Pravila učenja Kur’ana
Pravila učenja Kur’ana

Pravila učenja Kur’ana

1. Oralna higijena

Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Čistite puteve Kur’ana.” Upitaše: “Poslaniče, šta su to putevi Kur’ana?” Odgovori: “Vaša usta.” Upitaše: “Čime?” Poslanik reče: “Misvakom.”[1]

2. Traženje utočišta kod Allaha od prokletog šejtana

Kada učiš Kur’an, zatraži zaštitu Allahovu od šejtana prokletog.[2]

Imam Sadik, mir s njim, je rekao kada je upitan u vezi s utjecanjem Allahu od šejtana prilikom počinjanja svake sure: “Da! Tražite utočište u Allaha od prokletog šejtana”, i napomenuo je da je on zaista prokleti, najzlobniji dušman.[3]

3. Pažljivo čitanje Kur’ana

Ili više od toga, i izgovaraj Kur’an pažljivo.[4]

Poslanik, s.a.v.a., je rekao u vezi sa Božijim riječima: I izgovaraj Kur’an pažljivo: “Jasno ga i smireno učite i ne razbacujte ga kao sjeme trave, i ne brzajte ga kao isječke pjesme, zastanite na čudesima, pokrećite njime srca i nemojte da vam kraj sure bude cilj!”[5]

4. Razmišljanje

Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o riječima njenim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili.[6]

Imam Ali, mir s njim, je rekao: “Znajte, istinsko dobro u učenju Kur’ana postiže se uz razmišljanje; znajte, nema dobra u ibadetu bez razumijevanja i razmišljanja!”[7]

Imam Sadik, mir s njim, je rekao kada je bio upitan o tome da se Kur’an prouči za jednu noć: “Ne dopada mi se da ga proučiš za manje od mjesec dana.”[8]

5. Skrušenost

Zar nije vrijeme da se vjernicima srca skruše kada se Allah i Istina koja se objavljuje spomene, i da ne budu kao oni kojima je prije data Knjiga, čija su srca, pošto je proteklo mnogo vremena, postala nemilosrdna, i mnogi od njih su grješnici.[9]

Poslanik, s.a.v.a., je rekao kada je bio upitan za najboljeg učača Kur’ana: “Kada čuješ kad uči Kur’an da vidiš u njemu strah od Allaha, dž.š.”[10]

Imam Rida, mir s njim, kada je bio na putu prema Horasanu, noću je u postelji mnogo učio Kur’an. Kada bi naišao na ajet u kojem se spominje Džennet ili Džehennem, plakao bi i molio Allaha za Džennet i utjecao Mu se od Džehennema.[11]

 

Izvor: Muhamedi Rey Šehri, Mjera mudrosti, Izbor iz zbirke hadisa, svezak 3, (sa arapskog preveo: Ertan Basarik), Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2012, str. 229-230.[1] El-Bihar, 92/213/11.

[2] En-Nahl, 98.

[3] Tefsiru-l-‘Ajjaši, 2/270/68.

[4] El-Muzzemmil, 4.

[5] Nevadiru-r-Ravendi, 30.

[6] Sad, 29.

[7] El-Bihar, 92/211/4.

[8] El-Kafi, 2/617/1.

[9] El-Hadid, 16.

[10] Kenzu-l-‘ummal, 4143.

[11] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, 2/182/5.