Potrebni uvjeti da bi se okoristili Kur'anom
Potrebni uvjeti da bi se okoristili Kur'anom

Potrebni uvjeti da bi se okoristili Kur'anom


Ako se želiš okoristiti Kur'anom, onda priberi svoje srce pri slušanju i učenju Kur'ana. Predaj mu sav svoj sluh i koncentriši se tako kao da si ti onaj kome se Allah Uzvišeni obraća u datom trenutku, jer Kur'an je u stvarnosti Allahovo obraćanje tebi preko Svoga Poslanika, s.a.v.s. Svevišnji je rekao: „U tome je, zaista, pouka za onoga ko razum ima ili ko sluša, a priseban je!“[1]

S obzirom da je potpuni utjecaj na slušaoca uvjetovan postojanjem utjecajnog činioca, objektom podobnim da prihvati utjecaj činioca, uvjetom za ostvarenje utjecaja i nepostojanjem neke prepreke za djelovanje utjecajnog činioca, ajet je sabrao sve spomenuto i na najkraći, najlakši i najjasniji način sve to objasnio. U riječima Uzvišenog: „U tome je, zaista, pouka…“, podsjećajući na sadržaj sure od samog početka pa nadalje pronalazimo utjecajni činilac. Riječi Uzvišenog: „…za onoga ko razum ima, …“ govore o objektu podobnom da prihvati utjecaj činioca, a to je živo srce koje razumije i shvaća Allahovu poruku, kao što je Allah Uzvišeni objavio: „Ovo je samo pouka – Kur'an jasni, da opomene onoga ko ima pameti…“[2], tj. onoga čije je srce živo. A riječi Uzvišenog: „… ili ko sluša, …“ odnose se na koncentrisanje sluha na ono što se govori, a to je uvjet za ostvarenje utjecaja. I na kraju, Njegove riječi: „… a priseban je“ odnose se na pribranost i prisustvo srca. Ibn Kutejba, r.a., rekao je: „To je onaj koji pomno, prisustvom srca i razuma, sluša učenje Allahove knjige, ne padajući u nemar i odsutnost.“

Ajet ukazuje na prepreku koja onemogućava ostvarenje utjecaja, a to je odsutnost i nemar srca prema onome što mu se kazuje, pa ga čovjek čije je srce takvo ne razumije i ne razmišlja o njemu. Ako se i pronađe utjecajni činilac, a to je Kur'an, pa podobni objekat za prihvatanje utjecaja, a to je živo srce, zatim se ispuni uvjet, a to je pomno i predano slušanje, i na kraju ne bude ničega što bi moglo osporiti i omesti utjecaj činioca, primjera radi da srce bude zaneseno nečim drugim, pa ne razmišlja o riječima koje mu se upućuju – tada će se utjecaj činioca ostvariti, a to je okorištavanje Kur'anom i prihvatanje opomene i pouke.

Živo srce i Kur'an

Ako kažemo da se stvarni utjecaj postiže uz ispunjavanje svih ranije spomenutih uvjeta, zašto se u ajetu spominje veznik ‘ili’: „… ili ko sluša …“ iako se u kontekst ajeta bolje uklapa veznik ‘i’, koji podrazumijeva zbir navedenog, a ne veznik ‘ili’, koji upućuje na izbor jedne od dvije stvari?

Odgovor na pitanje

Kazat ćemo: „Ovo je veoma dobro pitanje“, a odgovor ćemo navesti. Veznik ‘ili’ upotrijebljen je zbog različitosti slušalaca kojima se Kur'an obraća, jer ima ljudi čija su srca živa i razumna, a uz to je i njihova priroda ili narav neiskvarena i potpuna. Ako u takvom stanju čovjek aktivira i uposli svoje srce i razum, oni će mu pokazati istinitost i ispravnost Kur'ana. Srce će posvjedočiti i prihvatiti ono što Kur'an iznosi, a Kur'an će za takvo srce biti svjetlost koja upotpunjuje svjetlost zdrave ljudske prirode. Ovo je osobine onih o kojima Kur'an kaže: „Oni kojima je dato znanje dobro znaju da je ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga istina.“[3]

A u drugom ajetu, Uzvišeni je o njima kazao: „Allah je izvor svjetlosti nebesa i Zemlje! Primjer svjetlosti Njegove jeste udubina u zidu u kojoj je svjetiljka, svjetiljka je u kandilju, a kandilj je kao zvijezda blistava koja užiže blagoslovljenim drvetom maslinovim, i istočnim i zapadnim, čije ulje gotovo da sija kad ga vatra ne dotakne; sama svjetlost nad svjetlošću! Allah vodi ka svjetlosti Svojoj onoga koga On hoće.“[4]

Svjetlost nad svjetlošću

Ovo je spoj svjetlosti zdrave ljudske prirode sa svjetlošću Objave, a to je zapravo stanje onoga koji posjeduje živo i razumno srce. Vlasnik živog srca spaja svoje srce s porukama i značenjima Kur'ana, doživljavajući takav osjećaj kao da je sam Kur'an ispisan u njegovom srcu, pa ga čita i uči iz svoje memorije.

Međutim, ima i onih ljudi koji nisu spremni prihvatiti svjetlost Kur'ana, ne posjeduju razumno i potpuno živo srce, te im je dodatno potreban dokaz koji će razdovjiti istinu od laži. Njihova srca nisu dosegla onaj stepen razboritosti i svjetlosti koji uživaju vlasnici potpuno živog i razumnog srca, niti je čistota njihove prirode kao u onih iz prve skupine. Njihov put za stjecanje Božanske upute, hidajeta, zahtjeva da sluh uposle pomnim praćenjem Objave, a srca razumijevanjem i razmišljanjem o značenjima Objave, pa će na taj način saznati da je Kur'an istina.

Prva je skupina jasno i očevidno prepoznala ono u što se poziva i o čemu Objava obavještava. Druga je skupina, međutim, prvo upoznala ono o čemu Objava govori, a zatim se u to i uvjerila. Oni su na stupnju imana, vjerovanja, dok su pripadnici prve skupine na stupnju ihsana, perfekcije u vjeri.[5] Njihova su srca bila na stupnju pouzdanog znanja (ilmul-jekin), a zatim su dosegla stupanj očevidnog uvjerenja (ajnul-jekin). No, pripadnici druge skupine samo su ostvarili stabilno vjerovanje koje ih je izvelo iz tmine nevjerstva i uvelo u svjetlo islama.

 

Izvor: Ibn Kajjim el-Dževzijje, Riznica znanja, (prijevod djela: Ismet Purdić), Bookline d.o.o., Sarajevo, 2006, str. 95-98.

[1] Kaf, 37.

[2] Ja-Sin, 69-70.                                 

[3] Sebe, 6.

[4] En-Nur, 35.

[5] Autor aludira na Džibrilov hadis u kojem stoji: „(…) ‘Obavijesti me o ihsanu (perfekciji u vjerovanju)? A Poslanik, s.a.v.s., na to mu odgovori: ‘Da robuješ Allahu kao da Ga vidiš, pa iako ti Njega ne vidiš, On tebe, zaista, vidi!“’ (op. prev.)