Utjecaj spoznaje Boga na život djece, V dio
Utjecaj spoznaje Boga na život djece, V dio

Utjecaj spoznaje Boga na život djece, V dio


Pitanja koja postavlja većina djece

Radoznalost djece je veoma bitna na putu sticanja znanja o Bogu, Njegovom stanju, Njegovoj različitosti u odnosu na čovjeka te Njegovom ophođenju prema drugima. Moguće je da dječija radoznalost  u različitim razdobljima bude intezivnija pa da vam u vezi svakog događaja postave pitanje vezano za Boga. Veoma je bitno da sa djetetom pravilno postupite i podržite njegovu radoznalost po pitanju Boga. Budite spremni dati ispravan odgovor svom djetetu, bez straha, bez obzira na težinu dječijih pitanja. Kako bi vas pripremili da što jednostavnije i ispravnije odgovorite svom djetetu, navest ćemo nekoliko uobičajenih pitanja koje dijete zna postaviti kao i odgovor na ta postavljena pitanja.

1.  Ko je Bog?

Da bi ispravno odgovorili na ovo pitanje i da bi dijete što bolje shvatilo taj odgovor obratite pažnju na nekoliko stavki. Roditelji objašnjavajući pojam Boga često se koriste nekim Njegovim osobinama kao što su Postojani, Svemoćni, Onaj koji je oduvijek i zauvjek (Vječni), što je, pak, njihovom djetetu teško pojmiti. Da bi ispravno odgovorili na ovo pitanje, praktikujte sljedeća, vrlo jednostavna načela. Odgovor prilagodite djetetovom uzrastu i potrebama. A da bi to ispunili morate obratiti pažnju na sljedeće dvije tačke:

a)  Na kojem nivou je dječiji razum i mogućnost spoznaje?

Odgovaranjem na pitanja koje slijede doći ćemo do saznanja na koji način pristupiti djetetu.

 • Koji izrazi su za dijete razumljivi?

Za djecu koja su stigla do šerijatske punoljetnosti možemo koristiti izraze kao Vječni, Neograničeni, Čisti, Pravedni, ali za djecu koja imaju ispod šest godina moramo koristiti izraze kao Veliki, Snažni i Dobri. Djeca koja imaju iznad šest godina mogu pojmiti izraze Vječni, Sveobuhvatni, Moćni i Savršeni.

 • S čim možemo usporediti Boga da bi dijete bolje razumjelo?

Recite svom djetetu : „Za koga ti možeš reći da je najsnažniji? Znaj da je Bog od njega još snažniji.“ Ili „Bog na tebe pazi i čuva te više nego tvoj otac i majka“, „Kada sam vidio-la tvoje lijepo ponašanje sa djecom koja su invalidi podsjetio si me na Boga“ i „ Kada ptice cvrkuću one nama govore da ih Bog čuva.“

 • Kakvu predstavu o Bogu je vaše dijete imalo do sada da bi mu mogli nastaviti objašnjavati i učvrstiti svoja pojašnjenja?

Znamo da je Bog od bilo kakvog pojma ili bilo kakve slike koju dijete stvori Veći, ali svi mi na osnovu svojih godina, znanja i na osnovu svog iskustva po nekom svom nahođenju spoznajemo i doživljavamo Boga. Da bi mogli odgovoriti na dječije pitanje o tome ko je Bog, prije davanja odgovora upitajte svoje dijete: „Šta ti misliš ko je Bog?“ Tako ćete izazvati pozitivnu reakciju kod svog djeteta jer će se ono osjećati da ga uvažavate i poštujete.

b)  Koje su to posebne potrebe koje vaše dijete ima?

Da bi odgovorili na ovo pitanje zapitajte sebe da li je dijete posumnjalo u postojanje Boga? Da li se želi uvjeriti da postoji neko koga uvijek čuva? Da li želi razlučiti zlo od dobrog da bi sutra mogao donositi odluke?

