Značaj obaveznog namaza
Značaj obaveznog namaza

Značaj obaveznog namaza

Uzvišeni Allah rekao je:

… jer je vjernicima propisano da u određeno vrijeme namaz obavljaju…[1]

Božiji Poslanik, s.a.v.s., rekao je[2]:

Pet namaza propisao je Allah Svojim robovima. Pa ko ih izvrši, ne ispuštajući nijedan od njih smatrajući ga nebitnim, Allah uzima na Sebe obavezu da će ga uvesti u Džennet. Ko ih pak ne izvrši, Allah nije preuzeo nikakvu obavezu: ako hoće, kaznit će ga, a ako hoće, uvest će ga u Džennet…

Poslanik, s.a.v.s., također, rekao je[3]:

Pet dnevnih namaza podsjeća na rijeku s obilnom ugodnom vodom pored vrata nekog od vas u koju zaroni pet puta dnevno, mislite li da li bi na njemu ostalo prašine?

Rekoše: „Ne bi ništa!“ Tada Poslanik, s.a.v.s., reče:

Pet dnevnih namaza, doista, otklanja grijehe, kao što što voda otklanja prašinu.

Također je Poslanik, s.a.v.s., rekao[4]:

Namazi, zbilja, poništavaju ono što se učini među njima, ako se ne rade veliki grijesi!

Riječi su Poslanika, s.a.v.s.[5]:

Razlika između nas i licemjera jeste u dolasku na jaciju i sabah. Njima oni nisu u stanju prisustvovati!

Rekao je Poslanik, s.a.v.s.[6]:

Ko Allaha sretne, a nije izvršavao namaz, Allah neće uopće obratiti pažnju na njegova dobra djela.

Poslanik, s.a.v.s., rekao je[7]:

Namaz je stup vjere, pa ko ga izostavlja ruši vjeru!

Upitan je Poslanik, s.a.v.s., koje je djelo najvrjednije, pa je rekao:

Namaz obavljen na vrijeme![8]

Rekao je Poslanik, s.a.v.s.[9]:

Ko bdije nad pet dnevnih namaza, izvršavajući temeljito čišćenje i na vrijeme ih obavljajući, bit će mu svjetlom i dokazom na Sudnjem danu. Ko ih pak bude izostavljao bit će u društvu Faraona i Hamana.

Također je rekao[10]:

Namaz je ključ Dženneta!

Njegove riječi su[11]:

Ništa draže Allah nije propisao Svojim robovima nakon vjerovanja u Njegovu jedinost od namaza. A da ima išta Njemu draže od namaza, time bi mu meleki ibadet činili, jer neki su od njih na rukuu, neki na sedždi, neki stoje, a neki sjede!

Rekao je Vjerovjesnik, s.a.v.s.[12]:

Ko namjerno ne obavi namaz postao je nevjernik!

Ovo znači da je skoro izgubio iman, jer je oslabio njegovu vezu i srušio mu stup, kao što se kaže za onoga koji je na domak nekog grada da je stigao i ušao u njega.

Rekao je Poslanik, s.a.v.s.[13]:

Ko namjerno izostavi namaz lišen je zaštite Muhammeda, a.s.

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, kazao je: „Ko lijepo uzme abdest, a onda izađe želeći obaviti namaz, on je u namazu sve dok ima namjeru namaz obaviti, i upisuje mu se s jednim korakom jedno dobro djelo, a s drugim briše loše. Pa kada neko od vas čuje ikamet, ne bi trebao kasniti, jer najveće nagrade među vama imaju oni čije su kuće najudaljenije.“ Upitaše ga: „Zašto, Ebu Hurejre?“ „Zbog mnoštva koraka“, odgovori im.

Prenosi se da je „namaz prvo djelo čovjeka koje će se razmatrati na Sudnjem danu, pa ako bude potpun, bit će mu primljen, kao i ostala njegova djela. Ali ako bude manjkav, bit će mu vraćen zajedno s ostalim djelima“.[14]

Poslanik, s.a.v.s., kazao je[15]:

Ebu Hurejre, naređuj svojoj porodici da obavlja namaz, jer će ti Allah dati opskrbu odakle se i ne nadaš!

