U Zemzem vodi je lijek za svaku bolest
U Zemzem vodi je lijek za svaku bolest

U Zemzem vodi je lijek za svaku bolest


Uzvišeni Allah je Stvoritelj svega. Kako je Allah stvorio razne bolesti tako je za njih dao i lijek. O ovome, kao i o obavezi liječenja nam govore i ove predaje:

Ebu Derda, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Allah je dao bolest i za svaku bolest je odredio lijek, pa se liječite! A ne liječite se sa haramom!“[1]

Enes, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Allah je stvorio bolest i stvorio je lijek (za svaku bolest) pa se liječite![2] U drugom rivajetu koji također bilježi Ahmed stoji i „Zna ga (lijek) ko zna, a ne zna ga ko ne zna!“

Usame b. Šurejk je rekao: – Upitali su ljudi: „O Allahov Poslaniče, hoćemo li se liječiti?“ On im reče: „Da, o Allahovi robovi, liječite se! Allah nije stvorio ni jednu bolest da za nju nije stvorio lijek, osim jedne bolesti.“ „Koje?“ – upitaše. „Starosti“ – odgovori Allahov Poslanik, a.s.[3]

Od Allahove, dž.š., milosti spram Svojih robova je da je u Zemzem vodi dao da bude lijek za sve bolesti ali samo za one osobe za koje to Allah dozvoli. O ovome su nam prenešene brojne predaje. Od njih su i slijedeće:

Ibn Abbas, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Najvrednija voda na svijetu je Zemzem voda. U njoj je sitost za glad i lijek za bolest!“[4]

Ebu Zerr, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Zemzem utoljuje glad i u njemu je lijek za bolest.“[5]

Ibn Hadžer el-Hejtemi je rekao: „Riječi Poslanika, s.a.v.s., ‘lijek za bolest’, obuhvata sve vrste fizičkih i psihičkih bolesti.“[6]

Fakihi prenosi i ovu predaju: „Allahov Poslanik, a.s., je nosio Zemzem vodu u mješinama za liječenje i iz njih je poljevao bolesne i pojio bi ih.“[7]

Ibn Abbas, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Zemzem voda je za ono za šta se pije, pa ako je budeš pio tražeći lijeka, Allah će te izliječiti, a ako je budeš pio da te Allah sačuva, Allah će te sačuvati, a ako je budeš pio da utoliš žeđ, Allah će ti je utoliti.“[8]

Znajući ovu vrijednost Zemzema ashabi su ga pili i njime se liječili. Tako bi Ibn Abbas, r.a., često pio Zemzem i učio slijedeću dovu: „Allahu dragi, molim Te za korisno znanje, za veliku nafaku i lijek za svaku bolest.“[9]

Uzvišeni Allah kaže za Sebe da je On taj koji daje ljekovitost u čemu On želi: „I Koji me, kad se razbolim, liječi.“[10] Ovo je dio dove Ibrahima, a.s., a koju Allah, dž.š., spominje.

 

Izvor: Esmir M. Halilović, Vrijednost i ljekovitost Zemzem vode, Nun, Zenica, 2005, str. 48-50.

[1] Ebu Davud, Bejheki, ovaj sened je hasen.

[2] Imam Ahmed.

[3] Ebu Davud, Ibn Madždže i Tirmizi koji kaže da je sahih.

[4] Hadis se bilježi u više zbirki. Vidi: Munziri u „Tergibu i Tehidu“, 2/209; svi prenosioci su mu vjerodostojni; Taberani u „Kebiru“, 11/98; Ibn Hibban u „Sahihu“; Sujuti za njega kaže da je hasen hadis u „Džami'u sagiru“, 3/489.

[5] Bezzar sa sahih senedom, vidi: „Tergib ve terhib“, 2/209.

[6] Vidi „Tuhfetul-muhtadž“, 4/134.

[7] „Ahbaru Mekke“, 2/37. Hafiz Ibn Hadžer, r.a., kaže da je sened ove predaje hasen ali je ona mevkuf.

[8] Hakim u „Mustedreku“, 1/473 i kaže za njega da je sahih, isto tvrdi i Sujutija u „Džami'us-sagiru“, 4/404, kao i drugi.

[9] Ibid.

[10] Eš-Šuara, 80.