Istraživanje ovih pitanja pomoći će vam da date svom djetetu ispravan odgovor koji je na njegovom nivou i koji će pomoći u upražnjavanju njegovih potreba. Prilikom odgovaranja na dječija pitanja možete se koristiti uvjerenjima drugih religija koje imaju isto mišljenje kao i islam. Ta uvjerenja se ogledaju u sljedećem, npr.: „Bog je cilj svemu. Ništa ne postoji što je veće od Njega. Stoljećima narodi su sebe žrtvovali zbog Boga, tako zaključujemo da je On njima bio bitniji i jest bitniji i od njihovih života. Recite svom djetetu da je Bog Najveći i Najbolji od svega što postoji na svijetu. Bog zna odgovore na sva moguća pitanja. Bog je izvor nade. Onda kada pomislimo da nam više nema pomoći, onda kada se gušimo u teškoći i problemima oslonac na Boga će nam pomoći da sve prevaziđemo i izbavimo se iz problema. Bog nam pomaže da pobjedimo sve nedaće. Bog je drukčiji od svega onoga što se može i zamisliti. Mi samo možemo donekle da shvatimo Njegove sifate, i sve što više budemo istraživali doći ćemo do bolje spoznaje o Njemu.“ Obratite pažnju na to da je poređenje Božijih osobina sa ljudskim osobinama velika greška.

2.   Gdje je Bog?  

Djeca imaju poseban osjećaj u vezi „doma“. Po njihovom mišljenju dom je mjesto za stanovanje i mjesto na kojem oni žive sa svojom porodicom, mjesto na kojem se oni osjećaju spokojnim i zaštićenim. Kako oni znaju da je kuća mjesto stanovanja, tako svim stvarima i pojavama nalaze neko mjesto. Ovo njihovo uvjerenje se očitava i u vezi Boga. Ponekad djeca mesdžid smatraju Božijom kućom, dok nekad oni nebo ili džennet pak smatraju Božijim domom. Moguće je da vaše dijete zbog svojih osnovnih potreba Boga zamisle na nekom posebnom mjestu.

 • Zbog ovakvog načina razmišljanja vašeg djeteta i njegove veze s Bogom, o kojoj ono razmišlja, vi ćete mu kazati sljedeće: „Bog je u našoj blizini i pored nas. On nas vidi, čuje naš govor i sa svime što se nalazi u našoj okolini On uspostavlja kontakt.“
 • Ukoliko dijete razmišlja o Njegovom mjestu u postojećem svijetu, reći ćete mu sljedeće: „Bog je prisutan na svakom mjestu. S tim da je prisutan na svakom mjestu, On je također i kod zvijezda koje su veoma udaljene od nas.“
 • Ako dijete razmišlja o dobrima i sreći, reći ćete mu: „ Bog je izvor dobrote i sreće u džennetu i džennet je također mjesto u kojem je On.“
 • Kada vas dijete upita da li je Bog obaviješten o njegovoj ljutnji, strahu i tugi, reći ćete mu: „ Bog zna sve tvoje probleme i teškoće i On će ti pomoći da ih prevaziđeš.“
 • Ako ono osjeti da je Bog prisutan na određenom mjestu, reći ćete mu: „Da zasigurno je On i tu, bez ikakve sumnje.“
 • Ukoliko dijete poželi vidjeti Boga, kažite mu: „Svi smo mi od Njega i Njemu ćemo se vratiti.“

Dakle na pitanje „gdje je Bog“ moramo reći da je svugdje, na svakom mjestu je prisutan. A da li Boga može vidjeti i da li je moguće vidjeti Boga na određenom mjestu na ovom svijetu, bez ikakvog kolebanja, odgovor je ne.

3.  Da li nas Bog može vidjeti i čuti?

Prisutnost Boga prilikom teškoće u kojoj se dijete nađe je veoma bitno za njega. Neki faktori mogu uticati da dijete počne da postavlja sljedeća pitanja:

 • Da li Bog može pratiti dijete i uzeti ga sebi?
 • Velika je vjerovatnoća da dijete bude obaviješteno o veličini i uzvišenosti Boga, i ono s lahkoćom može da ne prihvati činjenicu da Bog obuhvata ovako ogromni svijet u njegovoj cjelini.
 • Dijete koje tek krene u školu, moguće je da se osjeti usamljenim. I u tom uznemiravajućem trenutku zapita se: „Da li sam sam?“ Moguće je da ono napravi neku grešku i zapita se: „Da li me Bog vidio?“ Osjećaj prisutnosti Boga za dijete predstavlja sigurnost dotle da i u odsutnosti svojih roditelja ono njih poštuje i razmišlja o njihovim odlukama. S druge strane ovaj osjećaj da dijete uvijek neko nadgleda u njemu može izazvati strah i zabrinutost. Naravno svaki od ovih osjećaja su uzrokovani time kako se dijete osjeća u prisutnosti svojih roditelja i kako se oni s njim ophode kada pogriješi.
 • U svakom slučaju svom djetetu recite da nas Bog vidi i čuje.

