Uloga pobožnosti u ibadetu
Uloga pobožnosti u ibadetu

Uloga pobožnosti u ibadetu

Imam Ali, mir neka je na nj, je rekao: „Nema koristi od ibadeta (obreda) u kojem nema pobožnosti.“[1]

Imam Zejnul-Abidin, mir neka je na nj, je rekao: „Pobožnost je nit ibadeta (obreda); ako se prekine, odlazi i vjera, kao što se raspada i niska kada se prekine konac.“[2]

Imam Sadik, mir neka je na nj, je rekao: „Nema koristi od zalaganja u ibadetu u kojem nema pobožnosti.“[3]

Imam Sadik, mir neka je na nje, rekao je savjetujući Amra ibn Seida: „Savjetujem ti bogobojaznost, pobožnost i zalaganje. I znaj da nema koristi od zalaganja u kojem nema pobožnosti.“[4]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti, svezak 2, prijevod: Ertan Basarik, Fondacija Mulla Sadra u BiH, Sarajevo, 2007, str. 361.[1] El-Mahsin, 1/65/9.

[2] Tenbihul-havatir, 2/88.

[3] El-Kafi, 2/77/4.

[4] Biharul-envar, 70/296/70.