Neki je islamski učenjak rekao: „Klanjač je poput trgovca koji ne ostvaruje profit sve dok mu glavnica imovine ne bude čista. Tako se ni klanjaču ne prima nafila sve dok ne obavi obavezni namaz.“

 

Izvor: Ebu Hamid el-Gazali, Ihjau ulumid-din (Oživljavanje vjerski znanosti), Knjiga 1, Bookline d.o.o., Sarajevo, 2004, str. 453-457.[1] En-Nisa, 103.

[2] Hadis: Pet namaza propisao je Allah Svojim robovima… bilježe: Ebu Davud, en-Nesai,

Ibn Madže i Ibn Hibban u predaji Ubade ibn es-Samita, a vjerodostojnim ga smatra Ibn Abdulberr.

[3] Hadis:Pet dnevnih namaza podsjeća na rijeku… navodi Muslim u predaji Džabira, a bilježe on i el-Buhari sličan hadis u predaji Ebu Hurejre.

[4] Muslim u predaji Ebu Hurejre bilježi hadis: Namazi, zbilja, poništavaju ono što se učini među njima, ako se ne rade veliki grijesi!

[5] Hadis: Razlika između nas i licemjera jeste u dolasku na jaciju i sabah… bilježi Malik od Seida ibn el-Musejjeba kao mursel.

[6] Hadis: Ko Allaha sretne, a nije izvršavao namaz, Allah neće uopće obratiti pažnju na njegova dobra djela u značenju je hadisa: Prvo za što će čovjek polagati račun bit će namaz… u kojem se još kaže: …pa ako ne bude ispravan, neće mu biti ispravna ni ostala djela. Bilježi ga et-Taberani u el-Evsatu u Eneseovoj predaji.

[7] Hadis: Namaz je stup vjere, pa ko ga izostavlja ruši vjeru bilježi el-Bejheki u eš-Šuabu sa senedom koji smatraju slabim od Omera. El-Hakim kaže da Ikrime nije slušao hadis od Omera. Kaže da ga prenosi i Ibn Omer, što ne misli i Ibnus-Salah. U Muškilul-vesitu kaže da hadis nije poznat.

[8] Hadis: „Upitan je Poslanik, s.a.v.s., koje je djelo najvrjednije, pa je rekao: Namaz obavljen na vrijeme“ jeste muttefekun alejhi, bilježe ga i el-Buhari i Muslim od Ibn Mesuda.

[9] Hadis: Ko bdije nad pet dnevnih namaza, izvršavajući temeljito čišćenje i na vrijeme ih obavljajući, bit će mu svjetlom i dokazom na Sudnjem danu… bilježe: Ahmed i Ibn Hibban u predaji Abdullaha ibn Amra.

[10] Hadis: Namaz je ključ Dženneta navode Ebu Davud i et- Tajalisi od Džabira, a nalazi se i kod et- Tirmizija, ali nije sastavni dio predaje.

[11] Hadis: Ništa draže Allah nije propisao Svojim robovima nakon vjerovanja u Njegovu jedinost od namaza… s ovim tekstom nisam našao, ali se njegov završetak nalazi kod et-Taberanija u predaji Džabira, a kod el-Hakima u predaji Ibn Omera.

[12] Hadis: Ko namjerno ne obavi namaz postao je nevjernik navodi el-Bezzar u predaji Ebud-Derdaa senedom o kojem je diskutirano.

[13] Hadis: Ko namjerno izostavi namaz lišen je zaštite Muhammeda, a.s. navode Ahmed ibn Hanbel i el-Bejheki u Sunenu u predaji Ummu Ejmen na sličan način, a prenosioci su mu pouzdani.

[14] Hadis: …namaz je prvo djelo čovjeka koje će se razmatrati na Sudnjem danu… zabilježili smo u et-Tujurijjatu u predaji Ebu Seida slabim senedom. Navode ga i sastavljači Sunena i el-Hakim, koji smatra da mu je sened vjerodostojan. Postoji slična predaja od Ebu Hurejre koja će kasnije biti navedena.

[15] Predaji Ebu Hurejre: Ebu Hurejre, naređuj svojoj porodici da obavlja namaz, jer će ti Allah dati opskrbu odakle se i ne nadaš nisam našao izvor.