blagodati od učenja sure Al-Waqi’a
Posebne blagodati od učenja sure Al-Waqi’a

Posebne blagodati od učenja sure Al-Waqi’a


Sura Al-Waqi'a (Događaj), 56. sura Časnog Kur'ana, objavljena je u Mekki. Nalazi se u 27. džuzu i ima 96 ajeta. Al-Waqi'a je jedno od imena za Sudnji dan, jer to je dan koji će se neminovno dogoditi, a kada se dogodi niko ga neće moći poricati.

Blagodati učenja Kur'ana su neizmjerne. I ne samo za onog ko ga uči već i za njegove roditelje. Allahov Poslanik, s.a.v.s., jednom prilikom je rekao:

Ko bude učio Kur'an i postupao onako kako Kur'an nalaže, njegovim roditeljima će na Sudnjem danu biti stavljena kruna čija će svjetlost biti bolja od sunčeve svjetlosti na Zemlji. A kakva li će tek nagrada biti za njega!? (Ebu Davud)[1]

Kad bi samo ljudi srcem upoznali vrijednost učenja i izučavanja Kur'ana! Ah, kad bi samo osjetili ljepotu koja se krije iza svakog njegovog harfa!

Blagodati Kur'ana odražavaju se na onog ko ga uči u nebrojeno aspekata ovog i onog svijeta. Na neke od tih blagodati ukazao je Poslanik, s.a.v.s., potičući nas na učenje kako Kur'ana uopšte, tako i na učenje njegovih pojedinih poglavlja.

Ovom prilikom skrenućemo pažnju na blagodati učenja sure Al-Waqi'a.

Prenosi Hafiz ibn Asakir od Abdullaha ibn Mes'uda koji je dok je bolovao bolest od koje je  i umro, rekao: Čuo sam Allahova Poslanika, s.a.v.s., da kaže:

„Ko prouči suru El-Vakia svake noći nikada neće osjetiti neimaštinu.“[2]

U drugoj predaji, takođe od Ibn Mes'uda, prenose se sljedeće Poslanikove, s.a.v.s., riječi:

Ko svake noći bude učio suru El-Vaki'a, neće ga zadesiti siromaštvo. Sura El-Vaki'a je sura bogatstva, pa učite je i svoju djecu podučavajte ovoj suri. (Ebu ‘Ubejd, El-Haris, Ebu Ja'la, Ibn Mirdevejh i Bejheki)[3]

Ali znajte, siromaštvo nije samo materijalne prirode. Gore od njega je siromaštvo duše. Učenje ove sure i izučavanje njenih poruka odnosi neimaštvu i iz naših domova i iz naših srca.

Prenosi se od hazreti Fatime, r.a., da je čula svoga oca, Poslanika, s.a.v.s., da je rekao:

Onaj ko uči suru El-Hadid, El-Vaki'a i Er-Rahman u nebeskom i zemaljskom carstvu naziva se stanovnikom Firdevsa. (Dejlemi, Bejheki)[4]

U želji da vas potaknemo na svakodnevno učenje ove sure odabrali smo za vas ovaj video zapis. Uz samo malo odvojenog vremena uživaćete u ljepoti arapskog teksta i punoći njegova značenja, koje vam je predočeno uz svaki proučen ajet, kao i u prirodnim ljepotama prikazanim kroz čudesne prizore koje nas neumitno podsjećaju na uzvišenost i veličinu Stvoritelja svega.

 

Bibliografija 

  • Ibn Kaṯīr, Tefsir Ibn Kesir, skraćena verzija, (skratio: Muhammed Nesib er-Rifa'i), Visoki saudijski komitet za pomoć BiH, II izdanje, Sarajevo, 2002., 1582 str., prevod s arapskog: grupa prevodilaca
  • Mujkanović, Zahid, Velika zbirka dova sa upustvima za obavljanje islamskih propisa, treće dopunjeno izdanje, Sarajevo, 2005, 530 str.

 

Priredila: hfz. Aida Kadrija

 

[1] Zahid Mujkanović, Velika zbirka dova sa upustvima za obavljanje islamskih propisa, treće dopunjeno izdanje, Sarajevo, 2005, str. 29.

[2] Ibn Kaṯīr, Tefsir Ibn-Kesir, skraćena verzija, (skratio: Muhammed Nesib er-Rifa'i),Visoki saudijski komitet za  pomoć BiH, II izdanje, Sarajevo, 2002, str. 1377, prevod s arapskog: grupa prevodilaca

[3] Zahid Mujkanović, Velika zbirka dova …, str. 71.

[4] Isto