 4.  Odakle je došao Bog?

Uobičajeni odgovor na ovo pitanje glasi ovako: „Boga niko nije stvorio. Bog je oduvijek postojao, i vrijeme prije Boga ne postoji. Bog je oduvijek,  nikada ne može ostariti i zauvjek će živjeti.“ Dječije iskustvo pokazuje da za njih sve ima svoj početak i kraj, upravo zbog toga je njima veoma teško shvatiti da je Bog oduvijek i zauvijek, dakle i prije nego što je išta postojalo Bog je postojao, i kada sve nestane Bog neće nestati. Da bi na što bolji način djetetu odgovorili na pitanja koja nemaju kraja, u vezi sa vječnim postojanjem Boga, recite mu da to nikako nije pojava koja se može objasniti razumom ili iskustvom. Mi prihvatamo beskrajnost Božiju, a to nam potvrđuju i sve nebeske knjige, kao i poslanici, njihova tradicija i naši odgajatelji. Ukoliko vaša djeca nisu zadovoljna odgovorom, primorani ste reći da više od toga ne znate, ali ste uvjereni da je Bog oduvijek i zauvijek.

5.   Ko je na cijelom svijetu  najjači?

U našem današnjem vremenu mnogo se razlikuju uvjerenja od naših predaka. Međutim ona još uvijek postoje, mogu se vidjeti i osjetiti. Dakle, veza s Bogom, znači veza sa svim moćima. Upravo zbog toga mnogi ljudi svako jutro uče dove da ih Bog sačuva tokom tog dana. Oni uče dove i za sve one koji su bolesni, imaju neki problem ili su u nekoj opasnosti. Oni se mole Bogu da ih On spasi problema ili ih pomogne u novom poslu. Zatim Mu se zahvaljuju, jer im je Uzvišeni poslao snagu i moć da bi stigli do svog cilja.

Mnogi ljudi Božiju moć vide u nadnaravnim događajima, kao i snagu poslanika koju su dobili od strane Njega. Tačno je da su ta nadnaravna djela veoma fascinirajuća, ali nisu samo ona jedini dokaz Njegove beskrajne moći. Plemeniti Gospodar svoju moć iskazuje u očiglednim i jednostavnim primjerima kao što je: rađanje djece, dobijanje energije, behar u proljeće, raznovrsno voće, sve su to znakovi Božije snage i Njegovog stvaranja. Kada vaše dijete ide vani, ono više nije u vašim rukama i vi ne znate s kakvim dešavanjima ili opasnostima će se ono suočiti, kao ni kakvi će ga problemi zadesiti i o čemu će razmišljati. Vi niste sa njim onog trenutka kada ono treba donijeti odluku i ne možete mu pomoći da se odluči. Upoznati svoje dijete sa moći i snagom Uzvišenog Boga, pomoći će djetetu da se osjeća sigurno i bude hrabro. Kada ono bude vjerovalo u moćnog Stvoritelja, uvijek će znati da je tu u njegovoj blizini i da će mu pomoći i uputiti ga. Da bi odgovorili na ovo pitanje kažite svom djetetu da je Bog najsnažniji i namoćniji i da On voli da se svi ljudi okoriste snagom koja im je data od strane Njega kako bi uspjeli u svojim poslovima.

6.  Zašto Bog nešto ne uradi?

U momentima kada se ne usliše molbe čovjeka (npr.ozdravljenje majke), dolazi do upitnosti o moći i snazi Boga. U ovakvim trenutcima potrebno je strpljenje i razumijevanje, posebno ukoliko se radi o teškoći koja je zadesila jednog od roditelja. Ako se budete našli u ovako teškim situacijama, budite iskreni i pozitivni.

a) Iskreno se odnositi prema iskušenjima

 • Svoje dijete podržite da bi vam moglo iskazati svoja osjećanja.
 • Naučite svoje dijete da postoje različiti načini na koji se mogu iskazati osjećanja. Od svog djeteta zatražite da vam nacrta šta osjeća o tome gdje je Bog i šta On radi. Ukoliko se njegov crtež ne poklopi s vašim očekivanjima nemojte reagovati. S vremenom ćete moći njegove misaone stavke izmijeniti.
 • Ponekad se duhovni život može uporediti s putovanjem koje nema kraja. Mi kao roditelji nismo u mogućnosti odgovoriti na sva pitanja i životne probleme.  Onda pokažite svom djetetu da i vi imate pitanja na koja nemate odgovora, ili na koja niste našli potpun odgovor ili pak, vrijeme odgovora nije još došlo.

