Istinoljubivost nasuprot lažljivosti
Istinoljubivost nasuprot lažljivosti

Istinoljubivost nasuprot lažljivosti

Uzvišeni Bog je rekao: Allah će reći: “Ovo je Dan u kome će iskrenima od koristi iskrenost njihova biti.”

U Kur’anu se više od 200 puta spominje istinoljubivost i njen značaj, a više od 300 puta lažljivost i njene ružne posljedice. Istinoljubivost ima svoje izvorište u Bogu, kao što časni Kur’an kaže: Riječi
Gospodara tvoga su potpuna istina i pravda.

Jedna od jasnih odlika svih poslanika jeste istinoljubivost. Uzvišeni Allah, dž.š., u vezi s tim kaže o Ibrahimu, a.s.: Spomeni, u Knjizi, Ibrahima!
On je bio istinoljubiv, vjerovjesnik.

Također, Bog preporučuje vjernicima da se druže sa bogougodnicima zbog njihove iskrenosti i istinoljubivosti: O vjernici, bojte se Allaha i budite s onima koji su iskreni!

Izvor: Ahmad Vaezi, Fondacija “Mulla Sadra”, str. 47.-48.