IBN SINA – SAVJETI O ODGOJU I OBRAZOVANJU DJECE
IBN SINA – SAVJETI O ODGOJU I OBRAZOVANJU DJECE

IBN SINA – SAVJETI O ODGOJU I OBRAZOVANJU DJECE

  • Cilj obrazovanja– Svaki čovjek treba težiti najvišim ciljevima u obrazovanju i nastojati u oblasti kojom se bavi biti najbolji. Na taj način razvija i usavršava  svoje intelektualne i duhovne kvalitete te na taj način će postići i ovosvjetsku i ahiretsku sreću i zadovoljstvo. Po prirodi stvari čovjek koji spozna sebe obrazovanjem i nadogradnjom svog intelekta spoznat će i Boga
  • Obrazovanje djeteta je dužnost porodice i roditelja – Jedna od roditeljskih dužnosti i dužnosti porodice je omogućiti djetetu formalno obrazovanje. Obrazovanje podrazumjeva praćenje djetetovih sklonosti i razvojnih faza djetetove ličnosti. Dužnost članova  porodice je usmjeriti dijete na  pravi način kako bi se razvilo u zdravu ličnost.
  • Igra i igračke su veoma bitne – Za razvoj djeteta igra i igračke su ključni alati za intelektualni, duhovni i tjelesni razvoj djeteta. Sa spekta intelektualnog i duhovnog razvoja igra i igračke imaju značajnu ulogu za razvijanje mašte a samim time i apstraktnog mišljenja djeteta. Sa aspekta fizičkog razvoja igranje u prirodi omogućava brži motorički razvoj djeteta.
  • Moralni odgoj djeteta – Temelj svakog obrazovanja je nezaobilazno, moralni odgoj i prenošenje ispravnih moralnih principa. Najbolji način za uspješan moralni odgoj djeteta je držati ga podalje od negativnih uticaja okoline dok mu s druge strane  treba obezbjediti dovoljno poticajno zdravo okruženje i druženje sa ljudima sličnih sklonosti i moralnih kvaliteta. Ovo posebno važno za djecu i omladinu u predadolescentskoj i periodu adolescencije.
  • Početak formalnog obrazovanja preporučuje se sa napunjenih 6 do 7 godina  U ovoj životnoj dobi prema mišljenju Ibn Sine dijete ima najbolje mentalne i intelektualne kapacitete koji su pogodni za početak obrazovanja te se u poticajnom školskom okruženju spomenuti kapaciteti mogu najbolje usmjeriti i iskoristiti.
  • Postepenost u procesu obrazovanja – Treba krenuti od jednostavnijih ka složenijim zadacima i sadržajima. Školski sadržaj koji se proučava treba potkrijepiti konkretnim korisnim primjerima i pričama.
  • Socijalizacija u školi –Sa aspekta pedagoške prakse, po mišljenju Ibn Sine, nije preporučljiv model individaliziranog kućnog obrazovanja ili privatnih časova kada je u pitanju formalno, školsko obrazovanje. Boravak i druženje sa vršnjacima u školskom okruženju, važan je faktor socijalizacije djeteta a samim time i proces usvajanja naučenog je učinkovitiji.
  • Zanatsko i umjetničko obrazovanje –Od velikog je značaja omogućiti djetetu da se bavi nekom umjetnošću ili određenim zanatom, u skladu sa njegovim sklonostima i talentima, te ga usmjeravati da bude najbolji u onom za šta pokazuje talenat.
  • Savjet za profesore i odgajatelje –Odgajanje i obrazovanje djece i mladih je odgovoran i veoma zahtjevan posao. Poziv odgajatelja i profesora zahtjeva značajna odricanja. Stoga profesori i odgajatelji moraju biti profesionalni i stručni gotovo do nivoa ideala. Kao takvi su, ne samo prenositelji znanja iz određene oblasti već i moralni uzori učenicima. Profesori i odgajatelji moraju posjedovati određene duhovne kvalitete i jasne etičke vrijednosti. U suprotnom osobe upitnih sposobnosti i nedefiniranih moralnih kvaliteta ne bi trebali biti profesori.

Izvor: https://www.fikriyat.com/yasam/2018/06/21/ibn-sinadan-muzik-ve-telkinlerle-tedavi 

Sa turskog prevela i priredila Memić Amina