Al-Furqān, 61-70.
Al-Furqān, 61-70.

Al-Furqān, 61-70.

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Neka je uzvišen Onaj koji je na nebu sazviježđa stvorio i u njima dao svjetiljku i Mjesec koji sja. (61) On čini da se noć i dan smjenjuju, to je pouka za onoga koji hoće da razmisli i želi da bude blagodaran. (62) A robovi Milostivoga su oni koji po Zemlji mirno hodaju, a kada ih bestidnici oslove, odgovaraju: “Mir vama!”, (63) i oni koji provode noći pred Gospodarom svojim na tlo padajući i stojeći; (64) i oni koji govore: “Gospodaru naš, poštedi nas patnje u Džehennemu, jer je patnja u njemu, doista, propast neminovna, (65) on je ružno prebivalište i boravište”; (66) i oni koji, kad udjeljuju, ne rasipaju i ne škrtare, već se u tome drže sredine; (67) i oni koji se mimo Allaha drugom bogu ne klanjaju, i koji, one koje je Allah zabranio, ne ubijaju, osim kada pravda zahtijeva, i koji ne bludniče; – a ko to radi, iskusiće kaznu, (68) patnja će mu na onome svijetu udvostručena biti i vječno će u njoj ponižen ostati; (69) ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je. (70