Hadisi o posljedicama podjela i neprijateljstva
Hadisi o posljedicama podjela i neprijateljstva

Hadisi o posljedicama podjela i neprijateljstva

Šejtanovo zadovoljstvo

Imam Sadik, mir neka je s njim, rekao je: َم ِ ان ِ ْ ُم ْسل َ ال َ ْ ا اهَت َجر يس َ فِر ًحا م ُ ِ ْل ََز ُ ال إِب َا ي ل

“Kad se dvojica muslimana raziđu, šejtan se obraduje.”

Također, Imam Bakir, mir neka je s njim, u jednoj predaji kaže: َْق َى عَلى ِ َك ْ اسَتل ُ َ وا ذل َل ِ َ، فإِ َذ َ ا فع ِْبه ْ ِج ْع أ َح ُدُهَم َ ا ع ْن َ ذن َر َ ْم ي َا ل ْ ِن م َني ِ ْ ُمْؤم ْ َن ال َي ُ ْغِري ب ْ َط َ ان ي إِ َّن َّ الشي ُْز ُت َ َ ق َ ال: ف ُ و َقَفاه

“Šejtan stalno zameće neprijateljstvo između dvojice vjernika, dok jedan od njih dvojice ne odustane od svog grijeha. A kada nastave griješiti, šejtan se zadovoljan ispruži na leđa i kaže: ‘Uspio sam!’”

 Izlazak iz islama i Božije zaštite

Imam Sadik, mir neka je s njim, prenosi od svoga oca, a on od Božijeg Poslanika, s.a.v.a., da je rekao: َ ُك ْن َ ْم ي َ ل إِ� ْسَل ِام و ْ ِ َن ال ْ ِن م َ َ ا خ ِار َجي َّا َ كان ِ َح ِ ان إِل َ ْص َطل َا ي َ َ ا ف َم َكَث َ ا ثَل ًاثا ل ْ ِن َ تَه َ اجر َمي ِ ُ ْسل ُّ َما م أي ٌَة َاي َ ل َْنُهَما و َي ب

“Kad su dvojica muslimana tri dana u svađi i ne pomire se, izlaze iz islama26 i među njima ne postoji vjerska veza.”

 Izlazak iz islama ovdje ne znači nevjerovanje i širk, nego izlazak iz jedinstvene zajednice vjernika. 

Ulazak u Džehennem

Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao je: ِ ِه َت َام ِ َکر َ َکُه ُ الله ب ََت َدار َّا أ ْن ی ِ َّ ي الن ِار إِل َ ف ُ َ فْو َقَ ثَل ٍ اث َ فُهو َ أ َخاه َ ْن َ ه َجر م

“Ko više od tri dana prekida veze sa svojim bratom, završit će u Vatri, osim ukoliko Bog, iz plemenitosti Svoje, ne popravi i ne nadoknadi njegova djela.”

Poput prolijevanja krvi

Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao je: ِ ِه ُ َ ک َسْف ِك َ دم ِ ِم أ َخاه ُ ُ الم ْسل َه ْجر

“Okretanje muslimana od svoga brata (u vjeri) je poput prolijevanja njegove krvi.”

Bivanje prokletim i odbačenim

Imam Sadik, mir neka je s njim, rekao je: ِ َك ا اسَت َح َّق َ ذل َّ َم ْ ُب َ ر َّْعَنَة و َ الل َ َة و َاء َر ْب َّا ْ اسَتْو َج َب أ َح ُدُهَما ال َ ِ ان إِل ْ ِه ْجر َ ُجَل ِان َ عَلى ال َ ْفَتِرقُ ر َا ي ل ِكَل ُاهَما

“Dva čovjeka ne raziđu se u svađi, a da jedan od njih nije zaslužio prezir i prokletstvo od Boga i Njegovog Poslanika i udaljenost od milosti Istinitog, a najčešće oba zaslužuju ovo.”

Neprihvaćenost djela

Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao je Ebu Zerru: َ ِ ان ْ ِه ْجر َ َع ال َّ ُل م َُتَقب َا ي َ َمَل ل ْع َ َ ان أ ِخ َ يك َ، فإِ َّن ال ِ ْجر َ ه َّ َ اك و ٍّ! إِي َ َ ا ذر َا أب ي

“O Ebu Zerre, kloni se svađe sa svojim bratom u vjeri, jer čovjekova djela ne prihvataju se dok je u zavadi.”