Vrijednost učenja nekih sura i ajeta
Vrijednost učenja nekih sura i ajeta

Vrijednost učenja nekih sura i ajeta

Postoje hadisi koji govore o vrijednostima nekih sura i ajeta iz Kur'ana, objašnjavaju njihov položaj i odlike te govore o vrijednostima njihova učenja u posebnim vremenima. Zadovoljit ćemo se navođenjem kraćih primjera iz vjerodostojnih hadisa o ovoj temi.

1. Sura el-Fatiha

Buhari prenosi od Ebu Se'ida el-Mu'allaa, radijallahu ‘anhu, da je kazao: „Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao je: ‘Hoćeš li da te, prije nego što izađeš iz džamije, poučim najveličanstvenijoj suri u Kur'anu?’ Tada me uze za ruku, i kada smo htjeli da izađemo iz džamije, ja upitah: ‘Allahov Poslaniče, rekao si mi: ‘Hoćeš li da te poučim najveličanstvenijoj suri u Kur'anu?’ Onda on reče: El-Hamdu lillahi rabbi-l-‘alemin je sedam ponavljajućih ajeta (es-seb'u l-mesani), i veličanstveni Kur'an koji mi je dat“.[1]

2. Sure el-Bekare i Alu Imran

Muslim prenosi od Ebu Hurejrea, radijallahu ‘anhu, da je Resulullah, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: „Ne pretvarajte svoje kuće u kaburove! Zaista šejtan bježi iz kuće u kojoj se uči sura el-Bekare!“[2]

Dakle, kuće čiji vlasnici ih ne oživljavaju namazom i učenjem Kur'ana, posebno surom el-Bekare, računaju se kao kaburovi i postaju utočišta za šejtane.

Muslim prenosi od Ebu Umamea el-Bahilijja, radijallahu ‘anhu, da je rekao: „Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kako govori: ‘Učite Kur'an – jer on će se na Sudnjem danu pojaviti kao zagovornik (šefadžija) za onoga ko ga bude učio, i učite Ez-ZehravejnDvije svijetle sure (suru el-Bekare i suru Alu Imran) – jer će se one na Sudnjem danu pojaviti u vidu dva bijela oblaka, ili u vidu dvije sjenke, ili u vidu dva jata ptica sa raširenim krilima, i one će se prepirati oko toga čiji je onaj ko ih je učio! Učite suru el-Bekare – jer njezino učenje napamet donosi bereket, a njezino ostavljanje donosi tugu (hasret)! I ne mogu joj sihirbazi (betale) nauditi!“[3]

Misli se na to da će se sevapi od učenja sure el-Bekare i sure Alu Imran pojaviti poput dva bijela oblaka, ili će se pojaviti hlad za onoga ko ih bude učio poput jata ptica koje šire svoja krila. Ez-Zehravani znači dvije svijetle sure. Prema tome, učenje sura el-Bekare i Alu Imran učaču daje svjetlo na dunjaluku i Ahiretu.

Muslim prenosi od Nuvvasa ibn Sem'ana, radijallahu ‘anhu, da je rekao: „Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kad je rekao: ‘Na Sudnjem danu će doći Kur'an i s njim oni koji su postupali prema njegovim propisima, a naprijed će biti sure el-Bekare i Alu Imran, koje će se sporiti oko onih koji su ih učili!“[4]

3. Završetak sure el-Bekare

Muslim prenosi od Ibn ‘Abbasa, radijallahu ‘ anhu, da je rekao: „Dok je, jedne prilike, Džibril sjedio kod Vjerovjesnika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, on je začuo škripu iznad sebe, podigao glavu i rekao: ‘Ovo su vrata Nebesa, otvoriše se danas! A nikad se ne otvoriše nego danas! Pa se iz njih spusti melek!’ Još dodade: ‘Ovaj melek koji se spustio kroz ta vrata – nikad ranije nije silazio, samo danas! On je nazvao selam i rekao: ‘Prenesi radosne vijesti o dva svjetla koja su data tebi, a koja nisu data nijednom vjerovjesniku prije tebe! Ta dva svjetla su: el-Fatiha i posljednji ajeti sure el-Bekare. Nećeš proučiti ni jedan harf iz njih a da nećeš dobiti ono što se u njima nalazi!“[5]

Od Ibn Mes'uda el-Ensarija, radijallahu ‘anhu, prenosi se da je rekao: „Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao je: ‘Ko noću prouči dva posljednja ajeta iz sure el-Bekare bit će mu dovoljno.“[6]

Veli se da riječi „bit će mu dovoljno“ znače: bit će mu dovoljno kao noćni ibadet; ili: dovoljno od šejtana; ili: dovoljno od neugodnosti i zla.[7]

4. Ajetu-l-kursija

Od Ubejja ibn Ka'ba, radijallahu ‘anhu, prenose se sljedeće riječi: „ Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao je: ‘O, Ebu Munzire! Znaš li ti koji je ajet u Allahovoj Knjizi najveći?’ Rekao sam: ‘Allah i Njegov Poslanik to najbolje znaju! ‘Upitao je: ‘O, Ebu Munzire! Znaš li ti koji je ajet u Allahovoj Knjizi najveći?’ Rekao sam: ‘Allahu la ilehe illa Hu el-Hajju-l-Kajjum.’ Udario me je po prsima i rekao: ‘Prijatno ti znanje, Ebu Munzire!“[8]