Recite svom djetetu da postaviti pitanje uopšte nije nešto zabrinjavajuće ili nepravilno, također odgovor na neka pitanja ne može dobiti odmah nego mora proći određeno vrijeme i ono ne treba izgubiti nadu da će stići do pravog odgovora.

b) Pozitivno gledati na iskušenja

Iz pravog ugla pogledajte na svoje probleme. Ono što je dobro to je od Boga, a sve što je loše i zlo od šejtana. Sve moguće religije vjeruju u Dan kada neće postojati teškoća i iskušenja, nego će vladati mir i zadovoljstvo. Vi možete ispričati djetetu neku poučnu vjersku priču, ili ukazati na neki ajet koji kazuje u vezi Božije nagrade. Da bi podržali svoje dijete i ohrabrili ga da i ono gleda pozitivno na iskušenja i probleme obratite pažnju na sljedeće stavke:

 • Podržite ga da pomaže svojim vršnjacima kojima je potrebna pomoć.
 • Poučne rečenice nalijepite u njegovoj sobi.
 • Priče koje djetetu daju nadu čitajte i na različite načine u vidu igrokaza sprovodite.
 • Pokušajte se ponašati u skladu s onim pričama ili citatima koje kažete svom djetetu i budite mu uzor.
 • Kada vas zadesi problem ne očajavajte jer ste vi djetetov uzor.
 • Trudite se da vaša vjera ne oslabi prilikom problema i iskušenja.

 7.   Na koga liči Bog?

Ljudi imaju običaj da Boga zamišljaju sličnom sebi. Kako god da zamišljate Boga, morate svom djetetu pokazati da su sva djeca svijeta Njegova stvorenja i kao jedna velika porodica koja pripadaju Njemu. Ukoliko ovako postupite, obratite pažnju na savjete koje ćemo dole navesti:

 • Pričajte ili čitajte djeci priče koje govore o Božijoj veličini, o tome da je On uzvišeniji od tjelesnog oblika ili rase.
 • Boga opisujte općenito, kao npr. „sva djeca vole Boga“, „mi smo Božiji robovi“ i „On je Čuvar svojih robova.“ Potrudite se da prilikom objašnjavanja nekih kur'anskih ajeta ili priča ne koristite neke izraze koji nisu djetetu bliski i koji su teško shvatljivi, a isto tako dobro pazite da opisivanjem Boga ne stvorite sliku u njegovoj glavi i tako dijete ograničite. Dakle nemojte koristiti netačne izraze i riječi prilikom pojašnjavanja.
 • Na jednostavan način objasnite djetetu ko je Bog i kakav je On, a to ćete uraditi tako što ćete dati ovakav odgovor: Bog Svevišnji je stvorio cijeli svijet i niti je sličan bilo kome niti bilo čemu. Ukoliko kažete: „Bog je sličan suncu, planini ili bilo čemu drugom“ – umanjili ste Njegovu veličinu. Bog je veći i uzvišeniji od svega ovoga: „Niko i ništa Mu nije slično.“ (Kur'an, Šura:11)

Dakle, za Njega se ne može reći kojeg je roda. Plemeniti Gospodar je od čovjeka Veći i Uzvišeniji i ne može se reći da je ženskog ili muškog spola. Bog je neograničen.

Napomena:

U ovom djelu vidjeli ste da je naizgled jednostavno odgovoriti na pitanja veza za Boga, međutim, ispostavilo se da je to veoma težak i zahtjevan posao za koji su potrebne posebne vještine. Oni roditelji koji budu više znali o psihološkom stanju svog djeteta, tj. način na koji razmišlja, zbog čega tako misli, kako se osjeća itd., moći će jednostavnije prići svom djetetu i pravilno postupiti. Odgovori koje smo vam naveli su samo primjeri i nikada ne bi smjeli stati na put i biti prepreka roditeljskoj kreativnosti i vještinama prilikom davanja traženih odgovora.

Prevela s perzijskog jezika: Aida Jašarević-Ćelović

Preuzeto iz: Ureda za odgoj i obrazovanje Internacionalnog fakulteta Dž'ametul Mustafa, Qom