Sirat-ćuprija
Sirat-ćuprija

Sirat-ćuprija

Musa, a.s., je upitao: “Bože moj, koja je nagrada onome koji uči Tvoju mudrost tajno i javno?” Allah reče: “O Musa, preći će Sirat-ćupriju kao munja.”[1]

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Od vas će najsigurnije korake na Sirat-ćupriji imati oni čija ljubav prema mojem Ehli-bejtu bude jača.”[2]

“Upotpunjujte abdest da biste prešli preko Sirat-ćuprije poput oblaka.”[3]

“Sirat-ćuprija je tanja od dlake, a oštrija od sablje.”[4]

Imam Sadik, mir s njim, objašnjavajući ajet Gospodar tvoj zaista je u zasjedi, reče: “To je most na Siratu preko kojeg ne može proći niko ko ima nepravdu na duši.”[5]

“Ljudi se prilikom prelaska preko Sirat-ćuprije dijele na nekoliko skupina… Neki će prelaziti poput munje, neki poput konja u trku, neki će prelaziti puzeći, a neki će to činiti viseći okačeni za Sirat-ćupriju tako da će vatra zahvatati neke dijelove njihovog tijela.”[6]

 

Izvor: Muhamedi Rey Šehri, Mjera mudrosti, izbor iz zbirke hadisa, svezak 3, (sa arapskog preveo Ertan Basarik), Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2012, str. 15.[1] El-Bihar, 92/197/3.

[2] Fedailu-š-ši‘a, 48/3.

[3] El-Bihar, 76/4/8.

[4] Isto, 8/65/2.

[5] Sevabu-l-a‘mal, 321/2; El-Fedžr, 14.

[6] Emali-s-Saduk, 149/4.