Poslanikove riječi: „Prijatno ti znanje“ (li jehnike-l-‘ilmu) znače: Neka ti tvoje znanje bude ugodno, korisno i spomen ti uzdiglo! Ulema kaže: „Ajetu-l-kursija odlikovana je time jer ona u sebi sabire osnovna Božanska imena i atribute: Jednost, Život, Znanje, Vlast, Moć i Volju.“[9]

Također i Buhari prenosi hadis o vrijednosti Ajetul-kursije u kome se kaže da će „onaj ko je prouči kad krene u postelju od Allaha stalno imati zaštitnika i šejtan mu se neće približavati sve dok ne osvane.“[10]

5. Sura el-Kehf

Muslim prenosi od Ebu ed-Derdaa, radijallahu ‘anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: „Ko napamet nauči deset ajeta s početka sure el-Kehf, bit će sačuvan od Dedždžala.“[11] U drugoj predaji stoji: „S kraja sure el-Kehf.“

Od Ebu Se'ida, radijallahu ‘anhu, prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: „Ko prouči suru el-Kehf petkom zasja mu svjetlo ispod njegovih nogu pa sve do nebeskog svoda, koje će mu svijetliti na Sudnjem danu, i oprašta mu se ono između dvije džume.“[12]

6. Sura el-Mulk

Et-Tirmizi prenosi od Ebu Hurejrea, radijallahu ‘anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: „Ima jedna sura u Kur'anu od trideset ajeta koja će biti zagovornik (šefadžija) onome ko je bude učio sve dok mu ne bude oprošteno! To je Tebarekellezi bijedihi-l-mulk.“[13]

7. Sura el-Ihlas

Ebu ed-Derda’, radijallahu ‘anhu, pripovijeda kako je Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, upitao: „Zar nije svako od vas u stanju da za jednu noć prouči trećinu Kur'ana?“ Ashabi upitaše: ‘Kako da se za tako kratko vrijeme prouči trećina Kur'ana?’ – a Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, odgovori: ‘Kulhuvallahu ehad je ravno trećini Kur'ana.“[14]

Od Ebu Hurejrea, radijallahu ‘anhu, prenosi se da je ispričao: „Jedanput je pred nas izišao Resulullah, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i rekao: ‘Proučit ću vam trećinu Kur'ana!’ – pa je proučio Kulhuvallahu ehad Allahu-s-samed do kraja sure.“[15]

8. Sure el-Mu'avvizetan

Od ‘Ukbea b. ‘Amira, radijallahu ‘anhu, prenosi se da je rekao: „Rekao je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: ‘Znaš li ti koji su to ajeti koji su objavljeni noću, a kojima sličnih nikad vidio nisi?! To su ajeti sure Kul e'uzu bi Rabbi-l-felek i sure Kul e'uzu bi Rabbi-n-nas!“[16]

 

Izvor: Enes Ahmed Kerzun, Pristup Kur'anu, Savjeti i uputstva za učenje, pamćenje i ponavljanje Kur'ana, Rijaset IZ u BiH, El-Kalem, Sarajevo, 1431/2010., str. 25-29.[1] Sahihu-l-Buhari, Kitabu feda'ili-l-Kur'an, „Babu Fatihati-l-Kitab“, 3720.

[2] Sahihu Muslim, Kitabu salati-l-musafirin, „Babu istihbabi salati-n-nafileti fi bejtih“, br. hadisa 780.

[3] Sahihu Muslim, „Babu fadli kira'eti-l-Kur'ani ve sureti-l-Bekare“, br. hadisa 804

[4] Sahihu Muslim, br. hadisa 805.

[5] Muslim, „Babu fadli-l-Fatiha ve havatimi sureti-l-Bekare“, br. hadisa 806.

[6] Muslim, br. hadisa 808.

[7] Šerhu-n-Nevevi ‘ala Sahihi Muslim, 6/91.

[8] Muslim, br. hadisa 810.

[9] Šerhu-n-Nevevi ‘ala Sahihi Muslim, 6/94.

[10] El-Buhari, 6/104.

[11] Muslim, br. hadisa 809.

[12] Ovaj hadis je vjerodostojan (sahih), a bilježe ga El-Hakim u svome El-Mustedreku, 2/368, El-Bejheki i dr.; v: Tahridžu-š-šejh Šu'ajb el-Arna'ut li ehadis Zadi-l-me'ad, 1/377.

[13] Et-Tirmizi, 5/151 (br. 2891), za koga kaže da je dobar (hadis hasen). El-Hakim ga smatra vjerodostojnim, što potvrđuje i Ez-Zehebi. Isto tako, Es-Sujuti ga drži vjerodostojnim u El-Džami'u-s-sagiru; v: Fejdu-l-kadir, 2/453.

[14] Muslim, „Babu fadli kira'eti Kulhuvallahu ehad“, br. hadisa 811.

[15] Muslim, „Babu fadli kira'eti Kulhuvallahu ehad“, br. hadisa 812.

[16] Muslim, „Babu fadli kira'eti-l-mu'avvizetejn“, br. hadis 814.